Thứ Ba, 11 tháng 4, 2023

PHẦN I: TẠI SAO ĐỐI THỦ DUY NHẤT CỦA TÔI LÀ CHÍNH TÔI? BOOKS OPEN A NEW HORIZON

 PHẦN I: TẠI SAO ĐỐI THỦ DUY NHẤT CỦA TÔI LÀ CHÍNH TÔI? 

WHY MY ONLY COMPETITION IS ME? - BOOKS OPEN A NEW HORIZON

 

TK (*) – Hỏi: Tại sao đối thủ duy nhất của tôi là chính tôi? Và nếu như vậy thì chẳng phải tôi chẳng có đối thủ nào cả? Và nếu tôi chẳng có đối thủ nào cả thì làm thế nào để tôi có động lực phấn đấu?


TK (*) – Question: Why is my only competitor myself? And if that's the case, don't I have no competition at all? And if I don't have any competition, how do I stay motivated?

 

Hoàng Gia – Đáp: Một trong những ảo tưởng của tâm trí của bạn đó chính là ảo tưởng về “CÁI TÔI” (xác định những gì “LÀ TÔI & CỦA TÔI” và những gì “KHÔNG LÀ TÔI & KHÔNG CỦA TÔI”), và điều đó đã làm cho bạn nhìn cuộc sống theo hai mảnh tách biệt nhau – tách bạn ra khỏi Vũ trụ - và tách Vũ trụ ra khỏi bạn. Nhưng có một sự thật là: LÀM GÌ CÓ CÁI TÔI NÀO? Bạn là một thực thể không thể tách rời khỏi Vũ trụ - bởi vì bạn sẽ không thể sống được nếu bạn làm điều đó; Ngược lại – qua sự sống của bạn – Vũ trụ vận hành chính mình một cách trật tự theo một nguyên tắc mà tâm trí không thể hiểu được. Do đó, chỉ từ một cái sai lầm nhỏ này – TÂM TRÍ ĐÃ TẠO RA “CÁI TÔI” CỦA BẠN – và tách bạn ra khỏi cuộc sống – mà đã tạo ra những đau khổ cho bạn, cho những người khác và cho không gian tâm linh tập thể.

Việc không có đối thủ cũng chính là TRỌNG TÂM CỦA “CHIẾN LƯỢC CUỘC ĐỜI” – và cũng chính là TRỌNG TÂM CỦA “CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA TỔ CHỨC”. Và chiến lược cạnh tranh này là cơ sở để khai sinh ra những CON NGƯỜI MỚI (A HUMAN BEING) và những TỔ CHỨC KINH DOANH MỚI (A NEW BUSINESS) trên hành tinh này.


Royal – A: One of your mind's illusions is the 'I' illusion (defining what is 'ME & MY' and what is 'NOT ME & NOT MY') , and that has made you see life in two separate pieces - separating you from the Universe - and separating the Universe from you. But there is one truth: WHAT HAVE ANY Ego? You are an entity inseparable from the Universe - because you wouldn't be able to live if you did; On the contrary – through your life – the Universe operates itself in an orderly fashion according to a principle that cannot be understood by the mind. Therefore, it was only from this one little mistake – the MIND TO CREATE YOUR “ISE” – and separate you from life – that created suffering for you, for others and for space. collective spirituality.

The absence of competitors is also the CENTER of the “LIFE STRATEGY” – and also the CENTER of the “COMPETITION STRATEGY OF THE ORGANIZATION”. And this competitive strategy is the basis for the birth of NEW HUMAN BEINGs and NEW BUSINESS ORGANIZATIONS (A NEW BUSINESS) on this planet.

 

Câu trả lời xác đáng cho tất cả các vấn đề có thể giải quyết trong xã hội một cách triệt để - đó chính là: ĐỐI THỦ DUY NHẤT CỦA BẠN – CHÍNH LÀ “CHÍNH BẠN”, VÀ ĐỐI THỦ DUY NHẤT CỦA TỔ CHỨC CỦA BẠN – CHÍNH LÀ “TỔ CHỨC CỦA BẠN”.

Một trong những câu hỏi sai lầm – có thể được xem là CĂN NGUYÊN SỐ 1 CHO MỌI VẤN ĐỀ PHÁT SINH TRONG THẾ GIỚI CON NGƯỜI VÀ THẾ GIỚI KINH DOANH – được đặt ra từ những Nhà tư vấn Chiến lược – hoặc là những Nhà huấn luyện kinh doanh đó chính là câu hỏi: “Đối thủ của bạn là ai?”.

Tất cả những Nhà tư vấn Marketing, Quản trị, Phát triển khách hàng, Quảng cáo… hoặc là những chủ đề khác liên quan đến Phát triển Tổ chức Kinh doanh đó chính là câu hỏi: “Đối thủ của tổ chức của bạn là ai?” – và họ bắt đầu tìm ra những đối thủ như vậy trên thương trường.

 

The correct answer to all problems that can be solved in society in a radical way - that is: YOUR ONLY COMPETITIVE - THAT IS "YOU", AND YOUR ORGANIZATION's ONLY Rivalry YOU – IT IS “YOUR ORGANIZATION”.

One of the wrong questions – which can be considered as the #1 CAUSE FOR EVERY PROBLEM ARRIVING IN THE HUMAN WORLD AND THE BUSINESS WORLD – is posed by Strategy Consultants – or Trainers. That business practice is the question: "Who are your competitors?".

All Marketing Consultants, Management, Client Development, Advertising... or other topics related to Business Organization Development is the question: “Who are your organization's competitors? ?” – and they began to find such competitors in the marketplace.

 


Tại sao tôi gọi đây là câu hỏi sai lầm số 1 trong tư vấn và phát triển kinh doanh?

Bởi vì sự thật là: BẠN CHẲNG CÓ ĐỐI THỦ NÀO CẢ - TỔ CHỨC CỦA BẠN CHẲNG CÓ ĐỐI THỦ NÀO CẢ.

 

Why do I call this the #1 mistake question in business development and consulting?

Because the truth is: YOU HAVE NO Rivalry - YOUR ORGANIZATION HAS NO Rivals.

 

² BẠN ĐƯỢC SINH RA ĐỂ PHỤC VỤ MỘT NHÓM NHỮNG CON NGƯỜI NÀO ĐÓ – VÀ TỔ CHỨC CỦA BẠN ĐƯỢC SINH RA ĐỂ PHỤC VỤ MỘT NHÓM KHÁCH HÀNG NÀO ĐÓ. CHỈ CÓ ĐƠN GIẢN VẬY THÔI!

² Nếu bạn xác định BẠN PHỤC VỤ MỘT NHÓM NHỮNG CON NGƯỜI  NÀO ĐÓ – HÃY TẬP TRUNG LÀM ĐIỀU ĐÓ MỘT CÁCH TỐT NHẤT – VÀ HOÀN THIỆN MÌNH MỖI NGÀY QUA SỰ PHỤC VỤ.

² Nếu bạn xác định TỔ CHỨC CỦA BẠN PHỤC VỤ MỘT NHÓM NHỮNG KHÁCH HÀNG NÀO ĐÓ – HÃY TẬP TRUNG LÀM ĐIỀU ĐÓ MỘT CÁCH TỐT NHẤT – VÀ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CỦA MÌNH THÔNG QUA SỰ PHỤC VỤ ĐÓ.

 

² 
YOU ARE BORN TO SERVE SOME GROUP of HUMANS – AND YOUR ORGANIZATION IS BORN TO SERVE A GROUP OF CUSTOMERS. JUST THAT SIMPLE!

² If you determine YOU SERVE SOME GROUP OF PERSONS – CONTACT DO IT THE BEST – AND IMPROVE YOURSELF EVERY DAY THROUGH SERVICE.

² If you determine that YOUR ORGANIZATION IS SERVICES A GROUP OF CUSTOMERS – CONCENTRATE DOING IT THE BEST – AND FINISH YOUR ORGANIZATION THROUGH THAT SERVICE.

 

 

1. CÁI CÂY – không cần có đối thủ, nó vẫn LỚN hàng ngày. Bởi vì CÁI CÂY – là một phiên bản của SỰ SỐNG.

2. NGỌN CỎ - không cần có đối thủ, nó vẫn LỚN hàng ngày. Bởi vì NGỌN CỎ - là một phiên bản của SỰ SỐNG.

3. CON CÁ – không cần có đối thủ, nó vẫn LỚN hàng ngày. Bời vì CON CÁ – là một phiên bản của SỰ SỐNG.

4. BÔNG HOA – không cần có đối thủ, nó vẫn LỚN hàng ngày. Bởi vì BÔNG HOA – là một phiên bản của SỰ SỐNG.

 

1. The PLANT – no rival, it's still HUGE everyday. Because the TREE – is a version of LIFE.

2.SHORT - no rival, it's still BIG everyday. Because SHORT - is a version of LIFE.

3.FISH – no rival, it's still BIG everyday. Because FISH – is a version of LIFE.

4. FLOWER – no rival, it's still BIG everyday. Because the FLOWER – is a version of LIFE.

 

Và BẠN – KHÔNG CẦN CÓ ĐỐI THỦ, bạn vẫn cần phải LỚN hàng ngày. Bởi vì BẠN – là một phiên bản của SỰ SỐNG. Hơn nữa, BẠN – CHÍNH LÀ PHIÊN BẢN TINH HOA CỦA SỰ SỐNG, thì chính xác hơn BẠN CẦN PHẢI LỚN HƠN HÀNG NGÀY – BẠN CẦN PHẢI HOÀN THIỆN HƠN HÀNG NGÀY.

Vậy nên, ĐỘNG LỰC PHẤN ĐẤU CỦA BẠN cần được thay đổi trọng tâm – từ bên ngoài (đối thủ và tìm kiếm những đối thủ (như là sự ảo tưởng của tâm trí)) – cần được DI CHUYỂN VÀO BÊN TRONG – TẬP TRUNG VÀO “SỰ SỐNG” BÊN TRONG BẠN – và LẮNG NGHE SỰ SỐNG ĐẾN TỪ SỰ TĨNH LẶNG – BẠN SẼ KHÔNG THỂ KHÔNG HOÀN THIỆN (KHÔNG LỚN HƠN) TỪNG NGÀY. Lý do đơn giản chỉ có vậy!


And YOU – NO REPRESENTATION NEEDED, you still need to be BIG every day. Because YOU – is a version of LIFE. Furthermore, YOU – YOU ARE THE quintessential VERSION OF LIFE, more precisely YOU NEED BIGGER DAILY – YOU NEED TO BE BETTER DAILY.

So, YOUR MOTIVATION needs to be changed focus – from the outside (competitors and search for opponents (as the illusion of the mind)) – needs to be moved INSIDE – CONFIDENTIAL INTO YOUR “LIFE” – and HEARING LIFE COMES FROM SOLUTION – YOU WILL NOT COMPLETE (NO GROW) EVERY DAY. The reason is as simple as that!

 

ü HÃY BẮT ĐẦU VỚI CÂU HỎI “TẠI SAO?” – Đó chính là LÝ DO cho sự phấn đấu của bạn!

ü HÃY BẮT ĐẦU VỚI CÂU HỎI “TẠI SAO?” – Đó chính là ĐỘNG LỰC PHẤN ĐẤU CỦA BẠN!

ü HÃY BẮT ĐẦU VỚI CÂU HỎI “TẠI SAO?” – Đó chính là LÝ DO cho mỗi HÀNH ĐỘNG của bạn – để sống một cuộc đời SỐNG ĐỘNG.

ü HÃY BẮT ĐẦU VỚI CÂU HỎI “TẠI SAO?” – Đó chính là LÝ DO cho GIÁ TRỊ của bạn – để sống một cuộc đời GIÁ TRỊ!

ü HÃY BẮT ĐẦU VỚI CÂU HỎI “TẠI SAO?” – Đó chính là LÝ DO cho SỰ HIỆU QUẢ của cuộc đời bạn – để sống một cuộc đời THÀNH CÔNG.

ü HÃY BẮT ĐẦU VỚI CÂU HỎI “TẠI SAO?” – Đó chính là LÝ DO cho SỰ Ý NGHĨA của đời bạn – để sống một cuộc đời Ý NGHĨA cho chính mình và cho những người khác.

ü HÃY BẮT ĐẦU VỚI CÂU HỎI “TẠI SAO?” – Đó chính là LÝ DO cho MỤC ĐÍCH ỐNG của cuộc đời bạn – để sống một cuộc đới có mục đích – và để SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH – bạn được sinh ra để sống theo mục đích đó.

ü HÃY BẮT ĐẦU VỚI CÂU HỎI “TẠI SAO?” – ĐÓ CHÍNH LÀ ĐỘNG LỰC PHẤN ĐẤU CỦA BẠN. CHỈ ĐƠN GIẢN CÓ VẬY, nó không đến từ đối thủ - NÓ ĐẾN TỪ “BÊN TRONG” BẠN.

ü HÃY BẮT ĐẦU VỚI CÂU HỎI “TẠI SAO?” – “TẠI SAO BẠN LÀM ĐANG LÀM NHỮNG GÌ BẠN ĐANG LÀM?”. Chỉ đơn giản như thế - ĐÓ CHÍNH LÀ ĐỘNG LỰC PHẤN ĐẤU CỦA BẠN.

 

ü START WITH THE QUESTION “WHY?” – That is the REASON for your striving!

ü START WITH THE QUESTION “WHY?” – That is YOUR MOTIVATION OF Striving!

ü START WITH THE QUESTION “WHY?” – That is the REASON for every ACTION you take – to live a LIFE.

ü START WITH THE QUESTION “WHY?” – That is the REASON for your VALUE – to live a VALID life!

ü START WITH THE QUESTION “WHY?” – That is the REASON for the EFFICIENCY of your life – to live a SUCCESSFUL life.

ü START WITH THE QUESTION “WHY?” – That is the REASON for the MEANING of your life – to live a MEANING life for yourself and for others.

ü START WITH THE QUESTION “WHY?” – That's the REASON for your LIFE's PURPOSE – to live a purposeful life – and to LIVE THE PURPOSE – you were born to live it.

ü START WITH THE QUESTION “WHY?” – THAT IS YOUR MOTIVATION. JUST THAT SIMPLE, it doesn't come from the competition - it comes from "INside" you.

ü START WITH THE QUESTION “WHY?” – “WHY YOU ARE DOING WHAT YOU ARE DOING?”. It's as simple as that - THAT IS YOUR MOTIVATION.

 

Và cuối cùng – HÃY BẮT ĐẦU VỚI CÂU HỎI TẠI SAO? – “TẠI SAO BẠN ĐANG PHỤC VỤ NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐANG PHỤC VỤ?”, và nếu bạn làm tốt sự phục vụ của mình cho những người cần phục vu – BẠN KHÔNG CẦN ĐỐI THỦ NỮA.


And finally – START WITH WHY? – “WHY YOU ARE SERVING THE PEOPLE YOU ARE SERVING?”, and if you do your service well to those in need – YOU DO NOT NEED A COMPETITOR.

 

ĐỐI THỦ DUY NHẤT CỦA BẠN – CHÍNH LÀ CHÍNH BẠN - ĐỐI THỦ DUY NHẤT CỦA TỔ CHỨC CỦA BẠN – CHÍNH LÀ TỔ CHỨC CỦA BẠN.

 

YOUR ONLY COMPETITOR – YOUR ORGANIZATION - YOUR ORGANIZATION's ONLY COMPETITOR – IS YOUR ORGANIZATION.

 Thông điệp từ HANNA  | ROYAL AUTHORS

PHONE: 0373 65 05 05 / EMAIL: xuatbansachhoanggia@gmail.com


 

0 Comments:

Đăng nhận xét