Thứ Hai, 10 tháng 4, 2023

TẠI SAO BẠN NÊN KHỞI NGHIỆP – KINH DOANH TRONG KỶ NGUYÊN MỚI NÀY? THE ERA OF AWAKENING LIFE PURPOSE

 

TẠI SAO BẠN NÊN KHỞI NGHIỆP – KINH DOANH TRONG KỶ NGUYÊN MỚI NÀY?

WHY SHOULD YOU START A BUSINESS IN THIS NEW AGE?

 

Khởi nghiệp – kinh doanh sẽ là một phong trào mạnh mẽ nhất trong kỷ nguyên của chúng ta – và nó sẽ mở ra một thời đại mới của giải quyết vấn đề. Khoa học kinh doanh là khoa học giải quyết vấn đề - và những sản phẩm kinh doanh là phương pháp để giải quyết vấn đề.

Con đường khởi nghiệp – kinh doanh là không dễ dàng nhưng nếu bạn bước đi theo con đường đó một tương lai mới sẽ mở ra trước mắt bạn.

Những lý do sau đây sẽ là cơ hội cực kỳ lớn để bạn bước chân vào khởi nghiệp kinh doanh:

 

Entrepreneurship – entrepreneurship will be the most powerful movement of our era – and it will usher in a new age of problem solving. The science of business is the science of solving problems - and business products are the methods for solving problems.

The path of starting a business is not easy, but if you follow that path, a new future will open up before you.

The following reasons will be a huge opportunity for you to step into a business:

 

Thứ nhấtThời đại việc làm – như một kỷ nguyên công việc sẽ chấm dứt

Một ngày nào đó vào buổi sáng thức dậy chúng ta sẽ nhận ra rằng 80% những kiến thức ta học được ở nhà trường đều không hữu ích nữa, bởi vì người ta tính rằng cứ mỗi 4 năm – lượng thông tin nhân loại tăng lên gấp 2 lần, nghĩa là từ thời điểm bạn bước chân vào Đại học cho đến khi bạn ra trường thì hầu hết những kiến thức bạn học sẽ không dùng được nữa. Nói vậy để chúng ta biết rằng dù bạn có bước chân vào con đường làm việc thì bạn sẽ gần như “học lại từ đầu” để có thể bắt đầu một công việc mới. Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra rằng kỷ nguyên làm việc – gần như đã chấm dứt, bởi vì qua Internet con người giờ đây có thể làm việc bất cứ nơi đâu, vào bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ ai - ở mọi nơi trên thế giới. Kỷ nguyên công việc – ngồi văn phòng – ngày làm việc 8h gần như sẽ chấm dứt, mà thay vào đó là một kỷ nguyên mới được ra đời – KỶ NGUYÊN KHỞI NGHIỆP – KINH DOANH, và thông qua đó kết nối với mọi người để giải quyết vấn đề cho con người.

First: The age of work – as an era of work will come to an end

One day when we wake up in the morning we will realize that 80% of what we learn in school is no longer useful, because it is calculated that every 4 years – the amount of information about humanity increases. 2 times, which means that from the moment you enter the University until you graduate, most of the knowledge you learn will no longer be used. That said, let us know that even if you step into the working path, you will almost "relearn from scratch" to be able to start a new job. But then you will realize that the era of work - is almost over, because through the Internet people can now work anywhere, at any time and with anyone - anywhere. In the world. The era of work - sitting at the office - 8 hour working day will almost end, but instead a new era is born - ENTERPRISE AGE - BUSINESS, and through that connect with people to solve human problems.

 


Thứ haiThời đại khởi nghiệp – kinh doanh sẽ mở ra giai đoạn mới của thời đại mới – về phương pháp giải quyết vấn đề

Hoàng Gia đã từng chia sẻ “Kinh doanh là giải quyết vấn đề”, quả đúng là như vậy. Giải quyết vấn đề là lý do cho kinh doanh ra đời và đó cũng là mục đích của kinh doanh. Kinh doanh là giải quyết vấn đề, khoa học giải quyết vấn đề sẽ hình thành nên khoa học kinh doanh – một bộ mới trong kỷ nguyên của chúng ta.

Hầu hết mọi người trong thế hệ cũ được đào tạo như là người làm việc – chứ không phải là người làm kinh doanh, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc họ đã được đào tạo để làm việc cho hệ thống kinh doanh – doanh nghiệp. Có lựa chọn để bạn bước vào cuộc sống: Hoặc bạn làm việc cho một hệ thống kinh doanh hoặc bạn xây dựng một hệ thống kinh doanh cho chính mình, và dù thế nào đi chăng nữa bạn cũng mặc nhiên tham gia vào hệ thống kinh doanh. Tuy nhiên, trở thành nhà kinh doanh – xây dựng hệ thống kinh doanh cho chính mình là con đường nhanh chóng để bạn được sự thành công – giàu có bền vững, và quyển sách TÂM THƯ THỨC TỈNH NHÀ KHỞI NGHIỆP này chính là quyển sách được viết ra để dành cho bạn – dành cho những NHÀ KHỞI NGHIỆP – KINH DOANH trong kỷ nguyên mới.

 

Second: The age of entrepreneurship - business will open a new phase of a new era - about problem solving methods

Hoang Gia once shared "Business is solving problems", indeed. Problem solving is the reason for business and that is also the purpose of business. Business is problem solving, the science of problem solving will form the science of business – a new set of our era.

Most people in the older generation were trained as workers - not as business people, but that means they were trained to work for the business-to-business system. There is a choice for you to come into life: Either you work for a business system or you build a business system for yourself, and either way you automatically join the business system. business. However, becoming an entrepreneur - building your own business system is a quick way to your success - sustainable wealth, and this book Awakening to the Start-up Mind is the book. written for you – for BUSINESSES – BUSINESS in the new era.

 

Thứ baKhởi nghiệp – kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp cho chính mình là con đường nhanh chóng dẫn đến sự giàu có – tự do – thành công

Bạn sẽ nhận được rất nhiều lời khuyên khác nhau trên con đường đi đến sự thành công của mình, nhưng nếu bạn biết rằng có con đường rất tốt để bạn có thể đi đến sự thành công đó chính là KHỞI NGHIỆP – KINH DOANH, bạn sẽ thấy rất nhiều người đã lựa chọn như vậy. Trường học không dạy bạn trở thành Nhà kinh doanh – Doanh nhân – xây dựng Doanh nghiệp, mà thay vào đó họ dạy bạn làm việc cho những Nhà kinh doanh – Doanh nhân – Doanh nghiệp. Tại Học viện Hoàng Gia – chúng tôi tạo ra những chương trình học vấn để giúp cho những Nhà kinh doanh – khởi nghiệp – kinh doanh – xây dựng Doanh nghiệp thành công. Chúng tôi tin tưởng rằng một thế hệ những Doanh nhân mới sẽ được ra đời đánh dấu sự thay da đổi thịt thật sự để đưa xã hội bước sang một giai đoạn mới của lịch sử - giai đoạn mà mỗi người đều có thể xây dựng sự giàu có – thành công và thịnh vượng cho riêng mình.

 

Third: Starting a business and building a business for yourself is a quick way to wealth, freedom, and success.

You will receive a lot of different advice on your way to success, but if you know that there is a very good way for you to go to success, it is a BUSINESS - BUSINESS, you You'll see a lot of people make that choice. Schools don't teach you to be Entrepreneurs - Entrepreneurs - Build Businesses, but instead they teach you to work for Entrepreneurs - Entrepreneurs - Entrepreneurs. At Royal Academy - we create educational programs to help Entrepreneurs - start-ups - businesses - build successful businesses. We believe that a new generation of Entrepreneurs will be born, marking a real change of skin to bring society into a new phase of history - a period where everyone can build a wealth – success and prosperity for yourself.

 

Tại Học viện Hoàng Gia – chúng tôi tạo ra những khóa học Phát triển bản thân song hành với các khóa học Phát triển kinh doanh, Tác giả - Nhà Đào tạo – Cố vấn Trần Trung Kiên – sau nhiều năm xây dựng và phát triển một trong những Công ty Sách hàng đầu Việt Nam – Royal Books, đã mở ra Học viện Hoàng Gia – Royal Academy để giúp cho những ai mong muốn khởi nghiệp – kinh doanh và thực hiện công việc khởi nghiệp – kinh doanh nhưng vẫn cân bằng với cuộc sống hiện tại.

Hầu hết mọi người cho rằng khởi nghiệp – kinh doanh sẽ chiếm lấy hết thời gian của con người nhưng sự thật thì không phải thế, nếu bạn đi qua khóa học KHOA HỌC KINH DOANH – ĐỂ KHỞI NGHIỆP – KINH DOANH THÀNH CÔNG THEO PHONG CÁCH KHOA HỌC thì bạn sẽ thấy có một môn học có thể giúp con người vừa phát triển bản thân vừa phát kinh doanh mà vẫn làm cho cuộc sống cân bằng.

 

At Royal Academy – we create Personal Development courses in parallel with Business Development courses, Author - Trainer - Mentor Tran Trung Kien - after many years of building and developing a One of the leading book companies in Vietnam - Royal Books, has opened the Royal Academy - Royal Academy to help those who want to start a business - start a business and do start-up - business but still balance with the current life.

Most people think that starting a business - a business will take up all of people's time but the truth is not, if you go through the course BUSINESS SCIENCE - TO START A BUSINESS SUCCESSFUL BUSINESS IN STYLE SCIENCE, you will find that there is a subject that can help people both develop themselves and grow their businesses and still make life balance.

 

Thứ tưDù muốn – dù không thì bạn vẫn luôn là một phần của thế giới kinh doanh

Dù cho bạn có khởi nghiệp – kinh doanh thì bạn vẫn luôn là một phần của thế giới kinh doanh. Đó là điều tất yếu! Chúng ta đang sống – và vẫn luôn sống trong một thế giới thương mại – nếu bạn không là người bán thì bạn là người mua – và ngược lại. Điều đó có nghĩa là bạn luôn là một phần của thế giới kinh doanh.

Nói cách khác, nếu như trong trường học có 2 môn học là TOÁN và VĂN là hai môn học quan trọng nhất thì ra TRƯỜNG ĐỜI có 2 môn học quan trọng nhất chính là ĐẦU TƯ và KINH DOANH. Nếu như TOÁN – là khoa học giải quyết vấn bằng con số, VĂN – là khoa học giải quyết vấn đề bằng ngôn ngữ (tiếng mẹ đẻ), thì khi ra TRƯỜNG ĐỜI – thì ĐẦU TƯ – là khoa học giải quyết vấn đề bằng TIỀN TỆ/VỐN, và KINH DOANH – là khoa học giải quyết vấn đề bẳng SẢN PHẨM/KHOA HỌC HÓA, và bạn luôn ở trong thế giới của KINH DOANH – dù bạn có muốn điều đó xảy ra hay không.

 

Fourth: Like it – or not, you are always part of the business world

Even if you start a business, you will always be part of the business world. That is inevitable! We live - and have always lived in a commercial world - if you're not a seller, you're a buyer - and vice versa. That means you are always part of the business world.

In other words, if there are two most important subjects in school, MATH and LEARNING, the two most important subjects in school are INVESTMENT and BUSINESS. If MATH - is the science of solving problems by numbers, VAN - is the science of solving problems in language (mother tongue), then when you graduate from school of LIFE - then INVESTMENT - is the science of solving problems by MONEY/CAPITAL, and BUSINESS – is the science of solving problems with PRODUCTS/SCIENCE, and you are always in the world of BUSINESS.

Chào mừng bạn đến với thế giới của những Nhà khởi nghiệp – kinh doanh trong kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên THỨC TỈNH – Kỷ nguyên TỈNH THỨC.

Quyển sách TÂM THƯ THỨC TỈNH NHÀ KHỞI NGHIỆP được viết ra để dành cho bạn – bước vào kỷ nguyên KHỞI NGHIỆP – KINH DOANH đó.

 

Welcome to the world of Entrepreneurs - Business in the New Era - The Awakening Era - The Awakening Era.

The book THE BREAKING MIND OF THE BUSINESS was written for you - entering that era of ENTERPRISE - BUSINESS.

Thông điệp từ HANNA  | ROYAL AUTHORS

PHONE: 0373 65 05 05 / EMAIL: xuatbansachhoanggia@gmail.com


 

0 Comments:

Đăng nhận xét