Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2023

XUẤT BẢN SÁCH - CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG CỦA DOANH NHÂN - ROYAL BOOK Publishing House PUBLISHING BOOK FOR EVERY INTERNATIONAL CITIZEN

XUẤT BẢN SÁCH - CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG CỦA DOANH NHÂN 

BOOK Publishing - THE SUCCESSFUL WAY OF ENTERPRISES


Nếu bạn là doanh nhân và mong muốn tiếp thị sản phẩm cũng như tiếp thị doanh nghiệp của mình đến với công chúng thì xuất bản sách là một trong những lựa chọn hết sức khôn ngoan dành cho bạn.

Một cuốn sách được xuất bản là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất và là phương thức gia tăng thu nhập hiệu quả nhất. Tại sao việc xuất bản sách lại quan trọng đối với công việc kinh doanh của bạn? Có hai lý do lớn để doanh nhân xuất bản cuốn sách của mình.

If you are an entrepreneur and want to market your products and business to the masses, book publishing is one of the wisest choices for you.

A published book is the most powerful marketing tool and the most effective way to increase income. Why is book publishing important to your business? There are two big reasons entrepreneurs publish their books.

Lý do thứ nhất đó chính là một quyển sách được xuất bản là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất. Để hiểu điều này thì không phải dễ dàng nhưng chúng ta hình dung rằng nếu hình ảnh của bạn được xuất hiện trên bìa của cuốn sách được xuất bản thì nó giống như là hình ảnh của bạn được xuất hiện trên một tạp chí nổi tiếng. Mọi người sẽ biết đến thương hiệu cá nhân của bạn - một thương hiệu cá nhân khác biệt so với hầu hết những thương hiệu cá nhân khác trên thị trường. Đó là lý do tại sao xuất bản sách mang đến cho bạn một cơ hội

Khác biệt so với hầu hết tất cả những người kinh doanh trong lĩnh vực của bạn. Ở một khía cạnh khác nếu bạn có tư tưởng về sản phẩm của bạn thì việc xuất bản sách sẽ mang đến cho bạn cơ hội được tiếp thị sản phẩm đến với nhiều người hơn bao giờ hết. Tiếp thị từ xuất bản sách là phương thức tiếp thị khác biệt so với mọi hình thức tiếp thị trên thị trường. Nó cho bạn một cơ hội để chia sẻ thông điệp một cách sâu sắc nhất, từ đó mang đến trải nghiệm mạnh mẽ nhất cho khách hàng. Xuất bản sách sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả cho việc công việc kinh doanh cũng như đạt được hiệu quả về quan hệ công chúng mạnh mẽ nhất.

The first reason is that a published book is the most powerful marketing tool. It is not easy to understand this but we imagine that if your picture is featured on the cover of a published book it is like your picture is featured in a famous magazine. People will know your personal brand - a personal brand that is different from most other personal brands on the market. That's why book publishing gives you an opportunity

Different from almost all the people in your industry. On the other hand, if you have an idea about your product, then publishing a book gives you the opportunity to market your product to more people than ever before. Marketing from book publishing is a different marketing method than any other form of marketing in the market. It gives you an opportunity to share your message in the most profound way, thereby delivering the most powerful customer experience. Publishing books will help you get the most out of your business and public relations performance.

Hầu hết những doanh nhân trên thế giới, từ những triệu phú trong lĩnh vực đào tạo phát triển con người - phát triển doanh nghiệp cho đến những tỷ phú thế giới của những quốc gia văn minh họ đều là tác giả của một hoặc nhiều quyển sách được xuất bản. Câu hỏi đặt ra là với quỹ thời gian không nhiều và không phải những doanh nhân đó họ mong muốn kiếm tiền từ việc xuất bản sách, nhưng tại sao họ vẫn xuất bản cuốn sách của mình? Câu trả lời là việc xuất bản sách đó sẽ mang đến cho họ một cơ hội tiếp thị mạnh mẽ nhất. Xuất bản sách có liên quan đến công việc kinh doanh chính của họ cũng như giúp cho khách hàng của họ biết đến họ, thông qua đó hoạt động kinh doanh của họ sẽ gia tăng đáng kể.

Most of the world's entrepreneurs, from millionaires in the field of human development training - business development to world billionaires of civilized countries, they are the author of one or more books. books are published. The question is with not much time and not those entrepreneurs who want to make money from publishing books, but why do they still publish their books? The answer is that publishing that book will give them the most powerful marketing opportunity. Publish books that are related to their main business and make them known to their customers, thereby increasing their business significantly.

ü Dù là một chính trị gia nổi tiếng như Barack Obama thì ông vẫn xuất bản sách.

ü Dù là nhà kinh tế - tỷ phú thế giới Donald Trump và hiện tại ông là tổng thống của nước Mỹ thì vẫn xuất bản sách.

ü Dù là Nhà đào tạo hàng đầu thế giới như Anthony Robbins thì vẫn xuất bản sách.

ü Và bạn biết rằng việc xuất bản một cuốn sách và trở thành một tác giả là một trong những bước đi quan trọng của những nhà đào tạo, những doanh nhân để họ định vị mình không chỉ là những nhà đào tạo đơn thuần hay là những nhà kinh doanh đơn thuần mà việc xuất bản sách đã nâng tầm họ trở thành một nhà tư tưởng của thời đại họ.

ü Despite being a famous politician like Barack Obama, he still publishes books.

ü Even though he is an economist - billionaire in the world Donald Trump and now he is the president of the United States, he still publishes books.

ü Even as the world's top trainer like Anthony Robbins, he still publishes books.

ü And you know that publishing a book and becoming an author is one of the most important steps for educators and entrepreneurs to position themselves as more than mere trainers or trainers. mere businessmen whose book publishing elevated them to the status of a thinker of their time.

Khi nói đến vai trò của nhà tư tưởng đóng góp gì cho thế giới thì câu trả lời là mọi thứ trên thế giới được thay đổi bắt đầu tư tưởng. Lý do tại sao trở thành một tác giả? Chính xác là họ (những doanh nhân - nhà đào tạo) cung cấp cho thế giới một giá trị tư tưởng có giá trị trường tồn với thời gian. Và sự thật là trong thế giới của chúng ta thì tư tưởng và những nhà tư tưởng là tầng lớp cao hơn hết thảy so với tất cả mọi người còn lại. Và việc bạn muốn thể hiện mình là một nhà tư tưởng cũng như chia sẻ tư tưởng đó đến với cộng đồng thì xuất bản sách là công việc tốt nhất và hầu như là công việc duy nhất để bạn có thể làm được điều mình mong muốn.

When it comes to what role the thinker plays in the world, the answer is that everything in the world is changed to begin with. Why become an author? It is precisely they (entrepreneurs - trainers) that provide the world with an ideological value that will stand the test of time. And the truth is that in our world the ideologies and thinkers are above all else above all else. And if you want to show yourself as a thinker and share that idea with the community, publishing is the best job and almost the only job for you to do what you want.

Lý do thứ hai để những doanh nhân xuất bản sách và trở thành tác giả đó chính là việc xuất bản sách mang đến một nguồn thu nhập cho họ từ tài sản trí tuệ, thông tin chia sẻ trong một cuốn sách được xuất bản.

Khi nói đến giá trị của một cuốn sách và mang giá trị của một cuốn sách được xuất bản đó đến với thị trường, cung cấp cho thị trường một giải pháp hoặc giải quyết vấn đề của thị trường thì đó là lý do tại sao những khách hàng (tức là những độc giả) trả tiền cho việc mua một cuốn sách và đó là cách thức để những doanh nhân có thể gia tăng thu nhập của mình một cách đáng kể.

The second reason for entrepreneurs to publish books and become authors is that book publishing provides a source of income for them from intellectual property, information shared in a published book.

When it comes to the value of a book and bringing the value of that published book to the market, providing a solution or solving a market problem, that is why Customers (i.e. readers) pay for a book and that's how entrepreneurs can increase their income dramatically.

Hầu hết những doanh nhân trên thế giới là những người đã dùng trí tuệ của mình để tạo lập mô hình kinh doanh, thông qua đó họ mang lợi nhuận về cho mình và cho doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao tầng lớp tiến bộ này cần chia sẻ trí tuệ của họ đến mọi người, và thông qua con đường chia sẻ đó họ cũng có thể gia tăng được lợi nhuận cho mình. Đó là lý do tại sao sách là một trong những công cụ gia tăng thu nhập hiệu quả nhất.

Most of the entrepreneurs in the world are those who have used their intelligence to create business models, through which they bring profits to themselves and to the business. That is why this progressive class needs to share their wisdom with everyone, and through that sharing path they can also increase their profits. That's why books are one of the most effective income boosters.

Xuất bản sách và trở thành tác giả không phải là câu chuyện dễ dàng gì, nhưng nó là một trong những cách thức hiệu quả để nâng bạn trở thành một trong những tầng lớp tiến bộ nhất trong xã hội - tầng lớp chia sẻ tài sản trí tuệ của mình đến với mọi người, và thông qua đó đạt được giá trị lợi nhuận hơn bao giờ hết.

Publishing a book and becoming an author is not an easy story, but it is one of the effective ways to elevate yourself to one of the most progressive classes in society - the wealth sharing class. his wisdom to people, and through that gain more value than ever before.

Chúng ta đang sống trong một thời đại thông tin và đó là lý do tại sao thông tin là thứ vô cùng có giá trị, có thể mang đến cho người tạo ra thông tin một nguồn lợi nhuận dồi giàu. Nếu như 300 năm về trước mọi người kinh doanh bằng cách khai thác tự nhiên, 200 năm về trước mọi người kinh doanh bằng cách đóng gói sản phẩm của mình và bán cho thị trường là những khách hàng cần mua sản phẩm đó, 100 năm về trước mọi người lại bắt đầu nghĩ đến giá trị của thông tin có thể giải quyết vấn đề của thị trường, và từ đó họ bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực thông tin công nghệ và truyền thông. 50 năm trở lại đây là thời điểm cao trào nhất của việc thông tin đã trở thành một nguồn lợi vô tận cho những người sử dụng nó và phân phối nó đến với thị trường như thế nào?

We live in an information age and that's why information is incredibly valuable, which can give the creators of information a rich source of profit. If 300 years ago people did business by exploiting nature, 200 years ago people did business by packaging their products and selling to the market the customers who needed to buy that product, 100 years ago. ago people started thinking about the value of information that can solve market problems, and from there they started business in the field of information technology and communication. The past 50 years have been the climax of how information has become an inexhaustible resource for those who use it and distribute it to the marketplace?

Và điều mà tôi muốn chia sẻ tiếp theo, đó chính là từ đây trở về sau: Tài sản trí tuệ chính là thông tin có giá trị đối với thị trường sẽ là một trong những sản phẩm mang lại nguồn lợi nhuận vô tận cho những người tạo ra nó và phân phối đó đến với thị trường. Tôi tin rằng mỗi người đều có một tài sản trí tuệ và có thể chia sẻ tài sản đó đến với mọi người, từ đó gia tăng thu nhập đáng kể cũng như sử dụng tài sản trí tuệ đó cho mục đích rộng lớn hơn.

And what I want to share next, that is from here on out: Intellectual property is valuable information for the market that will be one of the products that bring endless sources of profit to the who creates it and distributes it to the market. I believe that everyone has an intellectual property and can share that property with everyone, thereby increasing their income significantly as well as using that intellectual property for a broader purpose.

Một cuốn sách được xuất bản là một trong những cách hiệu quả nhất để bạn có thể đóng gói tài sản trí tuệ của mình cho công chúng đồng thời gia nhập vào thế hệ những tác giả tài năng, từ đó có thể sử dụng cuốn sách được xuất bản như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất và là phương thức gia tăng thu nhập hiệu quả nhất.

A published book is one of the most effective ways you can package your intellectual property for the public and join the generation of talented authors who can use the book. Published as the most powerful marketing tool and the most effective way to increase income.

(Hanna - Royal Reporter)

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

All contact details:

Tran Trung Kien – Author - Advisor

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.com – www.hoixuatban.com

 

 

0 Comments:

Đăng nhận xét