Thứ Tư, 26 tháng 4, 2023

TỰ XUẤT BẢN SÁCH LỰA CHỌN MỚI CHO NHỮNG TÁC GIẢ MUỐN THÀNH CÔNG TRONG THỜI ĐẠI KỶ NGUYÊN MỚI - ROYAL INTERNATIONAL BOOK PUBLISHING

TỰ XUẤT BẢN SÁCH LỰA CHỌN MỚI CHO NHỮNG TÁC GIẢ MUỐN THÀNH CÔNG TRONG THỜI ĐẠI KỶ NGUYÊN MỚI

NEW SELF-SUCCESSFUL CHOICES FOR AUTHORS WHO WANT TO SUCCESS IN THE NEW EYE AGE


Tự xuất bản sách – Lựa chọn mới cho những  tác giả muốn thành công trong thời đại mới. Nếu bạn tin rằng cuộc đời là sự kỳ diệu thì nó thực sự kỳ diệu, và bạn hoàn toàn có thể tạo ra sự kỳ diệu đó! Tại sao tôi lại bắt đầu bài viết với lời khẳng định về một câu nói mà chẳng liên quan gì đến lĩnh vực tự xuất bản sách – lĩnh vực bạn đang tìm kiếm từ bấy lâu nay!

Self-publishing books – A new option for authors who want to succeed in the new era. If you believe that life is a miracle then it really is, and you can totally create it! Why did I start the article with the affirmation of a statement that has nothing to do with self-publishing – the field you have been searching for all this time!


Thực tế là nó liên quan rất chặt chẽ với lĩnh vực tự xuất bản sách! Bởi rất nhiều cuộc đời được thay đổi một cách kỳ diệu từ con đường “tự xuất bản sách” thành công và bạn hoàn toàn có thể thành công hơn cả họ nếu bạn biết tự xuất bản sách thành công và hiểu một cách đúng đắn về cách thành công của những nhân vật vĩ đại.

In fact, it's very closely related to self-publishing! Because so many lives have been miraculously changed from the path of successful “self-publishing” and you can absolutely be more successful than them if you know how to successfully self-publish and understand the right way about self-publishing. how great people succeed.

Chắc chắn rồi, xuất bản sách và tự xuất bản sách đã thực sự làm nên thế giới này và có một câu nói rất hay mà tôi – Trần Trung Kiên vẫn nhớ mãi đó là “Không có Sách – Không có văn minh; Không có thông tin – Không có thế giới” – Và chính xác là như thế! Xuất bản sách và tự xuất bản sách đã mang đến sự thành công kỳ diệu cho các tác giả muốn thành công trong thời đại mới và đóng góp vào nền văn minh của nhân loại và sự khai sáng của loài người!

Certainly, book publishing and self-publishing have really made this world and there is a very good saying that I – Tran Trung Kien still remember forever that is “No Book – No Civilization; No Information – No World” – And Exactly! Book publishing and self-publishing have brought miraculous success to authors who want to succeed in the new age and contribute to human civilization and human enlightenment!

Thế giới chúng ta thực sự thay đổi từ sách, và các câu chuyện tự xuất bản sách để thành công thực sự tồn tại và phổ biến quanh ta… Tác giả J.K Rowling tự xuất bản sách “Harry Potter” và đã tạo nên sự thành công vang dội trên con đường xuất bản sách của mình, và bà thực sự đã trở thành triệu phú từ con đường tự xuất bản sách thành công với tác phẩm này, và hiện nay có thể bà đã trở thành Tỷ phú – từ con đường tự xuất bản sách thành công.

Our world has really changed from books, and self-published success stories really exist and are all around us… Author J.K. Rowling self-published "Harry Potter" and created success great success on her way to publishing, and she really became a millionaire from her successful self-publishing journey with this work, and now she may have become a Billionaire - from the road Successful self-publishing.

Jack Canfield đã làm nên một hiện tượng mà những người muốn trở thành triệu phú từ con đường xuất bản sách lấy đây là sự thật được chứng minh. Ông đã tự xuất bản sách – Bộ sách “Hạt giống tâm hồn” – Tập hợp những câu chuyện từ nhiều người, nhiều nơi, thuộc mọi tầng lớp trên thế giới… sau đó biên tập và tiến hành tự xuất bản những quyển sách đó. Chính ông đã mang về hàng triệu đô la từ con đường tự xuất bản sách bộ sách Hạt giống tâm hồn là minh chứng cho con đường thành công thực sự từ con đường tự xuất bản sách thành công trong thế hệ này. Ông cũng chính là một minh chứng hết sức cụ thể cho những trường hợp tự xuất bản sách thành công mà không cần phải viết – Và bạn cũng có thể thành công như thế.

Jack Canfield has created a phenomenon that people who want to become millionaires from the way of book publishing take this as a proven fact. He self-published a book – The “Seeds of the Soul” series – A collection of stories from many people, places, and walks of life around the world… then edited and self-published those books. . It is he who has brought in millions of dollars from the path of self-publishing the book The Seeds of the Soul book series is a testament to the true path of success from the path of successful self-publishing in this generation. He's also a prime example of successful self-publishing without having to write – and you can too.

Một hiện tượng đáng lưu ý trên con đường tự xuất bản sách và trở nên thành công phải nói đến trường hợp của những chuyên gia hàng đầu thế giới hoạt động trong lĩnh vực đào tạo – chia sẻ kiến thức và tất nhiên không thể thiếu tự xuất bản sách như là kênh thu nhập tối đa của những chuyên gia này.

A remarkable phenomenon on the way to self-publishing books and becoming successful has to do with the case of the world's leading experts in the field of training – knowledge sharing and of course, self-esteem. book publishing as the maximum income channel for these professionals.

Brian Tracy – tự xuất bản sách hơn 110 quyển sách trong một phần cuộc đời ông và là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về bán hàng – phát triển cá nhân và doanh nghiệp.

Brian Tracy – self-published more than 110 books part of his life and is one of the world's leading experts on sales - personal and business development.

Anthony Robbins tự xuất bản sách “Đánh thức con người phi thường trong bạn” và đã thành công vang dội, ông là nhà đào tạo hàng đầu thế giới đã tự xuất bản sách hơn 10 tác phẩm và mang lại cho ông nguồn thu nhập đáng kể trong lĩnh vực này.

Anthony Robbins self-published the book "Awaken the Extraordinary In You" and has been a great success, he is a leading trainer in the world who has self-published more than 10 books and brought him a significant source of income. mentioned in this field.

Adam Khoo tự xuất bản sách với hơn 10 đầu sách và hơn thế nữa – Đây thực sự là “tiền tài” của ông khi chính Adam Khoo đã từng khuyên rằng “Một trong những cách để trở thành triệu phú tự thân lập nghiệp nhanh chóng là tự xuất bản sách về lĩnh vực chuyên môn của bạn”. Và ông là một minh chứng hùng hồn cho trường hợp như vậy: “Một triệu phú tự xuất bản sách cách giúp mọi người trở thành triệu phú”.

Adam Khoo self-published books with over 10 titles and more – This is really his “money” when Adam Khoo himself once advised that “One of the ways to become a self-made millionaire quickly is to self-publish a book about your area of ​​expertise.” And he is a eloquent example of such a case: “A self-published millionaire book how to make people millionaires.”

Tác giả Joe Vitale đã tự xuất bản sách và trở thành bậc thầy trong nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ và là người sáng lập trường phái Hypnotic Marketing (Marketing thôi miên) – Và nếu bạn muốn sáng lập nên một trường phái mới thì “tự xuất bản sách” là con đường để giấc mơ của bạn trở thành hiện thực, bởi vì trong quá khứ - hiện tại và cả tương lai, bất kỳ ai muốn tạo lập nên một trường phái mới cho mình đều xuất bản sách và tự xuất bản sách để chia sẻ những tri thức đó đến với cộng đồng càng nhiều càng tốt.

Author Joe Vitale is self-published and master of the art of verbal hypnosis and founder of Hypnotic Marketing - And if you want to start a new school then " self-publishing” is the way to make your dream come true, because in the past, present and future, anyone who wants to create a new school for themselves publishes books and self-publishes. publish books to share that knowledge to the community as much as possible.

Hàng ngàn câu chuyện, hàng trăm minh chứng cho sự thành công từ quá trình tự xuất bản sách và bạn cũng có thể làm tốt hơn họ.

Mọi chi tiết để tự xuất bản sách thành công, liên hệ Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn tác giả có Sách được bạn đọc yêu thích bình chọn hàng đầu Việt Nam – Là người sẽ chia sẻ cho bạn con đường để tự xuất bản sách thành công và chúng tôi sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc từ bạn để con đường tự xuất bản sách của bạn tỏa sáng hơn bao giờ hết!

Thousands of stories, hundreds of proofs of success from self-publishing and you can do better than them too.

For details on how to successfully self-publish a book, contact Tran Trung Kien - Author - Author Advisor whose Book is the top voted favorite by readers in Vietnam - The one who will share with you the path to self-publishing The book is a success and we are ready to listen to any questions from you so that your self-publishing path shines brighter than ever!

(Hanna - Royal Reporter)

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

All contact details:

Tran Trung Kien – Author - Advisor

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.comwww.hoixuatban.com

0 Comments:

Đăng nhận xét