Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2023

HIỂU VỀ XUẤT BẢN SÁCH - WHY NEED BOOK PUBLISHING?

 HIỂU VỀ XUẤT BẢN SÁCH – TẠI SAO CẦN XUẤT BẢN SÁCH?

UNDERSTANDING BOOK PUBLISHING – WHY NEED BOOK PUBLISHING?

 

Người – Hỏi (People – Ask): Tại sao cần xuất bản sách? Và tại sao một nhà kinh doanh lại cần xuất bản sách?

Cố vấn Hoàng Gia – Đáp (Royal Advisors – Answer): Một trong những lý do quan trọng nhất để xuất bản sách là bởi vì bên trong mỗi con người đều có “một quyển sách trong mình”, và đó là lý do tại sao mỗi người cần xuất bản một cuốn sách.

Lý do cơ bản số một để mỗi người đều có một cuốn sách trong mình (ngay cả khi họ có nghĩ đến điều đó hay không) đó là bởi vì chúng ta không được sinh ra như một hạt cát vô hình – và sau đó chết đi như một hạt cát vô danh. Tất cả chúng ta sinh ra đều có mục đích sống – và một trong những mục đích sống của con người đó chính là SÁNG TẠO RA CÁI MỚI để phụng sự con người và tha nhân. Nói cách khác, chúng ta không được sinh ra chỉ để “sống vì mình” – mà chúng ta được sinh ra để “sống vì người khác” và để lại di sản cho thế hệ mai sau.

 

People - Ask (People - Ask): Why should a book be published? And why should an entrepreneur publish a book?

Royal Advisors – Answer: One of the most important reasons to publish a book is because inside every person there is “a book in him”, and that is why. Each person needs to publish a book.

The number one fundamental reason everyone has a book (whether they think it or not) is because we're not born like an invisible grain of sand – and then die. walk like a nameless grain of sand. We are all born with a purpose in life – and one of the purposes of human life is CREATING NEWS to serve people and others. In other words, we are not born just to “live for ourselves” – we are born to “live for others” and leave a legacy for future generations.

Hoàng Gia chia sẻ, “Cuộc đời của mỗi người là một dòng sách. Mỗi một năm là một cuốn sách, và mỗi một ngày là một trang sách.” Và nếu như mỗi người đều sống có sứ mệnh – sống đúng mục đích thì việc hiện thực một cuốn sách trên đời sống của mình là một việc làm hết sức cao quý.

 

Hoang Gia shared, “Every person's life is a series of books. Every year is a book, and every day is a page.” And if each person lives with a mission - living with the right purpose, then implementing a book in his or her life is a very noble job.

 

Tại sao việc xuất bản một cuốn sách là một việc làm hết sức cao quý?

Bởi vì đó chính là con đường hiện thực hóa sứ mện và mục đích sống trên cuộc đời của bạn đồng thời có thể giúp người khác hiện thực hóa sứ mệnh và mục đích sống của người khác. Và con đường để thành công trong kỷ nguyên mới đó chính “sáng tạo những gì hữu ích cho người khác” và lưu thông những gì sáng tạo hữu ích cho mọi người. Điều này có nghĩa là: Dù bạn là ai hay ở bất kỳ vị trí nào thì điều bạn cần hiện tại đó chính là SỐNG MỖI NGÀY Ý NGHĨA NHẤT – và biến cuộc đời của bạn trở thành dòng sách có ý nghĩa cho những người khác. Và đó là lý do quan trọng nhất mà mỗi người cần xuất bản sách.

 

Why is it so noble to publish a book?

Because that is the way to realize the mission and purpose of your life and can help others realize the mission and life purpose of others. And the way to success in that new era is "creating what is useful to others" and circulating what is creative that is useful to everyone. This means: Whoever you are or whatever your position, what you need right now is to LIVE EVERY DAY MOST meaningful – and make your life a meaningful book for others. . And that's the most important reason everyone needs to publish a book.

 

Và câu hỏi đặt ra là: Tại sao mỗi nhà kinh doanh cần xuất bản sách?

Nễu như mỗi người đều cần xuất bản sách thì mỗi nhà kinh doanh lại “càng cần xuất bản sách” hơn. Lý do cho điều này chính là tất cả những nhà kinh doanh trên thế giới này đều “phân phối những giá trị đại diện dưới dạng sản phẩm” cho con người. Và câu hỏi đặt ra: Làm thế nào để lưu thông sản phẩm bạn bán tốt hơn?

 

And the question is: Why should every entrepreneur publish a book?

If everyone needs to publish a book, every business person "needs to publish a book" more. The reason for this is that all the business people in this world "distribute representative values ​​in the form of products" to people. And the question arises: How to better circulate the products you sell?

 

Nói cách khác, câu hỏi đặt ra cho những Nhà kinh doanh – Doanh nhân là:

+ Làm thế nào để bán được sản phẩm của bạn cho nhiều người hơn?

+ Làm thế nào để chia sẻ giá trị của bạn sâu sắc hơn cho mỗi người?

+ Làm thế nào để tiếp thị sản phẩm của bạn cho nhiều người hơn?

+ Làm thế nào để tiếp thị giá trị sản phẩm của bạn cho mỗi người một cách sâu sắc hơn?

+ Làm thế nào để làm thương hiệu sản phẩm của bạn cho nhiều người biết đến?

+ Làm thế nào để làm thương hiệu sản phẩm của bạn cho từng người một cách sâu sắc hơn?

+ Và tựu trung lại là làm thế nào để gia tăng thu nhập – thương hiệu và sức mạnh của sự nổi tiếng để có thể tạo nên một giá trị kinh doanh hữu ích cho mọi người?

 

In other words, the question for Entrepreneurs - Entrepreneurs is:

+ How to sell your product to more people?

+ How to share your values ​​more deeply with each person?

+ How to market your product to more people?

+ How to market your product value to each person more deeply?

+ How to make your product brand known to many people?

+ How to brand your products for each person more deeply?

+ And in short, how to increase income - brand and the power of popularity can create a useful business value for everyone?

 

Và câu trả lời hoàn toàn có thể được thực hiện thông qua một cuốn sách được xuất bản. Điều này đã từng được thực hiện bởi những Chuyên gia – Nhà đào tạo – Nhà kinh doanh – Doanh nhân hàng đầu thế giới mà chúng ta đã từng được biết, và giờ đây đến lượt bạn – HÃY NGHĨ ĐẾN VIỆC XUẤT BẢN SÁCH – và đó là cách đơn giản nhất để xây dựng và phát triển sự nghiệp kinh doanh bền vững.

Trong quyển sách 17 CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP KINH DOANH CỦA BẠN VỚI MỘT CUỐN SÁCH – Bí mật để gia tăng thu nhập, sự tín nhiệm và sức mạnh của người nổi tiếng bằng cách trở thành một tác giả, sẽ chia sẻ cho bạn những cách thức quan trọng để một nhà kinh doanh có thể bán hàng – tiếp thị - truyền thông – và xây dựng thương hiệu cá nhân – thương hiệu sản phẩm – thương hiệu doanh nghiệp CÓ GIÁ TRỊ.

 


And the answer can absolutely be done through a published book. This has been done by the world's top Professionals - Trainers - Entrepreneurs - Entrepreneurs we've ever known, and now it's your turn - THINK BOOK PUBLISHING - and It is the simplest way to build and develop a sustainable business.

In the book 17 WAYS TO BUILD YOUR BUSINESS WITH A BOOK – Secrets to Increasing Celebrity Income, Credibility, and Power by Becoming an Author, I'll share with you. important ways for an entrepreneur to sell – market – communicate – and build a personal brand – a product brand – a VALUE business brand.

 

Xuất bản một cuốn sách là điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể thực hiện cho chính mình – Khởi động một kế hoạch làm giàu từ tài sản trí tuệ của bạn. Đó chính là con đường để bạn có thể hiện thực hóa sứ mệnh và mục đích sống của mình, và thông qua một cuốn sách được xuất bản bạn có sức mạnh để giúp người khác hiện thực hóa sứ mệnh và mục đích sống của người khác.

Đó là lý do tại sao những nhà kinh doanh – doanh nhân và cả những người khởi nghiệp cần bắt đầu kế hoạch xuất bản một cuốn sách ngay bây giờ. Thời điểm bạn ra quyết định, số phận của bạn được hình thành.

Chào mừng bạn đến với thế giới của những nhà kinh doanh mới – những nhà kinh doanh có sức mạnh đến từ văn hóa và sự phát triển con người!

Chào mừng bạn đến với thế giới của những người hiện thực hóa sứ mệnh và mục đích của mình thông qua việc xuất bản sách – với mục đích là giúp người khác hiện thực hóa sứ mệnh và mục đích sống của người khác!


Publishing a book is the greatest thing you can do for yourself – Launch a plan to get rich from your intellectual property. That is the way for you to realize your mission and life purpose, and through a published book you have the power to help others realize the mission and life purpose of others. .

That's why entrepreneurs-entrepreneurs and entrepreneurs alike need to start planning to publish a book now. The moment you make a decision, your destiny is shaped.

Welcome to the world of new entrepreneurs – entrepreneurs whose strength comes from culture and people development!

Welcome to the world of people who realize their mission and purpose through book publishing – whose purpose is to help others realize the mission and purpose of life!

 

If you want to publish – publish a book in Vietnam with the Royal Book Publishing Process – will help you get there:

Thông điệp từ HANNA  | ROYAL AUTHORS

PHONE: 0373 65 05 05 / EMAIL: xuatbansachhoanggia@gmail.com

 

0 Comments:

Đăng nhận xét