Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2023

THỦ TỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH SÁCH - Applying for a Publishing LICENSE

XIN GIẤY PHÉP XUẤT BẢN – THỦ TỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH SÁCH

Applying for a Publishing LICENSE – PROCEDURES FOR PUBLICATION, PRINTING AND BOOK DISCLOSURE


1. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH XIN GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SÁCH

Bất kỳ tác phẩm nào trước khi xuất bản (hợp pháp tại Việt Nam và trên thế giới) đều phải tiến hành xin giấy phép xuất bản sách trước khi tác phẩm được xuất bản – in ấn – phát hành đến với công chúng. Đây không chỉ là điều cần thiết mà thực chất là điều bắt buộc đối với mọi tác phẩm hợp pháp và thương mại trên toàn cầu, đã được quy định kể từ khi có ngành xuất bản của thế giới.

Quý khách muốn xin giấy phép xuất bản sách ở Trung tâm Sách Hoàng gia, xin vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

 

1. INSTRUCTIONS FOR TRANSACTIONS FOR BOOK PUBLICATION LICENSE

Any work before publication (legal in Vietnam and around the world) must apply for a book publishing license before the work is published - printed - released to the public. This is not only a necessity but essentially a must for every legal and commercial work globally, which has been regulated since the world's publishing industry.

If you want to apply for a book publishing license at the International Book Center, please follow the instructions below:

 

1.1. Kiểm tra bản thảo cần xuất bản đầy đủ điều kiện chưa trước khi xin giấy phép xuất bản sách?

Bản thảo được viết xong (bản thảo viết tay hoặc file mềm), tác giả đang cần có một nhà xuất bản đứng ra biên tập nội dung và làm các thủ tục xuất bản theo quy định của pháp luật hiện hành. Để làm được điều này, bạn cần phải xin giấy phép xuất bản sách. Xin giấy phép xuất bản tại Trung tâm Sách Quốc tế, chúng tôi sẽ tạo điều kiện vô cùng lợi ích để bạn đạt được mục đích cho ra đời tác phẩm dễ dàng – nhanh chóng – thuận tiện nhưng vẫn đảm bảo mọi quy trình xuất bản phức tạp vốn đã có từ nhiều năm kể từ khi ngành xuất bản thế giới xuất hiện.

Tác giả phải cam kết bản thảo hoàn toàn là của mình, không có tranh chấp về bản quyền. Nếu là sách của tác giả khác hoặc dịch từ sách của nước ngoài thì phải được người (tổ chức) giữ bản quyền đồng ý bằng văn bản trước khi xin giấy phép xuất bản sách.

Nội dung sách không vi phạm Luật Xuất bản và các quy định khác của pháp luật. Điều này là vô cùng quan trọng, hơn nữa những quyển sách nhạy cảm liên quan đến chính trị và những nội dung thuộc diện cấm xuất bản thì dù bạn có xin giấy phép xuất bản sách cũng sẽ không được cấp phép. Chúng tôi sẽ tư vấn điều này khi bạn tiến hành xin giấy phép xuất bản tại Trung tâm sách Hoàng gia.

 

1.1. Check if the manuscript needs to be published fully before applying for a book publishing license?

- The manuscript is finished (handwritten manuscript or soft file), the author is in need of a publisher to edit the content and carry out the publishing procedures in accordance with the current law. To do this, you need to apply for a book publishing license. Applying for a publishing license at the International Book Center, we will create extremely beneficial conditions for you to achieve your goal of easy - fast - convenient production, but still ensure all publishing processes. complex that has existed for many years since the world publishing industry appeared.

- The author must commit that the manuscript is completely his own, there is no dispute about copyright. If it is a book by another author or translated from a foreign book, it must be approved in writing by the copyright holder (organization) before applying for a book publishing license.

- The contents of the book do not violate the Publication Law and other provisions of the law. This is extremely important, moreover, books that are politically sensitive and banned from publication will not be licensed even if you apply for a book publishing license. We will advise this when you proceed to apply for a publishing license at the International Book Center.

 


1.2. Cung cấp các thông tin cần thiết cho Nhà xuất bản khi tiến hành xin giấy phép xuất bản sách

 

1.2. Provide necessary information to the Publisher when applying for a book publishing license

 

1.3. Dịch vụ hỗ trợ xuất bản sách của Trung tâm Sách Hoàng gia khi xin giấy phép xuất bản sách

 

1.3. Book publishing support service of the International Book Center when applying for a book publishing license

 

Trung tâm Sách Hoàng gia cung cấp các dịch vụ xuất bản liên quan sau cho các tác giả, cộng tác viên và độc giả:

- Bản quyền tác phẩm (điều này là cần thiết để chứng thực bạn sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm)

- Biên tập, thẩm định bản thảo (rất nhiều chi tiết để giúp bạn có được tác phẩm hoàn chỉnh trước khi in ấn)

- Thiết kế, chế bản, ra phim bìa và ruột sách (đây là công việc của phòng chế bản và vô cùng phức tạp – Bởi vì bản thảo của bạn không thể hoàn chỉnh trọn vẹn)

- In hoàn thiện cuốn sách (Công đoạn này giúp tác phẩm của bạn đẹp như mơ)

- Hoạt động phát hành và truyền thông.

- Tư vấn phát hành sách qua các kênh trên toàn quốc.

- Lên chương trình quảng bá, giới thiệu sách.

- Giới thiệu trên website của Trung tâm Sách Hoàng gia (Hệ thống Website của chúng tôi có hàng trăm trang web để giúp tác phẩm của bạn được biết đến trên mọi miền đất nước và cả nước ngoài)

- Hỗ trợ và tài trợ xuất bản đối với những ấn phẩm thuộc chức năng nhiệm vụ của Nhà Xuất bản – Trung tâm Sách Hoàng gia

 

The International Royal books offers the following related publishing services to authors, contributors and readers:

- Copyright of the work (this is necessary to certify that you own the copyright to the work)

- Editing, reviewing manuscripts (lots of details to help you get the finished work before printing)

- Design, pre-production, film cover and book cover (this is the work of the prepress department and is extremely complex – Because your manuscript cannot be completely completed)

- Print to complete the book (This step helps your work to be as beautiful as a dream)

- Publication and communication activities.

- Consulting book release through channels nationwide.

- Make a program to promote and introduce books.

- Introduced on the website of the International Book Center (Our website system has hundreds of websites to help your work be known all over the country and abroad)

- Supporting and sponsoring publications for publications under the functions and duties of Publishers - International Book Center

 

2. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH IN SAU KHI XIN GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SÁCH

Quý khách muốn được in tài liệu (sách hoặc ấn phẩm khác) ở Trung tâm Sách Hoàng gia, xin vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

 

2. INSTRUCTIONS FOR PRINTING TRANSACTIONS AFTER Applying for a BOOK PUBLICING PERMIT

If you would like to have a document (book or other publication) printed at the International Book Center, please follow the instructions below:

 

2.1. Kiểm tra tài liệu cần in đã đủ điều kiện chưa – nhất là đã xin giấy phép xuất bản sách chưa?

- Bản thảo đã được viết xong, in ra giấy, nếu là sách phải có một nhà xuất bản đứng ra biên tập nội dung và cấp giấy phép xuất bản của Cục xuất bản, In và Phát hành, Bộ TTTT.

- Nội dung tài liệu không vi phạm Luật Xuất bản và các quy định khác của pháp luật.

 

2.1. Check if the document to be printed is eligible – especially if you have applied for a book publishing license?

- The manuscript has been written and printed, if it is a book, there must be a publisher to edit the content and issue a publishing license from the Department of Publication, Printing and Distribution, Ministry of Information and Communications.

- The content of the document does not violate the Publication Law and other provisions of the law.

 

2.2. Cung cấp các thông tin cần thiết cho Nhà xuất bản – Trung tâm Sách Hoàng gia - chỉ xuất bản đối với tác phẩm đã xin giấy phép xuất bản sách

* Nếu in dạng sách thì cho biết thêm: Ruột in một hay nhiều mẫu; Bìa cứng hay mềm, in một hay nhiều mầu?

 

2.2. Provide necessary information for the Publisher - International Book Center - to publish only for works that have applied for a book publishing license

* If printed in book form, please add: Print one or more samples; Hardcover or softcover, printed in one or more colors?

 

3. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH PHÁT HÀNH SÁCH SAU KHI IN ẤN VÀ XIN GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SÁCH

 

3. INSTRUCTIONS FOR BOOK ISSUANCE TRANSACTIONS AFTER PRINTING AND APPLICATION FOR BOOK PUBLISHING PERMIT

Quý khách muốn được phát hành sách từ Trung tâm Sách Hoàng gia sau khi in ấn và xin giấy phép xuất bản sách, xin vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi hoặc liên lạc qua Email: sachquocte@gmail.com 

Nhận được yêu cầu của quý khách chúng tôi sẽ giao dịch ngay với Quý khách bằng email hoặc điện thoại.

 

If you want to publish books from the International Book Center after printing and applying for a book publishing license, please call us or contact us via Email: sachquocte@gmail.com

 Upon receipt of your request, we will immediately deal with you by email or phone.

 

           TRUNG TÂM SÁCH HOÀNG GIA

Website: http://www.ahabook.vn  - https://www.royalbooks.net/

Thông điệp từ HANNA  | ROYAL AUTHORS

PHONE: 0373 65 05 05 / EMAIL: xuatbansachhoanggia@gmail.com

 

 

 


0 Comments:

Đăng nhận xét