Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2023

TỰ XUẤT BẢN SÁCH - GIẢI PHÁP XUẤT BẢN SÁCH CÁ NHÂN - AUTHOR ROYAL JOINT STOCK COMPANY

 “TỰ XUẤT BẢN SÁCH” – KHAI PHÁ CƠ HỘI CÓ MỘT KHÔNG HAI TRONG LỊCH SỬ

“Self-publishing” – Discovering a unique opportunity in history

 

Tự xuất bản sách” – Lựa chọn cho những tác giả thành công

Nếu bạn tin rằng cuộc đời là sự kỳ diệu thì nó thực sự kỳ diệu hay đơn giản là bạn có thể tạo ra sự kỳ diệu đó.

“Self-publishing” – Choice for successful authors

If you believe that life is a miracle, is it really magical or you can simply create it.

 

Tại sao tôi tôi lại bắt đầu bài viết về lĩnh vực “Tự xuất bản sách” với câu khẳng định tưởng chừng không liên quan gì đến lĩnh vực tự xuất bản sách – lĩnh vực bạn đang tìm kiếm từ bấy lâu nay để bắt đầu làm nên một tác phẩm thành công và dấn thân vào con đường tác giả.

 

Why did I start my article on the field of “Self-publishing books” with an affirmation that seems to have nothing to do with self-publishing – the field you have been looking for for a long time to start working? make a successful work and embark on the author's path.

 

Thực tế là nó liên quan rất chặt chẽ! Bởi rất nhiều cuộc đời đã thay đổi một cách kỳ diệu từ con đường “Tự xuất bản sách”  và bạn cũng có thể thành công hơn thế nữa.

Chắc chắn rồi, xuất bản sách và tự xuất bản sách đã thực sự làm nên thế giới này và có một câu nói rất hay mà Tôi – Trần Trung Kiên vẫn nhớ mãi đó chính là: “Không có sách – không có văn minh, không có thông tin – không có thế giới” – Và dù có qua bao nhiêu thế hệ con người và có qua bao nhiêu thời đại đi chăng nữa thì câu nói này vẫn y như giá trị như thế.

 

In fact, it's very closely related! Because so many lives have miraculously changed from the "Self-Publishing" path and you can be even more successful.

Certainly, book publishing and self-publishing have really made this world and there is a very good saying that I - Tran Trung Kien still remember forever that is: "No books - no civilization. no information – no world” – And no matter how many generations of people and ages have passed, this saying remains the same.

 

Thế giới của chúng ta thực sự bắt đầu từ sách. Và các câu chuyện về xuất bản sách và tự xuất bản sách để làm nên thành công thực sự tồn tại và phổ biến quanh ta.

Tác giả J.K Rowling tự xuất bản sách “Harry Potter” kết hợp với xuất bản sách truyền thống đã làm nên sự thành công vang dội không chỉ ở nước Mỹ mà trên toàn thế giới, bà đã trở thành triệu phú từ con đường tự xuất bản sách (Và có lẽ hiện nay bà đã trở thành Tỷ phú)…

 

Our world really begins with books. And the stories of book publishing and self-publishing for success do exist and are prevalent all around us.

Author J.K. Rowling's self-published book "Harry Potter" combined with traditional book publishing has created a resounding success not only in the US but also around the world, she has become a millionaire from the way of self-publishing. book copy (And she's probably a Billionaire now)…

 

Jack Canfield đã làm nên một hiện tượng của thế hệ triệu phú mới khi tự xuất bản sách với Bộ tác phẩm “Hạt giống tâm hồn” – Tập hợp những câu chuyện của nhiều nơi trên thế giới, biên tập và tự xuất bản sách thành công, đã mang lại hàng triệu đô-la cho Tác giả và là một minh chứng rõ ràng nhất về con đường tự xuất bản sách thành công. Ông cũng là một minh chứng cụ thể cho những trường hợp tự xuất bản sách thành công mà không cần phải viết – Và bạn cũng có thể thành công như thế.

 

Jack Canfield has created a phenomenon of a new generation of millionaires when self-publishing books with the "Seeds of the Soul" series - A collection of stories from many parts of the world, edited and self-published to become a success. has brought millions of dollars to the Author and is the clearest example of a successful self-publishing path. He is also a prime example of successful self-publishing without having to write – and so can you.

 

Một hiện tượng đáng chú ý trên con đường tự xuất bản sách thành công khác phải nói đến đó là con đường tự xuất bản sách của những chuyên gia hàng đầu thế giới, hoạt động trong lĩnh vực diễn giả - đào tạo – chia sẻ kiến thức và làm giàu cho bản thân cũng như cho xã hội. Và tất nhiên không thể thiếu cách thức tự xuất bản sách như là kênh thu nhập của những vị chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

Brian Tracy – Chuyên gia huấn luyện bán hàng đẳng cấp thế giới, tự xuất bản sách hơn 100 quyển sách trong toàn bộ nửa cuộc đời của ông. Và có lẽ hơn thế nữa trong tương lai ông sẽ vẫn tiếp tục xuất bản sách và tự xuất bản sách như là con đường hữu hiệu để thành công hơn nữa.

 

Another remarkable phenomenon on the way to successful self-publishing is the self-publishing path of the world's leading experts, working in the field of speakers - training - sharing knowledge. knowledge and enrich themselves as well as for society. And of course, self-publishing is indispensable as an income channel for leading experts in this field.

Brian Tracy - World-class sales coach, self-published over 100 books in his entire half life. And perhaps more so in the future he will continue to publish books and self-publish books as an effective path to further success.

 

Anthony Robbins – Chuyên gia truyền động lực hàng đầu thế giới tự xuất bản sách “Đánh thức con người phi thường trong bạn” và đã thành công vang dội.

Adam Khoo – Chuyên gia huấn luyện cá nhân và doanh nghiệp, tự xuất bản sách “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” và hơn 10 đầu sách bán chạy tại Việt Nam và Singapore – là một trong những hiện tượng triệu phú trước tuổi 40 cũng như là một trong những hiện tượng tự xuất bản sách với những đầu sách bán chạy.

 

Anthony Robbins - The world's leading motivational expert self-published the book "Awaken the Extraordinary In You" and has been a huge success.

Adam Khoo - Personal and business trainer, self-published book "I'm talented, so are you" and more than 10 best-selling books in Vietnam and Singapore - is one of the phenomenon of millionaires before the age of 40 as well as being one of the self-publishing phenomena with best-selling titles.

 

Các tác giả thành công trên thế giới như Joe Vitale đã tự xuất bản sách và trở thành bậc Thầy trong nghệ thuật ngôn từ và là người sáng lập trường phái Hypnotic Marketing (Marketing thôi miên)  - Và nếu bạn muốn sáng lập nên một trường phái mới thì không thể thiếu “tự xuất bản sách” để làm nên thành công cho chính mình.

Hàng ngàn câu chuyện về tự xuất bản sách, hàng trăm minh chứng cho sự thành công về con đường tự xuất bản sách của tác giả và bạn cũng có thể làm điều đó tốt hơn bao giờ hết.

 

World-successful authors like Joe Vitale have self-published books and become masters of the art of words and are the founders of Hypnotic Marketing - And if you want to start a school In the new sect, it is indispensable to "self-publish books" to create success for themselves.

Thousands of stories about self-publishing, hundreds of proofs of success on the author's path to self-publishing, and you can do it better than ever.

 

Mọi chi tiết để tự xuất  bản sách thành công, liên hệ ngay Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn tác giả có Sách được bạn đọc yêu thích bình chọn hàng đầu Việt Nam – là người sẽ chia sẻ cho bạn cách thức để tự xuất bản sách thành công.

 

For details on how to successfully self-publish a book, contact Tran Trung Kien - Author - Author Advisor whose Book is the top voted favorite by readers in Vietnam - who will share with you how to self-publish. Successful book publishing.

 

(Hanna - Royal Reporter)


Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

All contact details:

Tran Trung Kien – Author - Advisor 

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.comwww.hoixuatban.com

 

0 Comments:

Đăng nhận xét