Thứ Ba, 11 tháng 4, 2023

PHẦN II: TẠI SAO ĐỐI THỦ DUY NHẤT CỦA TÔI LÀ CHÍNH TÔI?

 PHẦN II: TẠI SAO ĐỐI THỦ DUY NHẤT CỦA TÔI LÀ CHÍNH TÔI? 

WHY MY ONLY COMPETITION IS ME?

 

ĐỐI THỦ LÀ ẢO TƯỞNG TRONG THẾ GIỚI PHÁT TRIỂN KINH DOANH – VÀ ĐỐI THỦ CŨNG LÀ ẢO TƯỞNG TRONG THẾ GIỚI PHÁT TRIỂN BẢN THÂN.

A COMPETITOR IS A FANTASY IN THE BUSINESS DEVELOPMENT WORLD – AND THE COMPETITOR IS AN IMAGE IN THE PERSONAL DEVELOPMENT WORLD.

 

Thứ nhất, việc xác định sai đối thủ sẽ làm bạn tiêu hao nguồn lực – thời gian – công sức và tiền bạc không đáng có để cạnh tranh với một ai đó (một tổ chức nào đó) mà không thực sự là đối thủ

Chúng ta đã từng biết đến Hãng chụp hình nổi tiếng nhất thế giới Kodak. Tổ chức nào là đối thủ của Kodak? Và Kodak là đối thủ của tổ chức nào? Thông thường các chuyên gia về Marketing có thể chia sẻ là NHỮNG HÃNG CHỤP HÌNH KHÁC – hoặc những chuyên gia về kinh doanh sẽ chia sẻ về đối thủ cạnh tranh dựa trên quy mô khách hàng, quy mô tiếp thị, quy mô tổ chức… nhưng TẤT CẢ ĐỀU SAI!

Vì SMARPHONE (iPhone) mới chính là đối thủ thực sự của Kodak – và bởi vì sự ra đời của SMARTPHONE (iPhone) đã dẹp luôn hệ thống mua bán máy chụp hình toàn cầu. Câu hỏi đặt ra là: Bất kỳ lúc nào CUỘC CHƠI CŨNG CÓ THỂ SẼ THAY ĐỔI NGAY TỨC KHẮC – và những người sống sót là những người THÍCH NGHI. Cách thích nghi tốt nhất cho mọi tổ chức kinh doanh – chính là PHỤC VỤ, chính là PHỤNG SỰ - MỘT NHÓM KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU NÀO ĐÓ – và THAY ĐỔI VỀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ từng ngày một.


Firstly, identifying the wrong competitor will make you waste resources - time - effort and money not worth it to compete with someone (an organization) that is not really a competitor.

We have known the world's most famous camera company Kodak. Which organization is Kodak's competitor? And which organization is Kodak rivaling? Often marketing experts can share as OTHER PHOTOGRAPHY - or business professionals will share about competitors based on customer size, marketing size, organization size, etc. but ALL WRONG!

Because SMARPHONE (iPhone) is Kodak's real competitor – and because the advent of SMARTPHONE (iPhone) has eliminated the global camera trading system. The question is: At any moment the GAME CAN CHANGE INSTANTLY – and the survivors are the ones who adapt. The best way to adapt to any business organization – it is SERVICE, it is SERVICE - SOME GROUP OF TARGET CUSTOMERS - and CHANGE IN SERVICE QUALITY day by day.

 

Bạn sẽ thấy rằng: Đối thủ cạnh tranh với những người chạy xe ôm có phải là những người chạy xe ôm khác? Câu trả lời là KHÔNG. Đối thủ cạnh tranh – có thể dẹp luôn ngành nghề xe ôm (không chỉ tại Việt Nam mà có lẽ trên toàn cầu) – đó chính là GRAB và UBER. Và sự thay đổi này là sự tổng hợp của rất nhiều yếu tố cộng lại: INTERNET, ỨNG DỤNG APPS, CÔNG NGHỆ, TRUYỀN THÔNG, NGÂN HÀNG… và sự khai sinh ra ý tưởng từ những những Nhà sáng lập Uber – Grab và sự cộng tác với những Nhà đầu tư (Tài phiệt) – để Kinh doanh ở quy mô toàn cầu, trong sự kết hợp với Ngân hàng, Đối tác Kinh doanh mới (Driver)… mà có thể cả đời những người chạy xe ôm cũng sẽ không thể truy nguyên được NGUYÊN NHÂN của vấn đề phát sinh. Câu trả lời là: Đối thủ của những người xe ôm cũng không phải là những người chạy ôm bên cạnh mình?

Và trong nhiều trường hợp (mà tôi nghĩ là tất cả): Bạn sẽ luôn xác định sai đối thủ thực sự - bởi vì căn nguyên của vấn đề - vốn dĩ là KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ.

 

You will see that: Are the competitors with motorbike taxi drivers other motorbike taxi drivers? The answer is NO. Competitors – which can eliminate the motorbike taxi industry (not only in Vietnam but perhaps globally) – are GRAB and UBER. And this change is the combination of many factors combined: INTERNET, APPS, TECHNOLOGY, COMMUNICATION, BANK… and the birth of ideas from the Founders of Uber - Grab and the partnering with Investors (Tolicoons) – to do Business on a global scale, in combination with Banks, New Business Partners (Drivers)… which may also last a lifetime of motorbike taxi drivers. The CAUSE of the problem cannot be traced back. The answer is: The opponent of the motorbike taxi drivers is also not the people running next to them?

And in many cases (which I think are all): You will always misidentify the real opponent - because the root of the problem - is inherently NO REPRESENTATIVE.

 

Thứ hai, bạn sẽ không bao giờ tìm ra được đối thủ thực sự (duy nhất) trong cuộc đời mình trong trò chơi cuộc sống – bất chấp mọi khả năng có thể xảy ra

Lý do là bởi vì chúng ta đang ở trong TRÒ CHƠI VÔ CỰC – mà không phải là TRÒ CHƠI HỮU CỰC.

Sự khác biệt giữa trò chơi hữu cực và trò chơi vô cực là có rất nhiều, nhưng hầu hết bạn đều được cho thấy là trò chơi hữu cực – chứ không phải là trò chơi vô cực, trong khi CUỘC SỐNG LÀ TRÒ CHƠI VÔ CỰC chứ không phải là trò chơi hữu cực.

 

Second, you'll never find your life's (one and only) real opponent in the game of life - no matter what the odds are.

The reason is because we're in an INFINITE GAME - and not an EXTREME GAME.

The difference between the extreme game and the infinity game is that there are many, but most of you are shown to be the polar game – not the infinity game, while LIFE IS THE INTENDED GAME rather than an extreme game.

 

TRÒ CHƠI HỮU CỰC là trò chơi có THỜI GIAN KẾT THÚC. Đó là những trò chơi như Đá banh, Bóng bàn, Cờ Vua, Cờ Tướng, Quần vợt… và nhiều những mô hình trò chơi khác. Trong trò chơi hữu cực, luôn có phân định rõ ràng THẮNG – THUA – HÒA thông qua THỜI GIAN KẾT THÚC. THẮNG là khi bạn GHI ĐIỂM HƠN đối phương, THUA là khi bạn GHI ĐIỂM KÉM HƠN đối phương, và HÒA là khi bạn GHI ĐIỂM BẰNG ĐỐI PHƯƠNG. Và kết thúc trò chơi thì chỉ có thể xảy ra 1 trong 3 trường hợp (và không có trường hợp thứ 4).

 

A FULL GAME is an END TIME game. These are games like Football, Table Tennis, Chess, Chinese Chess, Tennis… and many other game models. In the extreme game, there is always a clear WIN - LOSS - TIE through END TIME. A WIN is when you score more than your opponent, a loss is when you score less than your opponent, and a draw is when you score equal to your opponent. And the end of the game can only happen 1 out of 3 cases (and there is no 4th case).

 

TRÒ CHƠI VÔ CỰC là trò chơi KHÔNG CÓ THỜI GIAN KẾT THÚC. Và trong trò chơi vô cực không có người chiến thắng mãi mãi – vì thời gian là vô tận và người chiến thắng có thể sẽ THUA ở trận tiếp theo. Trong trò chơi vô cực không có người thua mãi mãi – vì thời gian là vô tận và người thua có thể sẽ chiến thắng ở trận tiếp theo. THUA – theo đúng nghĩa trong trò chơi vô cực – LÀ RÚT KHỎI CUỘC CHƠI, vì đã chơi cạn kiệt sức lực (giống như xe hết xăng vậy) – và tùy trường hợp có thể quay trở lại hay không là tùy người chơi. HÒA – đó chính là người chơi TỒN TẠI trong trò chơi vô cực (không rút lui, vẫn duy trì) – đang chiến đấu, nhưng không biết chiến thắng hay không.

 

INFINITE GAME is a game with NO END TIME. And in the game of infinity there are no winners forever – because time is endless and the winner may lose the next game. In the game of infinity there are no losers forever – because time is endless and the loser will probably win the next match. LOSE – in the true sense of the infinity game – IS A DRIVE FROM THE GAME, because you have exhausted all your energy (like a car running out of gas) – and it is up to the player to return or not depending on the case. FIRE – that is the player SURVIVING in the game of infinity (do not retreat, remain) – fighting, but not knowing whether to win or not.

TRÒ CHƠI HỮU CỰC thì có luật chơi rõ ràng; TRÒ CHƠI VÔ CỰC thì luật chơi luôn thay đổi. Người chiến thắng trong trò chơi hữu cực được phân định thông qua Luật chơi – thời gian kết thúc – và tuân thủ nguyên tắc chơi trong suốt trò chơi. Còn trong TRÒ CHƠI VÔ CỰC – bởi vì Luật chơi luôn thay đổi cho nên những người CHIẾN THẮNG trong TRÒ CHƠI VÔ CỰC là những người THÍCH NGHI, THAY ĐỔI, và luôn luôn thay đổi để sẵn chiến đấu trong trận tiếp theo.


FULL GAME has clear rules; INFINITE GAME, the rules of the game always change. The winner of the extreme game is determined by the Rules of the Game – end time – and follows the rules of play throughout the game. And in the INTELLIGENT GAME – because the Rules are always changing, the WINNERs in the INSIDE GAME are the ones who adapt, change, and always change to be ready to fight in the next match.

 

TRÒ CHƠI HỮU CỰC thì có đối thủ rõ ràng – chính là những người cùng chơi trong một trò chơi; TRÒ CHƠI VÔ CỰC không có đối thủ rõ ràng – và điều quan trọng là sẽ không bao giờ xác định được đối thủ một cách rõ ràng. Đối thủ hôm nay của bạn – có thể sẽ rút lui vào ngày mai, những đối thủ tiếp theo sẽ tham gia vào trò chơi (mà bạn có thể sẽ không biết), và những người bạn xác định là đối thủ hôm nay – sẽ không thực sự là đối thủ, vì có những người tiếp theo tham gia cuộc chơi – sẽ dẹp luôn bạn (và đối thủ của bạn) TRONG MỘT NỐT NHẠC. Điều đó có nghĩa, trong TRÒ CHƠI VÔ CỰC – BẠN SẼ KHÔNG BAO GIỜ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC ĐỐI THỦ THỰC SỰ.


FRIENDLY GAMES have clear opponents – those who play the same game; The infinity game has no clear opponents – and importantly, will never be clearly defined. Your opponents today – will probably withdraw tomorrow, the next opponents will enter the game (which you probably won't know), and the people you identify as today's opponents - will not really a competitor, because there are next people in the game – who will knock you out (and your opponent) IN ONE BUTTON. That means, in the INFINITE GAME – YOU WILL NEVER FIND YOUR REAL COMPETITION

 

CUỘC SỐNG LÀ TRÒ CHƠI VÔ CỰC – mà không phải là trò chơi hữu cực. Và BẠN SẼ KHÔNG BAO GIỜ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC ĐỐI THỦ THỰC SỰ TRONG TRÒ CHƠI CUỘC SỐNG.

Và bởi vì bạn không thể xác định được đối thủ thực sự trong trò chơi cuộc sống, cho nên cách duy nhất mà bạn có thể tìm ra được đối thủ - đó chính là XÁC ĐỊNH BẠN – CHÍNH LÀ ĐỐI THỦ CỦA BẠN (ĐỐI THỦ THỰC SỰ, ĐỐI THỦ DUY NHẤT, VÀ LÀ ĐỐI THỦ ĐÚNG NGHĨA).

 

LIFE IS A FINAL GAME - not a game of extremes. AND YOU WILL NEVER FIND YOUR REAL COMPETITION IN THE GAME OF LIFE.

And because you can't determine your real opponent in the game of life, the only way you can find an opponent - that is DEFINITELY YOU - IS YOUR REPRESENTATIVE REALLY, THE ONLY COMPETITOR, AND THE RIGHT COMPETITION).

 

Thứ ba, đối thủ duy nhất (đối thủ thực sự, đối thủ đúng nghĩa) trong cuộc đời bạn – CHÍNH LÀ BẠN

Điều đó có nghĩa là, KHÔNG AI KHÁC – “BẠN” CHÍNH LÀ ĐỐI THỦ CỦA CHÍNH MÌNH, TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI MÌNH. Và nhiệm vụ của bạn là: CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH – VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH, CHIẾN THẮNG PHIÊN BẢN HÔM QUA CỦA MÌNH – VƯỢT QUA PHIÊN BẢN HÔM QUA CỦA MÌNH, TRONG TRÒ CHƠI CUỘC SỐNG.

 

Third, the only rival (real rival, true rival) in your life – YOU

That is to say, NO ONE OTHER – “YOU” IS YOUR OWN COMPETITION, IN YOUR LIFE. And your mission is: WIN YOURSELF – OVER MYSELF, WIN MY YESDAY VERSION – SUCCESSFUL MY YEARLY VERSION, IN THE GAME OF LIFE.

 

Và câu hỏi của bạn là: Và nếu như vậy thì chẳng phải tôi chẳng có đối thủ nào cả?

Đúng là như thế! BẠN – CHẲNG CÓ ĐỐI THỦ NÀO CẢ - NGOẠI TRỪ CHÍNH BẠN (và không ai khác hơn là BẠN – CHÍNH LÀ ĐỐI THỦ DUY NHẤT CỦA MÌNH).

Đó là lý do tại sao những Nhà hiền triết vĩ đại nhất của thế giới này đã từng nói: “CHIẾN THẮNG BẢN THÂN LÀ CHIẾN THẮNG HIỂN HÁCH NHẤT”, và “KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ CHÍNH MÌNH”.


And your question is: And if so, don't I have no competition at all?

Correct! YOU – NO COMPETITOR – EXCEPT YOURSELF (and no one else but YOU – YOUR ONLY Rivalry).

That's why the greatest Sages of this world once said: "WINING YOURSELF IS THE MOST POWERFUL WIN", and "THE BIGGEST STORM OF LIFE IS MYSELF".

 

Trong một phân đoạn Kinh Thánh, Chúa Yeshua nói: “Hãy YÊU THƯƠNG kẻ thù mình, và CẦU NGUYỆN cho người bắt bớ mình” (Kinh Thánh).

Nếu bạn có thể YÊU THƯƠNG KẺ THÙ MÌNH – thì làm sao bạn có kẻ thủ?

Nếu bạn có thể YÊU THƯƠNG KẺ THÙ MÌNH – thì làm sao bạn không thể YÊU THƯƠNG ĐỐI THỦ MÌNH. Và nếu bạn YÊU THƯƠNG ĐỐI THỦ MÌNH – thì làm sao bạn có đối thủ?

Và đúng là như thế: BẠN CHẲNG CÓ ĐỐI THỦ NÀO CẢ.

ĐỐI THỦ - là ẢO TƯỞNG CỦA TÂM TRÍ, giống như tâm trí đã ảo tưởng về “CÁI TÔI” – về THỜI GIAN – về SỰ SỐNG CỦA BẠN tách biệt với phần còn lại của SỰ SỐNG (CỦA VŨ TRỤ)… và PHÂN BẠN THÀNH HAI MẢNH – MỘT MẢNH THUỘC VỀ TÔI (VÀ CỦA TÔI) VÀ MỘT MẢNH CÒN LẠI KHÔNG THUỘC VỀ TÔI (VÀ KHÔNG THUỘC VỀ CỦA TÔI). Nhưng làm gì có hai mảnh nào riêng biệt trong thế giới của bạn? Vì nếu bạn tách chính mình ra khỏi SỰ SỐNG – thì làm sao bạn có thể SỐNG được? Đối với VẠN VẬT cũng thế. VẠN VẬT LÀ MỘT!

 

In a passage of Scripture, Lord Yeshua said, “LOVE your enemies, and PRAY for those who persecute you” (Bible).

If you can LOVE your opponents – how can you have enemies?

If you can LOVE your opponent – ​​how can you not LOVE your opponent? And if you LOVE your Rivalry – how do you have a rival?

And that's right: YOU HAVE NO Rivalry.

THE COMPETITOR - is the MIND's Illusion, just as the mind has the illusion of "I" - of TIME - of YOUR LIFE separate from the rest of LIFE (of the universe)… and your poop. IN TWO PIECES – ONE PIECE THAT IS ME (AND MY) AND ONE PIECE DOES NOT belong to me (AND DOESN'T BE Mine). But why are there two separate pieces in your world? For if you separate yourself from LIFE – how can you LIVE? Same goes for ALL. EVERYTHING IS ONE!

 

Và câu hỏi của bạn là: Và nếu tôi chẳng có đối thủ nào cả thì làm thế nào để tôi có động lực phấn đấu?

ĐỘNG LỰC PHẤN ĐẤU không đến từ việc CHIẾN THẮNG ĐỐI THỦ, động lực phấn đầu đến từ việc bạn CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH. Và sự thật cuối cùng – BẠN PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN TỐT HƠN CỦA CHÍNH MÌNH không phải vì bạn có lý do chiến thắng đối thủ (nào đó) – mà bởi vì ĐÓ LÀ “BẠN LÀ MỘT PHIÊN BẢN CỦA SỰ SỐNG”, và MỌI PHIÊN BẢN CỦA SỰ SỐNG ĐỀU CẦN TRỞ NÊN HOÀN THIỆN HƠN MỖI NGÀY. Chỉ có đơn giản là vậy!

 

And your question is: And if I don't have any competition, how do I stay motivated?

MOTIVATION TO Striving does not come from WINNING YOUR COMPETITION, motivation comes from you WINING YOURSELF. And the ultimate truth – YOU Striving TO BECOME A BETTER Version of YOURSELF not because you have a reason to beat your opponent (something) – but because IT IS “YOU ARE A VERSION OF LIFE”, and EVERY VERSION OF LIFE NEED TO BECOME PERFECT EVERY DAY. It's just that simple!

Thông điệp từ HANNA  | ROYAL AUTHORS

PHONE: 0373 65 05 05 / EMAIL: xuatbansachhoanggia@gmail.com


0 Comments:

Đăng nhận xét