Thứ Năm, 27 tháng 4, 2023

NGHỀ TÁC GIẢ - KIẾM TIỀN TỪ SÁCH - MAKE MONEY FROM BOOKS

TÁC GIẢ KIẾM ĐƯỢC BAO NHIÊU SAU KHI XUẤT BẢN SÁCH? KIẾM TIỀN TỪ SÁCH

HOW MUCH IS AUTHORS EARNING AFTER PUBLISHING BOOK? MAKE MONEY FROM BOOKS


“Tôi có thể kiếm được bao nhiêu sau khi xuất bản sách của mình?”

Đây là một câu hỏi khá dễ dàng để trả lời, nhưng nó có thể ngăn cản những tư tưởng vĩ đại đến với thành công. Hơn nữa, cách mà một số tác giả vượt qua sự thật về doanh thu của quyển sách là một điều khó khăn.

“How much can I earn after publishing my book?”

This is an easy question to answer, but it can prevent great minds from succeeding. Furthermore, the way in which some authors get over the reality of book sales is a tricky one.


Nếu bạn hy vọng đi theo những bước truyền thống, những tiến bộ tiêu biểu hiện tại hầu hết không kiếm được nhiều tiền, doanh thu không phải là tất cả những gì bạn sẽ nhận được. Giả sử mức trung bình là $1000. Không tệ, nhưng không quá tuyệt vời cho tất cả công việc bạn đã viết vào một cuốn sách. Tuy nhiên, nếu bạn phải trả tiền đại lý thì bạn không cần phải trả tiền cho thiết kế bìa, chỉnh sửa và tiếp thị (ít nhất đó là điều mà hầu hết các tác giả giả định, dù sao, đó chưa phải là cách phổ biến và hay nhất).

If you're hoping to follow in the footsteps of tradition, typical advancements are currently mostly not making a lot of money, revenue isn't all you'll get. Let's say the average is $1000. Not bad, but not so great for all the work you've written into a book. However, if you have to pay the agency then you don't need to pay for the cover design, editing and marketing (at least that's what most authors assume, anyway, it's not the way yet). popular and best).

Quả thật, it nhất bạn sẽ kiếm được một số tiền từ quyển sách của bạn, những xin đừng quá trông đợi vào lợi nhuận như những tác giả nổi tiếng khác. Chính những tác giả nổi tiếng cũng phải đấu tranh cực lực cho một khoảng thời gian dài với lợi nhuận thấp trước khi họ trở nên nổi tiếng.

Indeed, at least you will make some money from your book, but please don't expect too much profit like other famous authors. It is the famous authors who also have to struggle for a long time with low profits before they become famous.

Tác giả kiếm được bao nhiêu?

Nếu bạn muốn đi truyền thống sẽ mất nhiều thời gian hơn và bạn sẽ có ít quyền kiểm soát hơn. Tuy nhiên, một lần nữa, hầu hết các sách đều thất bại - và các nhà xuất bản truyền thống không giỏi trong việc tiếp thị sách. Họ không đủ nhanh để làm những việc cần thiết để cạnh tranh với hàng trăm ngàn cuốn sách khác ngoài kia. Họ không thể tiếp cận người đọc tiềm năng một cách trực tiếp, họ sẽ không chi tiêu nhiều tiền vào quảng cáo hoặc tiếp thị. Đó là những gì tôi đã nghe từ một số đại lý: "Trừ khi bạn đang nhận được một thỏa thuận qua hợp đồng, có nghĩa là chúng được đầu tư nghiêm túc vào sách của bạn, nhưng rõ ràng bạn phải trả tiền cho quảng cáo".

How much does the author earn?

If you want to go traditional it will take longer and you will have less control. Yet again, most books fail - and traditional publishers aren't very good at marketing books. They're not fast enough to do what it takes to compete with the hundreds of thousands of other books out there. They can't reach potential readers directly, they won't spend a lot of money on advertising or marketing. That's what I've heard from a number of agents: "Unless you're getting a contractual deal, that means they're seriously invested in your books, but obviously you have to pay for the ads." fox".

Tự xuất bản có lợi ích của nó: kiểm soát nhiều hơn, nhanh nhẹn hơn và tốc độ. Bạn có thể tập trung vào viết và xuất bản, thay vì chờ đợi xung quanh để nghe nếu ai đó muốn xuất bản. Nhưng nó cũng có rủi ro của nó: bạn cần phải có một cuốn sách được thiết kế tốt, một trang web tìm kiếm tốt đẹp, và bạn cần phải thiết lập một kênh tiếp thị. Bạn cần biết ai là độc giả của bạn và cách tiếp cận họ. May mắn thay, không bao giờ dễ dàng hơn thế, vì vậy nếu bạn sẵn sàng học hỏi và chi tiêu một số tiền, bạn có thể cho cuốn sách của bạn mọi cơ hội thành công. Điều đó nói rằng, tác giả trung bình dành từ 1.000 đô la đến 3000 đô la để xuất bản sách của họ và một số tác giả cũng không thể kiếm đươc lợi nhuận nhiều.

Self-publishing has its benefits: more control, more agility, and speed. You can focus on writing and publishing, instead of waiting around to hear if someone wants to publish. But it also has its risks: you need to have a well-designed book, a nice looking website, and you need to set up a marketing funnel. You need to know who your readers are and how to reach them. Fortunately, it's never been easier, so if you're willing to learn and spend some money, you can give your book every chance of success. That said, the average author spends between $3,000 and $10000 on publishing their books, and some authors don't make much profit either.

Bạn có thể chi tiêu ít hơn nếu bạn muốn, nhưng thật khó để có được công việc chất lượng được thực hiện trên giá rẻ. Không dễ dàng, nhưng điều đó xảy ra, vì vậy nếu bạn không có tiền để xuất bản và bạn bị các đại lý và nhà xuất bản từ chối, hãy cố gắng hết sức thử cách khác.

You can spend less if you want, but it's hard to get quality work done on the cheap. It's not easy, but it happens, so if you don't have the money to publish and you get rejected by agencies and publishers, do your best to try something else.

Tác giả trung bình kiếm được bao nhiêu sau khi xuất bản sách của họ?

Hầu hết các nguồn tin sẽ cho bạn biết mức trung bình bị lệch bởi một số tác giả độc lập bán hàng chục nghìn cuốn sách.

How much does the average author earn after publishing their book?

Most sources will tell you the average is skewed by several independent authors selling tens of thousands of books.

Bởi vì, nếu bạn so sánh bản thân với những tác giả khác đang đưa ra, và nhận ra rằng cuốn sách của bạn hay hơn, được viết tốt hơn và bạn nghiêm túc hơn những tác giả khác, bạn có thể mong đợi thành công lớn hơn. Tuy nhiên, thị hiếu của Việt Nam vẫn còn rất hẹp, cho nên thị trường sách cũng có những hạn chế của nó. Điều tốt nhất bạn nên cố gắng làm là kiếm công ty xuất bản để đại diện xuất bản sách của bạn, họ sẽ có cách quảng bá sản phẩm của bạn tốt hơn.

Because, if you compare yourself to other authors who are giving, and realize that your book is better, better written, and you are more serious than other authors, you can expect success. bigger. However, Vietnam's tastes are still very narrow, so the book market also has its limitations. The best thing you should try to do is find a publishing company to represent your book, they will have a better way to promote your product.

Đối với tôi, sẽ không hữu ích nếu TẤT CẢ các phần của việc xuất bản cuốn sách đều được tự xuất bản. Bao gồm tất cả các sách tự xuất bản sẽ luôn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đệ trình tác phẩm của bạn cho nhà xét duyệt, bước này nếu bạn không có mối quan hệ tốt với họ, tác phẩm của bạn không dễ dàng vượt qua được.

To me, it wouldn't be helpful if ALL parts of the book's publication were self-published. Including all self-published books will always be very difficult, especially submitting your work to the reviewers, this step if you don't have a good relationship with them your work is not easy pass.

Nhiều ý tưởng cuốn sách, thật không may, có rất ít tiềm năng không có vấn đề nhưng vẫn không được xuất bản. Chỉ có một số chủ đề mà một số người không muốn đọc. Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trên, thị hiếu và thị trường sách ở Việt Nam vẫn chưa phát triển mạnh mẽ, trong khi đó, internet đang dần thay thế rất nhiều thứ càng khiến cho những quyển sách rơi vào tình trạng khó khăn khi xuất bản mà không đem lại doanh thu cao. Mặc dù đều này là tốt trong thời gian sắp tới - khi mà nhiều nhà nghiên cứu thị trường thống kê rằng, Internet gia tăng đồng thời với việc doanh số bán sách cũng tăng theo.

Many book ideas, unfortunately, have very little potential without problems but still go unpublished. There are just some topics that some people don't want to read. However, as I said above, the taste and market for books in Vietnam has not yet developed strongly, while the internet is gradually replacing many things, making books more difficult. when published without bringing high revenue. Although this is a good thing in the near future - as many market researchers say, the Internet increases along with book sales.

Thậm chí nhiều nhà văn "thực sự" đã xuất bản các thí nghiệm, như truyện ngắn và tiểu thuyết, đặt ít nỗ lực vào cuốn sách, hy vọng tìm hiểu điều gì đó từ việc bán hàng (hoặc thiếu khả năng của nó). Sau đó, họ sẽ tìm thấy những tiềm năng nào họ có thể phát huy.

Even many "real" writers who have published experiments, like short stories and novels, put little effort into the book, hoping to learn something from the sale (or its lack thereof). . Then they will find out what potential they can unleash.

Sau đó, có những cuốn sách có các vấn đề chính với cốt truyện, đặc điểm, chính tả, dấu chấm câu, ngữ pháp, dòng chảy, phong cách viết, định dạng, v.v. Những điều này tuy đơn giản nhưng nó lại chính là một trong những yếu tốt quan trọng cho tác phẩm của bạn thêm thu hút hơn.

Then there are the books that have major issues with plot, characterization, spelling, punctuation, grammar, flow, writing style, format, etc. These things are simple, but they are one of the important factors that make your work more attractive.

Giả sử bạn có một bìa tuyệt vời, độc giả sẽ chú ý sách của bạn nhiều hơn trong hàng ngàn quyển sách ở nhà sách. Có vẻ như những cuốn sách khác biểu thị rõ ràng nội dung sẽ mang đến những kỳ vọng tốt hơn.

Assuming you have a great cover, your readers will notice your book more than the thousands of books at the bookstore. It seems that other books that clearly denote the content will offer better expectations.

Tương tự, nếu bạn có một số kế hoạch tiếp thị tuyệt vời hoặc trải nghiệm tiếp thị trước, bạn có nên so sánh bản thân với tất cả các tác giả mới chưa thực sự tiếp thị hoặc tiếp thị của họ có tác động nhiều hay ít.

Similarly, if you have some great marketing plans or pre-marketing experience, should you compare yourself to all the new authors who haven't really marketed or their marketing has a lot of impact? little.

Bạn có phải là tác giả đã cam kết, lập kế hoạch để tạo ra một số cuốn sách chất lượng? Sau đó, đừng nhìn vào những kỳ quan mà một cuốn sách đem lại cho bạn, hãy tập trung vào làm việc khác, như viết thêm một cuốn chẳng hạn.

Are you a committed author, planning to produce some quality books? Then, don't look at the wonders a book can do for you, focus on doing something else, like writing another book.

Dù sao đi nữa, viết sách của thể đem lại cho bạn nhiều lợi nhuận khác hơn là “tiền”, bạn có thể tham khảo bài viết tại đây.

Anyway, writing books can bring you more profit than “money”, you can refer to the article here.

(Hanna - Royal Reporter)

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

All contact details:

Tran Trung Kien – Author - Advisor

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.comwww.hoixuatban.com

 

0 Comments:

Đăng nhận xét