Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

PHẦN 1: TẠI SAO CẦN PHẢI ĐỌC CUỐN SÁCH “THAY ĐỔI THÓI QUEN - THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI”?

TẠI SAO CẦN PHẢI ĐỌC CUỐN SÁCH “THAY ĐỔI THÓI QUEN - THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI”?

WHY NEED TO READ THE BOOK “CHANGING HABITS - CHANGING LIFE”?

 

Điều này xuất phát từ một trong những lý do quan trọng tôi đã nghiên cứu. Hầu hết những người học phát triển bản thân thường có một giai đoạn rất bấp bênh. đó là giai đoạn một người không biết gì về phát triển bản thân hoặc hoặc phát triển kinh doanh cả, đột nhiên họ gặp một hoàn cảnh nào đó thúc đẩy. Họ tìm gặp các diễn giả phát triển bản thân, những nhà đào tạo, phát triển bản thân hoặc thậm chí họ tham gia vào mô hình kinh doanh.

This comes from one of the key reasons I researched. Most self-development learners have a very precarious period. That's the stage when a person who doesn't know anything about self-development or business development at all, suddenly comes across a situation that prompts them. They find self-development speakers, trainers, self-development or even they join the business model.


Trong mô hình kinh doanh đó dạy thứ được gọi là phát triển bản thân. Hãy đến với khái niệm self-help – phát triển bản thân. Nó không chỉ tồn tại trong sách mà còn tồn tại từ mọi thứ trong cuộc sống và chúng ta không bắt gặp nó ở nhà trường. Người ta thường hay nói đến các kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, hay kỹ năng thuyết trình,… chúng cũng chỉ là những kỹ năng mềm - soft-skills. Nó khác với hard-skills - là những kỹ năng làm việc. Soft-skills là những kỹ năng về con người, nhưng chúng không là gì so với self-help. Đó là một phần rất nhỏ, rất nhỏ của self-help được đưa vào trong giáo dục như là một dạng kỹ năng mềm, chứ nó hoàn toàn không phải là self-help.Thứ hai nữa, người ta thường hay nghĩ sai về self-help. Self-help là những thứ như phát triển tư duy, giúp lên động lực, lên tinh thần thôi nhưng thật ra nó không giúp ích gì về cuộc sống, đó là một khái niệm hoàn toàn sai lầm.

In that business model teaches what is called self-development. Come to the concept of self-help - self-development. It exists not only in books but also from everything in life and we don't see it in school. People often talk about soft skills, communication skills, or presentation skills, etc. they are just soft skills - soft-skills. It is different from hard-skills - which are working skills. Soft-skills are people skills, but they are nothing compared to self-help. It's a very small, very small part of self-help that is included in education as a form of soft skill, but it is not self-help at all. Second, people often think wrongly about self. -help. Self-help is something like mental development, motivation, and morale, but it doesn't really help with life, it's a completely wrong concept.

Vậy thì trong muôn ngàn những bước đi như vậy, chúng ta sẽ đi như thế nào để self-help thành công? Có rất nhiều người đi vào phát triển bản thân và những ước mơ, giống như là “Think big” của Donald Trump - một trong những người có khái niệm “Cứ nghĩ lớn và cứ làm lớn”. Nhưng đôi khi, nó chỉ ứng dụng được với Donald trump thôi. Đây là một trong những thứ chỉ ứng dụng với ông ta thôi. Bởi vì chỉ có ông mới có cơ hội “Nghĩ lớn làm lớn”. Có những người nghĩ lớn ra, họ bắt đầu đầu tư, nó có nguy cơ sụp đổ ngay, vì cuộc sống không hề đơn giản. Có một số người có mục tiêu theo mô hình “Smart Goal” - đặt mục tiêu thông minh: sau khi đạt được mục tiêu thì đi tiếp. Còn có một số người theo mô hình về hành động, cứ làm, trải nghiệm kinh nghiệm và làm ra được kết quả.

So in thousands of such steps, how will we go to successful self-help? There are many people who go into self-development and dreams, like Donald Trump's "Think big" - one of those people who has the concept of "Think big and go big". But sometimes, it only works with Donald trump. This is one of those things that only applies to him. Because only he has the opportunity to “Think big and do big”. There are people who think big, they start investing, it is in danger of collapse right away, because life is not simple. There are some people who have goals according to the "Smart Goal" model - set smart goals: after achieving the goal, move on. There are also some people who follow the model of action, just do it, experience the experience and get results.

Hầu hết những mô hình đó đều tốt nhưng chúng cũng bị lỗi. Có nghĩa là đến một lúc nào đó, mô Hhình đó sẽ bị lỗi thời. Không chỉ cho chính bản thân người thực hiện nó mà lại có thể sẽ bị lỗi thời đối với nhiều người khác. Nhưng có một mô hình không bao giờ lỗi thời. Đó là mô hình “Thói quen thành công”. Tại sao nó không lỗi thời? Bởi vì thói quen thành công gắn liền với tính cách và số phận của con người.

Most of those models are good but they also have bugs. Which means that at some point, that model will be obsolete. Not only for the person who does it, but it will probably be obsolete for many others. But there is one model that never goes out of style. That is the “Habit of Success” model. Why is it not outdated? Because the habit of success is tied to the character and fate of people.

Điều kỳ lạ là, hầu hết tất cả những mô hình đều quy về thói quen cả. Có nghĩa là sẽ có hai trường phái như thế này. Trường phái thứ nhất là những người đi từ thất bại đến thành công, đến một lúc nào đó họ sẽ tạo nên một thói quen thành công bền vững. Ví dụ như những người theo tài chính, họ cũng có thói quen thành công về bền vững tài chính. Những người về kinh doanh phải kinh daonh đến một cấp độ nào đó thuần thục. Những người làm nghề đầu bếp, họ phải đạt được cấp độ nào đó như chuyên gia nấu ăn. Hoặc thậm chí một tác giả, một nhà văn phải đạt được cấp độ viết mỗi ngày. Hoặc là diễn giả phải đạt được các cấp độ diễn thuyết hàng ngày, hàng tuần. Nói tóm lại, tất cả chúng ta đến một điểm nào đó, đều làm một cái gì đó theo thói quen nó mang tính chất hiệu quả mà thậm chí không cần phải suy nghĩ. Đó là lý do tại sao đó là con đường đi từ thấp đến cao. Ngược lại, đối với những người đã thành công rồi, họ nhận ra là họ có những thói quen thành công bền vững. Và đôi khi họ còn không tự nhận thức được điều đó. Chính những thói quen đó đã giúp họ trở nên thành công.

The strange thing is, almost all of these patterns refer to habits. That means there will be two schools like this. The first school is people who go from failure to success, at some point they will form a habit of lasting success. People who follow finance, for example, also have the habit of being successful in terms of financial sustainability. Business people have to be in business to some degree of mastery. Those who work as chefs, they have to reach some level of expert cooking. Or even an author, a writer must reach the writing level every day. Or the speaker must reach the speaking levels daily, weekly. In short, we all come to a point where we do something out of habit that is effective without even thinking. That's why it's the low-to-high path. In contrast, for those who are already successful, they find that they have strong habits of success. And sometimes they don't even realize it themselves. It is these habits that make them successful.

 

Đó là lý do tại sao mô hình thành công là mô hình dành cho mọi người và nó không phân biệt các đối tượng. Chỉ khi đến nào có thói quen thành công, bạn mới đạt được cấp độ thành công trong công việc đó. Còn nếu chưa đến thói quen thành công thì bạn cần phải rèn luyện thêm nhiều. Điều đó được gọi là “Chủ nghĩa hiệu quả” - hay được gọi là chủ nghĩa của ông Stephen Covey, khi ông ta viết quyển “7 thói quen để hiệu quả”. 

That's why the success model is a model for everyone and it doesn't discriminate against objects. It is only when you have a habit of success that you will achieve that level of success at work. And if you have not yet reached the habit of success, you need to practice more. That's called "Efficiencyism"--or Stephen Covey's as he called it, when he wrote "The 7 Habits of Being Effective."

Có ít nhất 3 chủ nghĩa chúng ta đã từng đi qua: chủ nghĩa hành động, chủ nghĩa kết quả và chủ nghĩa hiệu quả. Chủ nghĩa hành động có nghĩa là, chúng ta làm một điều gì đó, chúng ta học hỏi từ nó và chúng ta có được kết luận nó đúng hoặc sai để đi tiếp. Chủ nghĩa kết quả là chủ nghĩa quyết tâm tạo ra kết quả tốt, nhưng đôi khi cũng có kết quả xấu. Còn chủ nghĩa hiệu quả nhắm tới chỉ có kết quả tốt. Nếu chúng ta làm điều đó nhiều trên nguyên tắc đó thì chỉ có thể ra được kết quả tốt, ít hoặc nhiều chứ không thể ra kết quả xấu được. Đó là lý do tại sao “7 thói quen để hiệu quả” là một trong những quyển sách self-help - phát triển bản thân -  hàng đầu trên thế giới.

There are at least three ideologies we've come across: activism, consequentialism, and efficiencyism. Activism means, we do something, we learn from it and we conclude it's right or wrong to move on. Consequentialism is determined to produce good results, but sometimes bad results. And efficiencyism aims for only good results. If we do it a lot on that principle, we can only get good results, more or less, but not bad results. That's why "7 Habits of Effectiveness" is one of the top self-help books in the world.

Từ mô hình nghiên cứu đó, tôi ra đời cuốn sách “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời”. Đó chính là sự khác biệt với Stephen Covey trong mô hình 7 thói quen để hiệu quả, ông ta có một chủ nghĩa hiệu quả dựa trên nguyên tắc, và vì thế phải thực hiện thói quen. Nhưng điều quan trọng nhất là bản thân của thói quen cũng cực kỳ quan trọng để dẫn đến hiệu quả trong bất kỳ lĩnh vực gì. Không nhất thiết là 7 thói quen, có thể có rất nhiều những thói quen khác ngoài 7 thói quen. Giống như những thói quen của một nhà văn thì cần phải viết hàng ngày. Đó cũng là một thói quen. Và chúng ta không đánh giá cao việc đó. Nhưng mỗi người trong lĩnh vực khác nhau sẽ có những thói quen khác nhau, tạo ra hiệu quả khác nhau. Và đó là lý do tại sao tại sao quyển sách “Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời” nên là quyển sách self-help đầu tiên mọi người nên đọc.

From that research model, I came up with the book "Changing Habits - Changing Life". That's the difference with Stephen Covey in the 7 Habits of Effectiveness model, he has a principle-based efficiencyism, and therefore has to do the habit. But the most important thing is that the habit itself is extremely important to be effective in any field. Not necessarily 7 habits, there can be many other habits besides 7 habits. Like the habits of a writer, it is necessary to write every day. It is also a habit. And we don't appreciate that. But each person in different fields will have different habits, creating different effects. And that's why "Change Habits - Change Your Life" should be the first self-help book everyone should read.

(Hanna - Royal Reporter)

 

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

All contact details:

Tran Trung Kien – Author - Advisor

 

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.net hoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.com www.hoixuatban.com

 

 

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - BECOME A ROYAL AUTHOR

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ NHƯ THẾ NÀO?

HOW TO REGISTER COPYRIGHT?

 

Khi bạn tạo ra một quyển sách, bạn muốn đảm bảo rằng tác phẩm của bạn dù được xuất bản hay chưa xuất bản nó phải được bảo vệ bản quyền tác giả. Trái ngược với những hình thức xin giấy phép chứng nhận khác, việc gửi bản sao tác phẩm của bạn qua thư xác nhận không phải là phương tiện đầy đủ để có được bản quyền tác giả. Bản quyền tác giả tác phẩm của bạn thông qua luật thông thường là một cách chứng minh rằng tác phẩm của bạn là của riêng bạn. Việc đăng ký chính thức là cần thiết trước khi bạn có bất kỳ quyền hành động chống lại những người đang ăn cắp hoặc thu lợi được từ công việc của bạn.

 

When you create a book, you want to make sure that your work, whether published or unpublished, is protected by copyright. Contrary to other forms of certification, submitting a copy of your work via certified mail is not an adequate means of obtaining copyright. Copyrighting your work through common law is a way of proving that your work is your own. Formal registration is required before you have any right to take action against those who are stealing or profiting from your work.

 


TẠI SAO BẠN PHẢI ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

WHY YOU MUST REGISTER FOR COPYRIGHT LICENSE

 

Ở nước ta, việc đăng ký bản quyền tác giả là một việc không dễ dàng tý nào – bởi việc bảo vệ quyền Tác giả của một người dựa trên rất nhiều yếu tố khác nhau, trong đó quá trình thẩm định nhân thân và phương thức tạo nên tác phẩm – bản quyền tác giả là điều hết sức khó khăn.

 

In our country, copyright registration is not an easy task - because the protection of one's Copyright is based on many different factors, in which the process of identity appraisal and the method of creating a work – copyright is a very difficult thing.

 

Khi bạn đăng ký được bản quyền tác giả có nghĩa là bạn chứng minh được rằng bạn là người tạo tác phẩm sách này và không ai có quyền có thể sao chép tác phẩm – thương mại tác phẩm mà không thông qua bạn. Nếu khi bạn có Bản quyền tác giả thì việc những người khác làm điều đó (sao chép tác phẩm và/hoặc thương mại tác phẩm) mà không có sự đồng ý của bạn thì là hành vi vi phạm pháp luật.

 

When you register the copyright, you prove that you are the creator of this book work and that no one has the right to copy the work - commercialize the work without going through you. If you have a Copyright, it is illegal for others to do it (copy the work and/or trade the work) without your consent.

 

Việt Nam là một quốc gia đã tham gia Tổ chức Sở hữu Trí Tuệ Thế Giới (WIPO) cho nên việc xác nhận và công nhận Bản quyền Tác giả lại ngày càng nghiêm ngặc hơn. Điều này đòi hỏi tất cả mọi người – kể cả người đăng ký bản quyền tác giả cũng phải minh bạch, rõ ràng và đăng ký chính xác những gì được viết bởi chính mình – chứ không phải sao chép từ những tác phẩm của người khác và sau đó gán ghép vào của chình mình. Điều này nếu được cấp Bản quyền Tác giả thì về lâu dài cũng mang đến những hậu quả không tốt khi mà chính bạn không thực sự là người tạo ra tác phẩm mà bạn mang đi đăng ký bản quyền tác giả.

 

Vietnam is a country that has joined the World Intellectual Property Organization (WIPO), so the confirmation and recognition of Copyright is more and more strict. This requires everyone – including copyright registrants to be transparent, clear and register exactly what is written by themselves – not to copy someone else's work. and then assign it to your own. This, if granted Copyright, in the long run also brings bad consequences when you are not really the creator of the work that you bring to register the copyright.

 

WIPO là nơi mà đến cho các quốc gia thành viên được xác nhận đăng ký bản quyền tác giả có giá trị pháp lý trên toàn thế giới chứ không chỉ riêng gì về quốc gia của họ. Và khi Việt Nam tham gia vào mạng lưới WIPO thế giới, điều đó đồng nghĩa với việc Bản quyền Tác giả của bạn đã đăng ký sẽ có giá trị pháp lý toàn cầu chứ không chỉ riêng gì về Việt Nam – mặc dù bạn chỉ đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam.

 

WIPO is the go-to place for member countries to have their copyright registered worldwide, not just in their own country. And when Vietnam joins the world WIPO network, it means that your Copyrights registered will be valid globally, not just about Vietnam – even though you only copyright in Vietnam.

 

TẠI SAO BẠN PHẢI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VỚI CHÚNG TÔI?

WHY MUST YOU REGISTER COPYRIGHT WITH US?

 

Khi đăng ký bản quyền tác giả với chúng tôi, điều này chúng tôi sẽ đại diện bạn làm việc với cơ quan Nhà nước – nơi duy nhất có thẩm quyền cấp phép Bản quyền Tác giả cho bạn, và khi bạn có Bản quyền Tác giả, bạn được sẽ bảo vệ trước pháp luật nếu có một tranh chấp về quyền sở hữu hợp pháp trong tương lai. Có một số cách không chính thức để củng cố khiếu nại của bạn mà không theo đăng ký chính thức, mặc dù không có điều khoản nào trong luật bản quyền liên quan đến các phương pháp này:

 

When registering copyright with us, this we will represent you to work with the State agency - the only place that has the authority to license the Copyright for you, and when you have the Copyright , you are protected by law if there is a future legal title dispute. There are a few informal ways to strengthen your claim without being officially registered, although there is no provision in copyright law regarding these methods:

 

- Ngoài ra bạn có thể xuất bản sách cùng với chúng tôi để chắc chắn xác nhận rằng bạn đã là Tác giả gốc của Tác phẩm bạn cần mong muốn được bảo vệ. Xuất bản sách là cách tốt nhất đảm bảo rằng những gì được xuất bản là của bạn, và đó là bản quyền Tác giả gốc được tạo ra từ bạn. Còn tại sao lại như thế thì bạn có thể hiểu rằng: Việc xuất bản một Tác phẩm qua các cơ quan đại diện pháp luật có thể xuất bản Tác phẩm của bạn – thì mặc định bạn là Tác giả - Sở hữu quyền tác giả của tác phẩm bạn xuất bản.

- Khi đăng ký bản quyền tác giả tại nơi của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo rằng việc đăng ký bản quyền tác giả của bạn là đúng thủ tục, đúng tiêu chuẩn, đúng lộ trình và hiệu quả được thấy rõ rệt về mặt pháp lý cũng như về mặt công bố tác phẩm đến với công chúng.

 

- Alternatively you can publish a book with us to be sure to confirm that you are the Original Author of the Work you wish to be protected. Publishing a book is the best way to ensure that what is published is yours, and that it is the original Author's copyright created by you. As for why this is so, you can understand that: Publishing a Work through legal representations can publish your Work - you are the Author by default - Own the copyright of work you publish.

- When registering copyright at our place, we make sure that your copyright registration is correct procedure, standard, right route and legally visible effect. as well as in terms of making the work available to the public.

 

TẠI SAO BẠN NÊN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ NGAY BÂY GIỜ?

WHY SHOULD YOU REGISTER COPYRIGHT NOW?

 

Theo luật áp dụng ở hầu hết các quốc gia – từ đầu tiên cho đến bây giờ, bạn nên đăng ký sở hữu Bản quyền tác giả ngay sau khi bạn hoàn thành nó, điều này sẽ đảm bảo rằng bạn là tác giả của những gì bạn tạo ra và nếu xảy ra tranh chấp thì bởi bạn là người đầu tiên đăng ký cho nên pháp luật vừa bảo vệ bạn về mặt pháp lý – vừa bảo vệ bạn về mặt đạo đức, điều này sẽ dễ xử trong những trường hợp có xảy ra tranh chấp bản quyền ngoài ý muốn trong tương lai.

 

According to the laws that apply in most countries – from the very beginning until now, you should register your Copyright as soon as you complete it, this will ensure that you are the author of what you create and if there is a dispute, because you are the first to register, the law both protects you legally – and protects you morally, which is easy in cases where there is a problem. unintended copyright disputes in the future.

 

Có thể bạn biết pháp luật bản quyền ở hầu hết các nước trên thế giới. Nhưng rõ ràng việc đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam là một quá trình phức tạp – nó đòi hỏi nhiều yếu tố về chứng minh nhân thân và các thủ tục pháp lý khác. Câu chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu bạn nhờ chúng tôi như là đơn vị đại diện bạn để đăng ký bản quyền tác giả thay cho bạn – và rất nhiều những đối tác của chúng tôi đã làm vậy. Và tôi tin rằng khi bạn sở hữu Bản quyền Tác giả trong tay – niềm hy vọng và sự tự tin về thành tựu của bạn sẽ trở nên rất khác. Do đó hãy đăng ký bản quyền tác giả của bạn ngay bây giờ - ngay khi có thể - và chúng tôi sẽ sẽ hỗ trợ bạn đăng ký bản quyền tác giả hiệu quả nhất.

You probably know copyright laws in most countries around the world. But obviously copyright registration in Vietnam is a complicated process – it requires many elements of identity proof and other legal procedures. The story will be easier if you ask us as your agent to register the copyright on your behalf – and many of our partners do. And I believe that when you have Copyright in your hand – your hope and confidence in your achievements will become very different. So register your copyright now - as soon as possible - and we'll help you get the most out of it.

 

Khi bạn bạn cảm thấy quá khó khăn – hoặc bạn cần sự hỗ trợ để có thể đăng ký bản quyền, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Với hơn nhiều năm kinh nghiệm trong nghề xuất bản sách, chúng tôi tự tin sẽ đồng hành cùng bạn để tác phẩm của bạn được đăng ký bản quyền tác giả một cách hoàn hảo nhất.

 

When you find it too difficult – or you need help to get a copyright, you can contact us. With more than many years of experience in the book publishing industry, we are confident to accompany you so that your work is copyrighted in the most perfect way.

(Hanna - Royal Reporter)

 

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

All contact details:

Tran Trung Kien – Author - Advisor

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.comwww.hoixuatban.com

 

Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2023

TỰ XUẤT BẢN SÁCH - GIẢI PHÁP XUẤT BẢN SÁCH CÁ NHÂN - AUTHOR ROYAL JOINT STOCK COMPANY

 “TỰ XUẤT BẢN SÁCH” – KHAI PHÁ CƠ HỘI CÓ MỘT KHÔNG HAI TRONG LỊCH SỬ

“Self-publishing” – Discovering a unique opportunity in history

 

Tự xuất bản sách” – Lựa chọn cho những tác giả thành công

Nếu bạn tin rằng cuộc đời là sự kỳ diệu thì nó thực sự kỳ diệu hay đơn giản là bạn có thể tạo ra sự kỳ diệu đó.

“Self-publishing” – Choice for successful authors

If you believe that life is a miracle, is it really magical or you can simply create it.

 

Tại sao tôi tôi lại bắt đầu bài viết về lĩnh vực “Tự xuất bản sách” với câu khẳng định tưởng chừng không liên quan gì đến lĩnh vực tự xuất bản sách – lĩnh vực bạn đang tìm kiếm từ bấy lâu nay để bắt đầu làm nên một tác phẩm thành công và dấn thân vào con đường tác giả.

 

Why did I start my article on the field of “Self-publishing books” with an affirmation that seems to have nothing to do with self-publishing – the field you have been looking for for a long time to start working? make a successful work and embark on the author's path.

 

Thực tế là nó liên quan rất chặt chẽ! Bởi rất nhiều cuộc đời đã thay đổi một cách kỳ diệu từ con đường “Tự xuất bản sách”  và bạn cũng có thể thành công hơn thế nữa.

Chắc chắn rồi, xuất bản sách và tự xuất bản sách đã thực sự làm nên thế giới này và có một câu nói rất hay mà Tôi – Trần Trung Kiên vẫn nhớ mãi đó chính là: “Không có sách – không có văn minh, không có thông tin – không có thế giới” – Và dù có qua bao nhiêu thế hệ con người và có qua bao nhiêu thời đại đi chăng nữa thì câu nói này vẫn y như giá trị như thế.

 

In fact, it's very closely related! Because so many lives have miraculously changed from the "Self-Publishing" path and you can be even more successful.

Certainly, book publishing and self-publishing have really made this world and there is a very good saying that I - Tran Trung Kien still remember forever that is: "No books - no civilization. no information – no world” – And no matter how many generations of people and ages have passed, this saying remains the same.

 

Thế giới của chúng ta thực sự bắt đầu từ sách. Và các câu chuyện về xuất bản sách và tự xuất bản sách để làm nên thành công thực sự tồn tại và phổ biến quanh ta.

Tác giả J.K Rowling tự xuất bản sách “Harry Potter” kết hợp với xuất bản sách truyền thống đã làm nên sự thành công vang dội không chỉ ở nước Mỹ mà trên toàn thế giới, bà đã trở thành triệu phú từ con đường tự xuất bản sách (Và có lẽ hiện nay bà đã trở thành Tỷ phú)…

 

Our world really begins with books. And the stories of book publishing and self-publishing for success do exist and are prevalent all around us.

Author J.K. Rowling's self-published book "Harry Potter" combined with traditional book publishing has created a resounding success not only in the US but also around the world, she has become a millionaire from the way of self-publishing. book copy (And she's probably a Billionaire now)…

 

Jack Canfield đã làm nên một hiện tượng của thế hệ triệu phú mới khi tự xuất bản sách với Bộ tác phẩm “Hạt giống tâm hồn” – Tập hợp những câu chuyện của nhiều nơi trên thế giới, biên tập và tự xuất bản sách thành công, đã mang lại hàng triệu đô-la cho Tác giả và là một minh chứng rõ ràng nhất về con đường tự xuất bản sách thành công. Ông cũng là một minh chứng cụ thể cho những trường hợp tự xuất bản sách thành công mà không cần phải viết – Và bạn cũng có thể thành công như thế.

 

Jack Canfield has created a phenomenon of a new generation of millionaires when self-publishing books with the "Seeds of the Soul" series - A collection of stories from many parts of the world, edited and self-published to become a success. has brought millions of dollars to the Author and is the clearest example of a successful self-publishing path. He is also a prime example of successful self-publishing without having to write – and so can you.

 

Một hiện tượng đáng chú ý trên con đường tự xuất bản sách thành công khác phải nói đến đó là con đường tự xuất bản sách của những chuyên gia hàng đầu thế giới, hoạt động trong lĩnh vực diễn giả - đào tạo – chia sẻ kiến thức và làm giàu cho bản thân cũng như cho xã hội. Và tất nhiên không thể thiếu cách thức tự xuất bản sách như là kênh thu nhập của những vị chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

Brian Tracy – Chuyên gia huấn luyện bán hàng đẳng cấp thế giới, tự xuất bản sách hơn 100 quyển sách trong toàn bộ nửa cuộc đời của ông. Và có lẽ hơn thế nữa trong tương lai ông sẽ vẫn tiếp tục xuất bản sách và tự xuất bản sách như là con đường hữu hiệu để thành công hơn nữa.

 

Another remarkable phenomenon on the way to successful self-publishing is the self-publishing path of the world's leading experts, working in the field of speakers - training - sharing knowledge. knowledge and enrich themselves as well as for society. And of course, self-publishing is indispensable as an income channel for leading experts in this field.

Brian Tracy - World-class sales coach, self-published over 100 books in his entire half life. And perhaps more so in the future he will continue to publish books and self-publish books as an effective path to further success.

 

Anthony Robbins – Chuyên gia truyền động lực hàng đầu thế giới tự xuất bản sách “Đánh thức con người phi thường trong bạn” và đã thành công vang dội.

Adam Khoo – Chuyên gia huấn luyện cá nhân và doanh nghiệp, tự xuất bản sách “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” và hơn 10 đầu sách bán chạy tại Việt Nam và Singapore – là một trong những hiện tượng triệu phú trước tuổi 40 cũng như là một trong những hiện tượng tự xuất bản sách với những đầu sách bán chạy.

 

Anthony Robbins - The world's leading motivational expert self-published the book "Awaken the Extraordinary In You" and has been a huge success.

Adam Khoo - Personal and business trainer, self-published book "I'm talented, so are you" and more than 10 best-selling books in Vietnam and Singapore - is one of the phenomenon of millionaires before the age of 40 as well as being one of the self-publishing phenomena with best-selling titles.

 

Các tác giả thành công trên thế giới như Joe Vitale đã tự xuất bản sách và trở thành bậc Thầy trong nghệ thuật ngôn từ và là người sáng lập trường phái Hypnotic Marketing (Marketing thôi miên)  - Và nếu bạn muốn sáng lập nên một trường phái mới thì không thể thiếu “tự xuất bản sách” để làm nên thành công cho chính mình.

Hàng ngàn câu chuyện về tự xuất bản sách, hàng trăm minh chứng cho sự thành công về con đường tự xuất bản sách của tác giả và bạn cũng có thể làm điều đó tốt hơn bao giờ hết.

 

World-successful authors like Joe Vitale have self-published books and become masters of the art of words and are the founders of Hypnotic Marketing - And if you want to start a school In the new sect, it is indispensable to "self-publish books" to create success for themselves.

Thousands of stories about self-publishing, hundreds of proofs of success on the author's path to self-publishing, and you can do it better than ever.

 

Mọi chi tiết để tự xuất  bản sách thành công, liên hệ ngay Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn tác giả có Sách được bạn đọc yêu thích bình chọn hàng đầu Việt Nam – là người sẽ chia sẻ cho bạn cách thức để tự xuất bản sách thành công.

 

For details on how to successfully self-publish a book, contact Tran Trung Kien - Author - Author Advisor whose Book is the top voted favorite by readers in Vietnam - who will share with you how to self-publish. Successful book publishing.

 

(Hanna - Royal Reporter)


Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

All contact details:

Tran Trung Kien – Author - Advisor 

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.comwww.hoixuatban.com