Thứ Hai, 1 tháng 5, 2023

PHẦN 2: SÁCH THAY ĐỔI THÓI QUEN THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI - WHY NEED TO READ THE BOOK “CHANGING HABITS - CHANGING LIFE”?

TẠI SAO CẦN PHẢI ĐỌC CUỐN SÁCH “THAY ĐỔI THÓI QUEN - THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI”?

Có những trăn trở gì khi tạo ra quyển sách “thay đổi thói quen - thay đổi cuộc đời” không?

Were there any concerns when creating the book "changing habits - changing lives"?

Một trong những đắn đo hay nói cách khác một trong những trăn trở đó chính là, làm sao cho quyển sách này trở nên bình dân hóa Mf vẫn thể hiện được tinh thần nguyên tắc hóa ở trong đó. Làm thế nào để chúng ta biết rằng, bản thân của vũ trụ là một nguyên tắc và vận hành theo tính chất thói quen. Chúng ta hình dung những nguyên tắc chính là những thói quen của vũ trụ. Và những thói quen đó chúng ta sẽ có thể bắt gặp hàng ngày. Đơn giản là, mỗi buổi sáng khoảng 5-6h thì mặt trời sẽ bắt đầu mọc. Không thể có chuyện ngày mai đâu đó khoảng 9 giờ, mặt trời mới mọc. Và nếu như ngày mai thế giới vẫn chưa kết thúc thì khả năng là chúng ta có thể tiên đoán được ngày mai mặt trời cũng sẽ mọc vào khoảng thời gian như cũ. Tương tự như vậy, ở một nhiệt độ bình thường thì chúng ta sẽ đun nước sôi ở khoảng 100 độ. Việc của chúng ta không phải là ước mong nước sẽ sôi, việc của chúng ta là cứ đun, đó là một trong các nguyên lý cuộc sống. Vậy, khi chúng ta đã nắm nguyên lý, câu chuyện sẽ trở nên rất dễ dàng. Còn nếu không nắm nguyên tắc thì một là chúng ta sẽ không bắt đầu, hai là khi chúng ta làm thì chúng ta sẽ luôn nghi ngờ.

One of the concerns or in other words one of the concerns is, how to make this book popularized Mf still shows the spirit of principled in it. How do we know that the universe itself is a principle and operates according to habit nature. We visualize principles as the habits of the universe. And those habits we will be able to encounter every day. Simply, every morning around 5-6 o'clock, the sun will start to rise. It can't be that tomorrow, somewhere around 9 o'clock, the sun will just rise. And if tomorrow the world is not over yet, then the possibility is that we can predict tomorrow the sun will also rise at the same time. Likewise, at a normal temperature we would boil water at about 100 degrees. Our job is not to wish the water will boil, our job is to keep boiling, that is one of the principles of life. So, once we know the principle, the story becomes very easy. And if we don't know the principles, either we won't start, or if we do, we'll always have doubts.

Vậy thì để làm thế nào để truyền tải những nguyên lý của vũ trụ, nguyên lý của con người, những nguyên tắc của tự nhiên, những quy luật muôn đời của nhân loại và những quy luật về luật pháp, những quy luật về tư tưởng cho những người bình dân nhất? Bởi vì khi nói rằng đây là quyển sách self-help đầu tiên mọi người đều nên đọc thì làm sao những nguyên lý đó cũng dành cho những người đầu tiên bước vào. Và đây là một quá trình trăn trở, cho đến khi tôi tìm ra được một phong cách viết, hay được gọi là style of writing có thể diễn tả những đều được viết trong quyển sách một cách bình dân nhất, nhưng vẫn diễn tả được những bất biến của Vũ Trụ. Đó là lý do tại sao quá trình trăn trở được giải quyết cho đến khi quyển sách được ra đời. Cuối cùng, nó cũng được ra đời dựa trên một văn phong rất đơn giản, dễ hiểu.

So how to convey the principles of the universe, the principles of man, the principles of nature, the eternal laws of mankind and the laws of law, the laws of thought? thought for the most common people? Because when it comes to saying that this is the first self-help book everyone should read, it's unlikely that those principles are for the first to step in as well. And this was a agonizing process, until I found a writing style, or style of writing, that could describe what is written in the book in the most popular way, but still describe it. invariants of the Universe. That's why the agonizing process was resolved until the book came out. Finally, it is also born based on a very simple style, easy to understand.

Quyển sách “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời” đã có những feedback, những cảm nghĩ gì từ độc giả không?

Did the book "Change Habits - Change Your Life" have any feedback and feelings from readers?

Đối với cuốn “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời” được hầu hết độc giả đánh giá tích cực. Tuy không phải là quá tích cực nhưng nó gần như là không có tiêu cực. Tức là ví dụ như đánh giá hay, nội dung viết tốt, mặc dù hơi lòng vòng. Họ đánh giá là vòng vòng vì lý do ở trên như tôi có nói đến. Khiệc chúng ta phải diễn tả một gì đó rất sâu sắc nhưng lời văn diễn tả phải hết sức bình dân. Cho nên, chúng ta thường hay nói lại điều mình đã từng nói.Nhưng  quan trọng nhất sau khi lòng vòng giúp ta hiểu được lý do nguyên tắc. Sau tất cả, những thứ được gọi là thói quen không phải chỉ là thói quen của con người, vũ trụ vẫn có thói quen. Luật pháp cũng chỉ là thói quen. Có nghĩa là nếu như chúng ta nhận tín hiệu đèn đỏ, đi đến đèn đỏ chúng ta sẽ dừng lại. Hay ví dụ như luật pháp, mọi người làm theo luật pháp, thi hành luật pháp cũng là một dạng của thói quen. Cho nên người ta nói, nguyên tắc là luật pháp, luật pháp của tự nhiên. Nói chung, feadback đều tích cực, gần như không có tiêu cực.

For the book "Changing Habits - Changing Your Life" was rated positively by most of the readers. It's not too positive, but it's almost entirely negative. That is, for example, good reviews, well-written content, although a bit roundabout. They are rated as roundabout for the above reasons as I mentioned. We have to describe something very deeply, but the words we describe must be very ordinary. Therefore, we often repeat what we have said. But the most important thing after going around helps us understand the principle reason. After all, the so-called habits are not just human habits, the universe still has habits. The law is just a habit. That is, if we receive a red light, go to a red light and we will stop. Or for example, the law, people follow the law, enforcing the law is also a form of habit. That is why it is said that the principle is the law, the law of nature. In general, the feedbacks are all positive, with almost no negatives.

Theo anh, những ai cần đọc cuốn sách “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời”?

In your opinion, who needs to read the book "Changing Habits - Changing Life"?

Tất cả mọi người muốn phát triển bản thân và tất cả mọi người muốn chia sẻ phát triển bản thân cho người khác. Đó là những người nên đọc ngay. Thứ nhất, tất cả những người mới bước chân vào lĩnh vực phát triển bản thân, như tôi đã chia sẻ ở trên câu hỏi đó. Nó có 2 dạng, dạng thứ nhất là những người dùng những mô hình nhưng nó sẽ không hiệu quả hoặc là đến một lúc nào đó sự mô hình đó nó sẽ lỗi thời. Mô hình “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời” - hay gọi là mô hình thói quen, mô hình hiệu quả là một mô hình cực kỳ bền vững. Bền vững như thói quen. Cho nên tất cả mọi người nên đến mô hình này đầu tiên, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp cận đến những mô hình khác. Hơn là chúng ta tiếp cận đến những mô hình khác rồi mới đến mô hình thói quen. Khi chúng ta tiếp cận mô hình thói quen xong, chúng ta sẽ rất dễ dàng tiếp cận đến những mô hình khác, và từ những mô hình khác rất dễ dàng. Đó là những người mới bắt đầu vào lĩnh vực phát triển bản thân. Còn những người không muốn phát triển bản thân thì chúng ta không bàn. Những người không muốn phát triển bản thân thì khả năng cao là họ cũng không đọc sách. Cho nên cũng không phải là độc giả tôi nhắm tới cho cuốn sách nữa. Thị trường sách chúng tôi làm ra phục vụ thị trường rất rõ ràng, đó là thị trường dành cho những người muốn phát triển bản thân và thị trường của những người muốn phát triển kinh doanh. Nói tóm lại là thị trường của những người tăng trưởng.

Everyone wants to develop themselves and everyone wants to share self-development with others. Those are the people you should read right away. First, all those who are new to the field of self-development, as I shared above that question. It comes in two forms, the first is people who use models but it won't work or at some point that model will be obsolete. The “Change Habits – Change Your Life” model - also known as the habit model, the effective model is an extremely sustainable model. Sustainable as a habit. So everyone should come to this model first, and then we will approach the other models. Rather, we approach other models and then habitual models. Once we have approached the habit pattern, it is very easy for us to access other models, and from other models very easily. Those are the people who are just starting out in the field of self-development. And those who do not want to develop themselves, we do not discuss. Those who don't want to develop themselves, most likely they don't read books either. So it's not the reader I'm targeting for the book either. The market for the books we make serves a very clear market, that is for people who want to develop themselves and for people who want to grow their business. In short, the market of the bulls.

Và tôi tin rằng thị trường này là một trong những thị trường tất cả mọi người đều nên bước vào. Chúng tôi có tuyên ngôn không phục vụ thị trường của những người không muốn tăng trưởng. Thật ra thì thị trường dành cho những người không muốn phát triển có rất nhiều. Đó là thị trường giải trí, thị trường nghệ thuật, như các nền tảng xã hội Facebook, Tik Tok,… rất nhiều. Và tôi công nhận rằng đó là một thị trường rất lớn tại Việt Nam. Nhưng chúng tôi không chạy theo doanh số, tức là chúng tôi không chạy theo lợi nhuận trong quá trình kinh doanh. Mục tiêu quan trọng nhất tại Hoàng Gia là hướng đến sự phát triển. Đó là lý do tại sao chúng tôi tìm kiếm những người muốn phát triển, những người đang trên đường phát triển và những người đã phát triển muốn chia sẻ sự phát triển cho những người khác.

And I believe this market is one that everyone should step into. We have a manifesto not to serve the market of those who do not want growth. In fact, the market for those who do not want to grow is very large. It is the entertainment market, the art market, such as the social platforms Facebook, Tik Tok, etc. a lot. And I admit that it is a very large market in Vietnam. But we don't run after sales, ie we don't run after profits in the business process. The most important goal at Hoang Gia is towards development. That's why we are looking for people who want to grow, people who are on the way, and people who have already grown who want to share their growth with others.

Thứ hai là những đối tượng muốn đọc ngay, đó chính là những người muốn chia sẻ kế hoạch phát triển bản thân ra bên ngoài. Bao gồm những doanh nhân đã thành công, những chuyên gia trong lĩnh vực phát triển bản thân, những nhà đào tạo. Mỗi người trong họ đều có một mô hình để trở nên thành công. Nhưng tất cả các mô hình đó, chung quy lại cuối cùng cũng sẽ phải biến cho những người thực hiện mô hình đó trở thành thói quen. Còn nếu không biến họ trở thành thói quen thì không có cách nào chuyển hóa được, transform được và cũng không có cách nào tạo ra một sự biến đổi thật sự. Nếu như vậy, nó cũng chỉ là tạm thời, nó không thể mang tính chất dài hạn. Cho nên hai đối tượng hoạt động cần phải đọc cuốn sách “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời” là những người mới vào bước vào lĩnh vực phát triển bản thân, thứ hai là những người muốn chia sẻ các kế hoạch phát triển bản thân.

 The second is the audience who wants to read right away, that is, the people who want to share their personal development plans outside. Including successful entrepreneurs, experts in the field of personal development, trainers. Each of them has a model for becoming successful. But all those models, in the end, will have to make the people who implement that model become a habit. And without making them a habit, there is no way to transform, transform and there is no way to create a real transformation. If so, it is only temporary, it cannot be long-term in nature. Therefore, two active subjects who need to read the book "Change Habits - Change Your Life" are those who are new to the field of self-development, the second are those who want to share development plans. self.

Cuốn sách “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời” sẽ giải quyết được vấn đề gì cho đọc giả? 

What problem will the book "Change Habits - Change Your Life" solve for readers?

Vấn đề về thành công, vấn đề về thay đổi cuộc đời. Nó chính xác sẽ giải quyết ba vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất y như tựa sách, đó chính là vấn đề về thay đổi cuộc đời. Đây là vấn đề rất lớn dành cho mọi người. Thứ hai là vấn đề thành công bền vững. Sau quyển sách “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời” có một tổ hợp 10 thói quen thành công để bền vững, là một mô hình thành công không chỉ là thành công còn là thành công bền vững. Thứ ba là nó giải quyết vấn đề thế nào thế nào được gọi là thành công? Rốt cuộc là thành công là gì? Đầu tiên là giải quyết về vấn đề thay đổi cuộc đời, có nghĩa là duy trì những thói quen thay đổi cuộc đời. Tại sao phải là thay đổi mà không phải là tạo ra? Bởi vì thói quen thì mỗi người đều có. Một số người tự hỏi: Tại sao phải từ bỏ thuốc lá, tại sao phải cai thuốc lá? Thực ra, không nên gọi là cai thuốc lá. Chúng ta chỉ thay đổi thói quen hút thuốc thành thói quen không hút thuốc thôi. Chúng ta chỉ thay đổi từ việc đã hút thuốc trở thành thói quen làm gì đó không phải là hút thuốc. Hay ví dụ như, tại sao phải đọc sách? Chúng ta bắt đầu từ ngày này qua ngày khác không đọc sách thì đó cũng là một thói quen. Có những người mỗi ngày dành đọc một cuốn sách cũng là một thói quen. Vậy, thật ra chúng ta đã sống với thói quen rất nhiều rồi. Mọi người đều sống với nó. Vấn đề là chúng ta phải chắt lọc lại, chúng ta tái định nghĩa lại, đâu là thói quen chúng ta nên giữ. Đâu là thói quen chúng ta cần thay đổi bằng một thói quen mới ngược lại với thói quen cũ. Và đâu là thói quen mới phải hình thành. Lúc đó, cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi. Ngày xưa, cuộc đời của chúng ta cứ trôi đi theo một kiểu thói quen nó điều khiển chúng ta. Cho nên, đằng nào chúng ta chả bị chi phối bởi thói quen đó.

It's a matter of success, it's a matter of changing lives. It will exactly solve three major problems. The first problem is just like the title, it is the problem of changing lives. This is a huge problem for everyone. The second is a matter of sustained success. After the book "Change Habits - Change Your Life", there is a combination of 10 successful habits to be sustainable, a model of success that is not only success but also sustainable success. Third, how does it solve the problem called success? After all, what is success? The first is life-changing problem-solving, which means maintaining life-changing habits. Why change and not create? Because everyone has habits. Some people wonder: Why give up smoking, why quit smoking? Actually, it shouldn't be called smoking cessation. We just change the habit of smoking into the habit of not smoking. We just change from already smoking to getting into the habit of doing something other than smoking. Or for example, why read books? We start from day to day without reading, it is also a habit. There are people who spend reading a book every day is also a habit. So, actually, we've been living with habits a lot. Everyone lives with it. The problem is that we have to refine, we redefine, what are the habits we should keep. What is the habit we need to change with a new habit that is the opposite of the old one. And where is the new habit to form. Then our lives will change. Once upon a time, our lives went on according to a pattern of habits that controlled us. So, we are not influenced by that habit anyway.

Đó là lý do tại sao những nhà văn chuyên về viết, diễn giả thì chuyên về nói, những người làm kinh doanh chuyên làm giàu. Mỗi người sống trong thế giới thói quen của họ liên tục. Vấn đề là chúng ta không tự nhận thức mình với các thói quen, chứ không phải là chúng ta không có. Vậy thì quay trở lại cuốn sách “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời”, nó giải quyết vấn đề thứ nhất, đó chính là chúng ta bắt đầu kế hoạch thay đổi cuộc đời dựa trên thay đổi những thói quen của 3 bước. Bước thứ nhất là giữ lại thói quen tốt, bước thứ hai thay đổi thói quen cũ tức là thói quen không tốt trở thành thói quen tốt, bước thứ ba là hình thành những thói quen mới chúng ta gọi là tốt. Vấn đề thứ hai đó chính là thành công bền vững. Có một số người đã nói rằng giờ có thực hiện việc một cách lộn xộn cũng thành công. Nhưng thật ra thực hiện lộn xộn chỉ tạo ra kết quả nhất thời, không thể tạo ra hiệu quả được . Hiệu quả là những thứ chúng ta đã làm có kết quả tốt và chúng ta có thể nhân bản cho người khác. Đó là lý do tại sao có rất ít người thành công nhưng họ không trở thành người chia sẻ được. Vì mô thức thành công hai con đường thành công nó không dựa trên nguyên tắc. Nếu không dựa trên nguyên tắc đó thì chúng ta chia sẻ ra sẽ lộ ra nhiều việc mánh khóe tiêu cực. Chưa chắc một người có thể kiếm là những đồng tiền tốt. Họ thành công dựa trên việc đạp người khác xuống thì đâu thể chia sẻ mô hình thành công đó được. Đó là sự thành công chúng ta đạt được nhưng chúng ta không thể chia sẻ bởi vì nó không dựa trên những nguyên tắc bền vững, hay không dựa trên những kiến thức nền tảng. Và chính vì vậy nó không nhân bản ra những người tiếp theo. Đó cũng là vấn đề thứ ba.

That's why writers specialize in writing, speakers specialize in speaking, and business people specialize in getting rich. Each person lives in their world of habits continuously. The problem is that we don't identify ourselves with habits, not that we don't have them. So going back to the book "Change Habits - Change Your Life", it deals with the first problem, which is that we start a life change plan based on changing the habits of 3 steps. . The first step is to keep good habits, the second step is to change old habits ie bad habits into good habits, the third step is to form new habits we call good. The second issue is sustainable success. There are some people who have said that now it is successful to do things in a messy way. But in fact, messy implementation only produces temporary results, not efficiency. Effects are things we have done that work well and we can replicate for others. That's why there are very few successful people who don't become sharers. Since the two-way success model is not based on principles. If we do not follow that principle, we will reveal many negative tricks. Not sure a person can earn good money. If they succeed based on kicking others down, they can't share that model of success. It is a success we achieve but we cannot share because it is not based on sustainable principles, or on fundamental knowledge. And that's why it doesn't clone the next people. There is also the third problem.

Vậy thành công thực sự là gì? Thành công thực sự là chúng ta làm ra một gì đó được kết quả. Chúng ta nguyên tắc hóa nó ra và chúng ta có thể nhân bản lại cho những người khác được. Đó mới được gọi là thành công bền vững. Hay nói cách khác, thành công phải có tính chất văn hóa, có tính chất chia sẻ được cho những người khác và những người khác có thể đạt được nhữngkết quả như chúng ta. Đó là một mô hình nó áp dụng không chỉ cho chính mình là thay đổi cuộc đời. Sau khi chúng ta đã thành công, thì chúng ta có thể chia sẻ cho những người khác để chúng ta có thể giúp cả xã hội đi lên. Tức là một người thành công có thể kéo cả một đội quân đi theo, không phải đạp luôn nhiều người khác xuống. Đây là hai con đường đi khác nhau hoàn toàn. Dù nó có thể tạo nên sự thành công cho cá nhân nhưng nó sẽ tạo ra một sự thất bại thảm hại cho xã hội.

So what is real success? True success is when we make something work. We principled it and we can replicate it for others. That is what is called sustainable success. In other words, success must be cultural, shareable with others and others can achieve the same results as us. It's a model it applies not just to itself that is life-changing. After we have succeeded, then we can share with others so that we can help the whole society to move forward. That is, a successful person can pull an entire army along, not having to kick many others down. These are two completely different paths. While it can create personal success, it will create a catastrophic failure for society.

Vậy nên, mô hình “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời” thành công dựa trên nguyên tắc và khi đã thành công rồi, chúng ta có thể chia sẻ cho những người khác nó tạo nên văn hóa thành công. Và qua đó chúng tôi chia sẻ một điều là, văn hóa đọc sách là một trong những văn hóa nền tảng nhất. Bất kỳ một loại văn hóa nào khác cần phải được xây dựng nên trên văn hóa đọc sách. Tìm đọc quyển sách “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời”, chúng tôi đã chia sẻ những thông điệp sâu hơn, những bài học sâu hơn và những kết quả sâu hơn dành cho độc giả.

So, the successful "Change Habits - Change Your Life" model is based on principles and once successful, we can share with others it creates a culture of success. And through that we share one thing, reading culture is one of the most fundamental cultures. Any other kind of culture needs to be built on the culture of reading. Read the book "Change Habits - Change Your Life", we have shared deeper messages, deeper lessons and deeper results for our readers.

(Hanna - Royal Reporter)

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

Hotline: 0902467524 Viber

Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.comwww.hoixuatban.com