Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - BECOME A ROYAL AUTHOR

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ NHƯ THẾ NÀO?

HOW TO REGISTER COPYRIGHT?

 

Khi bạn tạo ra một quyển sách, bạn muốn đảm bảo rằng tác phẩm của bạn dù được xuất bản hay chưa xuất bản nó phải được bảo vệ bản quyền tác giả. Trái ngược với những hình thức xin giấy phép chứng nhận khác, việc gửi bản sao tác phẩm của bạn qua thư xác nhận không phải là phương tiện đầy đủ để có được bản quyền tác giả. Bản quyền tác giả tác phẩm của bạn thông qua luật thông thường là một cách chứng minh rằng tác phẩm của bạn là của riêng bạn. Việc đăng ký chính thức là cần thiết trước khi bạn có bất kỳ quyền hành động chống lại những người đang ăn cắp hoặc thu lợi được từ công việc của bạn.

 

When you create a book, you want to make sure that your work, whether published or unpublished, is protected by copyright. Contrary to other forms of certification, submitting a copy of your work via certified mail is not an adequate means of obtaining copyright. Copyrighting your work through common law is a way of proving that your work is your own. Formal registration is required before you have any right to take action against those who are stealing or profiting from your work.

 


TẠI SAO BẠN PHẢI ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

WHY YOU MUST REGISTER FOR COPYRIGHT LICENSE

 

Ở nước ta, việc đăng ký bản quyền tác giả là một việc không dễ dàng tý nào – bởi việc bảo vệ quyền Tác giả của một người dựa trên rất nhiều yếu tố khác nhau, trong đó quá trình thẩm định nhân thân và phương thức tạo nên tác phẩm – bản quyền tác giả là điều hết sức khó khăn.

 

In our country, copyright registration is not an easy task - because the protection of one's Copyright is based on many different factors, in which the process of identity appraisal and the method of creating a work – copyright is a very difficult thing.

 

Khi bạn đăng ký được bản quyền tác giả có nghĩa là bạn chứng minh được rằng bạn là người tạo tác phẩm sách này và không ai có quyền có thể sao chép tác phẩm – thương mại tác phẩm mà không thông qua bạn. Nếu khi bạn có Bản quyền tác giả thì việc những người khác làm điều đó (sao chép tác phẩm và/hoặc thương mại tác phẩm) mà không có sự đồng ý của bạn thì là hành vi vi phạm pháp luật.

 

When you register the copyright, you prove that you are the creator of this book work and that no one has the right to copy the work - commercialize the work without going through you. If you have a Copyright, it is illegal for others to do it (copy the work and/or trade the work) without your consent.

 

Việt Nam là một quốc gia đã tham gia Tổ chức Sở hữu Trí Tuệ Thế Giới (WIPO) cho nên việc xác nhận và công nhận Bản quyền Tác giả lại ngày càng nghiêm ngặc hơn. Điều này đòi hỏi tất cả mọi người – kể cả người đăng ký bản quyền tác giả cũng phải minh bạch, rõ ràng và đăng ký chính xác những gì được viết bởi chính mình – chứ không phải sao chép từ những tác phẩm của người khác và sau đó gán ghép vào của chình mình. Điều này nếu được cấp Bản quyền Tác giả thì về lâu dài cũng mang đến những hậu quả không tốt khi mà chính bạn không thực sự là người tạo ra tác phẩm mà bạn mang đi đăng ký bản quyền tác giả.

 

Vietnam is a country that has joined the World Intellectual Property Organization (WIPO), so the confirmation and recognition of Copyright is more and more strict. This requires everyone – including copyright registrants to be transparent, clear and register exactly what is written by themselves – not to copy someone else's work. and then assign it to your own. This, if granted Copyright, in the long run also brings bad consequences when you are not really the creator of the work that you bring to register the copyright.

 

WIPO là nơi mà đến cho các quốc gia thành viên được xác nhận đăng ký bản quyền tác giả có giá trị pháp lý trên toàn thế giới chứ không chỉ riêng gì về quốc gia của họ. Và khi Việt Nam tham gia vào mạng lưới WIPO thế giới, điều đó đồng nghĩa với việc Bản quyền Tác giả của bạn đã đăng ký sẽ có giá trị pháp lý toàn cầu chứ không chỉ riêng gì về Việt Nam – mặc dù bạn chỉ đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam.

 

WIPO is the go-to place for member countries to have their copyright registered worldwide, not just in their own country. And when Vietnam joins the world WIPO network, it means that your Copyrights registered will be valid globally, not just about Vietnam – even though you only copyright in Vietnam.

 

TẠI SAO BẠN PHẢI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VỚI CHÚNG TÔI?

WHY MUST YOU REGISTER COPYRIGHT WITH US?

 

Khi đăng ký bản quyền tác giả với chúng tôi, điều này chúng tôi sẽ đại diện bạn làm việc với cơ quan Nhà nước – nơi duy nhất có thẩm quyền cấp phép Bản quyền Tác giả cho bạn, và khi bạn có Bản quyền Tác giả, bạn được sẽ bảo vệ trước pháp luật nếu có một tranh chấp về quyền sở hữu hợp pháp trong tương lai. Có một số cách không chính thức để củng cố khiếu nại của bạn mà không theo đăng ký chính thức, mặc dù không có điều khoản nào trong luật bản quyền liên quan đến các phương pháp này:

 

When registering copyright with us, this we will represent you to work with the State agency - the only place that has the authority to license the Copyright for you, and when you have the Copyright , you are protected by law if there is a future legal title dispute. There are a few informal ways to strengthen your claim without being officially registered, although there is no provision in copyright law regarding these methods:

 

- Ngoài ra bạn có thể xuất bản sách cùng với chúng tôi để chắc chắn xác nhận rằng bạn đã là Tác giả gốc của Tác phẩm bạn cần mong muốn được bảo vệ. Xuất bản sách là cách tốt nhất đảm bảo rằng những gì được xuất bản là của bạn, và đó là bản quyền Tác giả gốc được tạo ra từ bạn. Còn tại sao lại như thế thì bạn có thể hiểu rằng: Việc xuất bản một Tác phẩm qua các cơ quan đại diện pháp luật có thể xuất bản Tác phẩm của bạn – thì mặc định bạn là Tác giả - Sở hữu quyền tác giả của tác phẩm bạn xuất bản.

- Khi đăng ký bản quyền tác giả tại nơi của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo rằng việc đăng ký bản quyền tác giả của bạn là đúng thủ tục, đúng tiêu chuẩn, đúng lộ trình và hiệu quả được thấy rõ rệt về mặt pháp lý cũng như về mặt công bố tác phẩm đến với công chúng.

 

- Alternatively you can publish a book with us to be sure to confirm that you are the Original Author of the Work you wish to be protected. Publishing a book is the best way to ensure that what is published is yours, and that it is the original Author's copyright created by you. As for why this is so, you can understand that: Publishing a Work through legal representations can publish your Work - you are the Author by default - Own the copyright of work you publish.

- When registering copyright at our place, we make sure that your copyright registration is correct procedure, standard, right route and legally visible effect. as well as in terms of making the work available to the public.

 

TẠI SAO BẠN NÊN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ NGAY BÂY GIỜ?

WHY SHOULD YOU REGISTER COPYRIGHT NOW?

 

Theo luật áp dụng ở hầu hết các quốc gia – từ đầu tiên cho đến bây giờ, bạn nên đăng ký sở hữu Bản quyền tác giả ngay sau khi bạn hoàn thành nó, điều này sẽ đảm bảo rằng bạn là tác giả của những gì bạn tạo ra và nếu xảy ra tranh chấp thì bởi bạn là người đầu tiên đăng ký cho nên pháp luật vừa bảo vệ bạn về mặt pháp lý – vừa bảo vệ bạn về mặt đạo đức, điều này sẽ dễ xử trong những trường hợp có xảy ra tranh chấp bản quyền ngoài ý muốn trong tương lai.

 

According to the laws that apply in most countries – from the very beginning until now, you should register your Copyright as soon as you complete it, this will ensure that you are the author of what you create and if there is a dispute, because you are the first to register, the law both protects you legally – and protects you morally, which is easy in cases where there is a problem. unintended copyright disputes in the future.

 

Có thể bạn biết pháp luật bản quyền ở hầu hết các nước trên thế giới. Nhưng rõ ràng việc đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam là một quá trình phức tạp – nó đòi hỏi nhiều yếu tố về chứng minh nhân thân và các thủ tục pháp lý khác. Câu chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu bạn nhờ chúng tôi như là đơn vị đại diện bạn để đăng ký bản quyền tác giả thay cho bạn – và rất nhiều những đối tác của chúng tôi đã làm vậy. Và tôi tin rằng khi bạn sở hữu Bản quyền Tác giả trong tay – niềm hy vọng và sự tự tin về thành tựu của bạn sẽ trở nên rất khác. Do đó hãy đăng ký bản quyền tác giả của bạn ngay bây giờ - ngay khi có thể - và chúng tôi sẽ sẽ hỗ trợ bạn đăng ký bản quyền tác giả hiệu quả nhất.

You probably know copyright laws in most countries around the world. But obviously copyright registration in Vietnam is a complicated process – it requires many elements of identity proof and other legal procedures. The story will be easier if you ask us as your agent to register the copyright on your behalf – and many of our partners do. And I believe that when you have Copyright in your hand – your hope and confidence in your achievements will become very different. So register your copyright now - as soon as possible - and we'll help you get the most out of it.

 

Khi bạn bạn cảm thấy quá khó khăn – hoặc bạn cần sự hỗ trợ để có thể đăng ký bản quyền, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Với hơn nhiều năm kinh nghiệm trong nghề xuất bản sách, chúng tôi tự tin sẽ đồng hành cùng bạn để tác phẩm của bạn được đăng ký bản quyền tác giả một cách hoàn hảo nhất.

 

When you find it too difficult – or you need help to get a copyright, you can contact us. With more than many years of experience in the book publishing industry, we are confident to accompany you so that your work is copyrighted in the most perfect way.

(Hanna - Royal Reporter)

 

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

All contact details:

Tran Trung Kien – Author - Advisor

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.comwww.hoixuatban.com

 

0 Comments:

Đăng nhận xét