Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH? CHỦ ĐỀ: SÁCH MỞ RA TRƯỚC MẮT TÔI NHỮNG CHÂN TRỜI MỚI

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH? PHÒNG VẤN TỪ CHUYÊN GIA TRẦN TRUNG KIÊN

HOW TO LIVE WITH A PURPOSE? INTERVIEW FROM EXPERT TRAN TRUNG KIEN

 

TK (*) – Hỏi: Thế nào là một đời sống theo đúng mục đích? Và làm thế nào để sống một đời sống theo đúng mục đích?

Hoàng Gia – Đáp: Một đời sống theo đúng mục đích là một đời sống nhận ra rằng hành trình của đời sống có mục đích sống bên ngoài (là mục đích phụ của đời mình) và mục đich sống bên trong (là mục đích chính của đời mình), mà không phải mục đích là ở tương lai và phương tiện để đạt mục đích là ở hiện tại.

TK (*) – Question: What is a purposeful life? And how to live a life of purpose?

Royal – A: A life of purpose is one that realizes that life's journey has an outer purpose (which is a side purpose of one's life) and an inner purpose (which is the main purpose of one's life). life), but not the end is in the future and the means to the end is in the present.

Tất cả mục đích sống mà TÂM TRÍ của bạn có thể nghĩ ra được, đều được gọi MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI, đó chính là sống một cuộc đời vật chất đầy đủ, độc lập – tự chủ - thành công về mặt vật chất, thịnh vượng, sức khỏe, an bình, hạnh phúc… nếu bạn có nghĩ ra được – và hình dung chúng được trong tâm trí – đều là MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI CỦA BẠN. Và bạn sẽ thấy rằng, dù bạn có đạt hay không đạt những mục đích sống bên ngoài đó – thì chúng sẽ thay đổi – và chuyển sang mục đích tiếp theo, hoặc là nhiều hơn – hoặc là rộng hơn – hoặc là có chiều sâu hơn. Về cơ bản, mục đích sống bên ngoài của mỗi người sẽ khác nhau, khác nhau ở mỗi người khác nhau và thậm chí đối nghịch nhau ở cùng một người – hoặc là đối nghịch nhau ở những người khác nhau, mặc dù nhìn trong chiều sâu thẳm – chúng rất gần giống nhau. Nói tóm lại, tất cả những mục đích bạn có thể NGHĨ ra được đều là mục đích bên ngoài, và chúng là những MỤC ĐÍCH PHỤ trên đời sống của bạn.

All life goals that your MIND can think of, are called OUTSIDE LIFE PURPOSE, which is to live a full material life, independent - self-control - materially successful, Prosperity, health, peace, happiness… if you can think of them – and picture them in your mind – all are YOUR OUTSIDE LIFE PURPOSE. And you'll find that, whether or not you achieve those outer life goals - they change - and move on to the next, either more - or broader - or deeper. than. Basically, each person's outer life purpose will be different, different in different people, and even contradictory in the same person - or opposite in different people, even though viewed in the same direction. deep - they are very similar. In short, all the purposes you can think of are external purposes, and they are SIDE PURPOSE in your life.


HÀNH TRÌNH TÂM TRÍ của bạn chính là hành trình để bạn đạt được mục đích bên ngoài của mình, và đó là tất cả những gì mà tâm trí của bạn có thể nghĩ ra được để duy trì sự tồn tại cũng như sự sống của chính tâm trí (có thời gian quá khứ, hiện tại, và tương lai). Vì lẽ đó, tâm trí của bạn đã suy nghĩ về TƯƠNG LAI như là MỤC ĐÍCH, và những hoạt động của bạn ở HIỆN TẠI – là phương tiện để đạt được mục đích của mình.  Sự nhầm lẫn về HIỆN TẠI một cách tai hại như là PHƯƠNG TIỆN để đạt mục đích (ở tương lai) đã làm cho tâm trí của bạn tạo ra những thứ bên ngoài khác cũng trở thành PHƯƠNG TIỆN để bạn đạt được mục đích (nào đó ở tương lai). Và đây là nguyên nhân sinh ra sự sai lầm và những rối loạn trên đời sống của cá nhân và xã hội của con người. Và khi đó, TÂM TRÍ xem mọi thứ như là PHƯƠNG TIỆN để đạt mục đích (nào đó) ở tương lai. Và đây chính là sai lầm của tâm trí – bắt đầu từ sai lầm nhỏ xem HIỆN TẠI như là PHƯƠNG TIỆN để đạt mục đích (nào đó) trong TƯƠNG LAI.

YOUR MIND JOURNEY is your journey to achieve your outer purpose, and it is all that your mind can think of to sustain your own existence and life. mind (has past, present, and future time). Because of that, your mind thinks of the FUTURE as the PURPOSE, and your activities in the NOW – the means to your end. The disastrous confusion of the PRESENT as the MEAN to your (future) end has caused your mind to create other external things that also become the means for you to achieve your end (whichever). that in the future). And this is the cause of errors and disturbances in the lives of individuals and societies. And then, MIND sees everything as a MEAN to achieve (some) future goal. And this is the mistake of the mind – to start with the small mistake of seeing the PRESENTATION as a means of achieving (something) in the FUTURE.

TÂM TRÍ đã xem HIỆN TẠI như là PHƯƠNG TIỆN để đạt mục đích (nào đó) trong tương lai.

TÂM TRÍ đã xem NHỮNG NGƯỜI KHÁC như là PHƯƠNG TIỆN để đạt mục đích (nào đó) trong tương lai.

TÂM TRÍ đã xem TỔ CHỨC MÀ BẠN THAM GIA như là PHƯƠNG TIỆN để đạt mục đích (nào đó) trong tương lai.

TÂM TRÍ đã xem MÔI TRƯỜNG (TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI) như là PHƯƠNG TIỆN để đạt mục đích (nào đó) trong tương lai.

TÂM TRÍ đã xem MỌI THỨ (ngoại trừ chính nó) như là PHƯƠNG TIỆN để đạt mục đích (nào đó) trong tương lai.

· THE MIND has seen the PRESENT as a means of achieving (something) in the future.

· THE MIND has seen OTHER PEOPLE as a means of achieving (something) in the future.

· THE MIND has viewed the ORGANIZATION YOU JOIN as a means of achieving (something) future goals.

· THE MIND has seen the ENVIRONMENT (Natural and SOCIAL) as a means to achieve (something) in the future.

· THE MIND has seen EVERYTHING (except itself) as a means of achieving (something) in the future. 

Nhưng sự thật là… Chẳng có cái gì là PHƯƠNG TIỆN cả.

Vì khi xem một cái gì là PHƯƠNG TIỆN, chúng ta đã vô tình (hoặc cố ý) HẠ THẤP chức phận (vị trí) của đối tượng đó xuống một bậc (mà sự thật thì chúng hoàn toàn không phải như vậy) – đặc biệt là CON NGƯỜI – thì không thể là phương tiện cho bất kỳ ai, hoặc cho bất kỳ cái gì cả. Nếu bạn trở thành phương tiện của ai đó, họ chỉ sử dụng bạn – nhưng sẽ không YÊU THƯƠNG bạn một cách CHÂN CHÍNH. Nếu bạn sống với những người chỉ xem bạn là PHƯƠNG TIỆN để đạt mục đích nào đó (ở tương lai) thì nói chung – họ không nhìn bạn như là CON NGƯỜI đúng nghĩa. TÌNH YÊU THƯƠNG CHÂN CHÍNH không thể phát sinh trong một môi trường mà mọi người chỉ muốn “sử dụng” người khác như là phương tiện để đạt mục đích của mình. Xã hội mà bạn đang sống, nếu chỉ xem bạn là phương tiện để đạt mục đích nào đó (mà xã hội đó mong muốn) thì lại càng tai hại hơn – vì xã hội đó không “nuôi dưỡng” bạn, nhưng chỉ muốn “sử dụng” bạn mà thôi… Xem người khác như là “phương tiện” – chính thực là một tội lỗi (đến từ tâm trí (hư ngụy), đã tách chính nó ra khỏi Vũ trụ - và tách Vũ trụ ra khỏi nó…)

But the truth is… There is no such thing as a MEANS.

Because when we consider something a VEHICLE, we unwittingly (or intentionally) DOWNLOAD the object's function (position) by one level (which they are not at all). especially HUMAN - cannot be a means to anyone, or to anything. If you become someone's vehicle, they will only use you – but will not LOVE you TRUE. If you live with people who only see you as a MEAN to some goal (in the future) then in general – they don't see you as HUMAN. TRUE LOVE cannot arise in an environment where people simply want to “use” others as a means to their own ends. The society in which you live, if it only sees you as a means to achieve some goal (which that society wants), is even more harmful - because that society does not "nurture" you, but only wants to " using” you only… Seeing others as “means” – it is a sin (coming from the (false) mind), to separate itself from the Universe – and separate the Universe from it… ).

SỰ THẬT LÀ… TẤT CẢ ĐỀU LÀ “MỤC ĐÍCH”.

MỌI ĐỐI TƯỢNG XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI BẠN – đều có MỤC ĐÍCH giúp bạn đạt được mục đích của mình, và BẠN xuất hiện trong cuộc đời của người khác (và của mọi đối tượng) để giúp những người khác (và những đối tượng khác) HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC ĐỜI họ. Đó chính là một trong những nền tảng của “ĐÚNG – MỤC – ĐÍCH”. MỤC ĐÍCH không phải là thứ còn lại sau TẤT CẢ, MỤC ĐÍCH là TẤT CẢ.

Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để hợp nhất mục đích – như thể tất cả những người bạn gặp (và tất cả những đối tượng bạn gặp) – bạn đều giúp cho họ HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI HỌ - mà không phải xem họ là PHƯƠNG TIỆN CỦA MÌNH – và bạn cũng HOÀN THÀNH ĐƯỢC MỤC ĐÍCH SỐNG CỦA ĐỜI MÌNH?

THE TRUTH IS… ALL IS “PURPOSE”.

EVERYBODY APPEARS IN YOUR LIFE – there is a PURPOSE to help you achieve yours, and YOU appear in the lives of others (and of all others) to help others (and others). others) COMPLETE THE PURPOSE OF THEIR LIFE. That is one of the foundations of “RIGHT – PURPOSE – PURPOSE”. PURPOSE is not what remains after ALL, PURPOSE is ALL.

The question is: How to unite purpose - as if everyone you meet (and everyone you meet) - you help them FINISH THEIR LIFE PURPOSE - without having to consider them MY MEANS – and do you also FINISH YOUR LIFE PURPOSE?

Đó chính là một đời sống – SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH, theo cách nhìn cuộc sống dựa trên SỰ THẬT là “Bạn có MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI và MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN TRONG. Mục đích sống bên ngoài của bạn – là mục đích phụ, đó chính là giúp người khác ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI HỌ (và cũng là mục đích phụ của đời họ), và có một mục đích sống bên trong của bạn – là mục đích chính, đó chính là THỨC TỈNH MỤC ĐÍCH SỐNG – TỈNH THỨC và HIỆN HỮU trên đời sống của mình, và TỈNH THỨC và HIỆN HỮU MIÊN VIỄN trên đời sống của mình. Đó chính là HÀNH TRÌNH – SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH, trên đời sống của bạn”.

That is a life – LIVING WITH THE PURPOSE, in a way of looking at life based on the TRUTH that “You have a PURPOSE to LIVE OUTSIDE and A PURPOSE TO LIVE IN. Your outer life purpose – which is a secondary purpose, which is to help others ACHIEVE THEIR LIFE PURPOSE (and also their side purpose), and to have a life purpose within you – is The main purpose, that is the AWARENESS, LIFE PURPOSE - AWARENESS and EXISTENCE on your life, and CONTINUOUSLY and EXISTENCE on your life. That is the JOURNEY – LIVING WITH THE PURPOSE, on your life.”

Nói cách khác, SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH là hòa hợp giữa MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN TRONG (là mục đích chính của đời bạn) với MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI (là mục đích phụ của đời bạn), và nếu bạn làm được điều đó thì tức là SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH.

In other words, LIVE PERSONAL PURPOSE is the harmony between LIVE PURPOSE (which is your main purpose in life) with OUTSIDE PURPOSE (which is your secondary purpose in life), and if you can do that then it means LIVE PER PURPOSE.

MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI của bạn liên quan đến HÀNH TRÌNH TÂM TRÍ – và có chiều thời gian tương lai (hiện tại tiếp theo). MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN TRONG của bạn liên quan đến HÀNH TRÌNH TÂM LINH – và luôn là HIỆN TẠI – BÂY GIỜ (và mãi mãi là HIỆN TẠI – BÂY GIỜ). Giống như HÀNH TRÌNH DU LỊCH của một chuyến du lịch, mục đích bên ngoài của bạn là đến điểm du lịch – còn mục đích bên trong (cũng tức là mục đích chính) chính là TẬN HƯỞNG CHUYẾN DU LỊCH TRONG TỪNG THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI.

Trong cuộc sống bình thường, mọi người đều luôn hướng đến điểm du lịch kế tiếp trong hành trình du lịch. Trong hành trình SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH, là SỰ CÂN BẰNG GIỮA TẬN HƯỞNG MỌI PHÚT GIÂY TRÊN TỪNG ĐIỂM ĐẾN CỦA CHUYẾN DU LỊCH CHO ĐẾN MỌI ĐIỂM DU LỊCH ĐI QUA. Bởi vì nếu bạn TẬN HƯỞNG MỌI PHÚT GIÂY HIỆN TẠI TRÊN CHUYẾN HÀNH TRÌNH DU LỊCH – nó đã bao gồm việc tận hưởng điểm đến của chuyến du lịch (vì thực ra điểm đến cuối cùng của chuyến du lịch – đó chính là ĐIỂM XUẤT PHÁT – LÀ NHÀ CỦA BẠN), và nếu trong chuyến du lịch chúng ta cứ mãi chú tâm đến điểm tiếp theo (mà không quan tâm gì đến điểm du lịch - ở HIỆN TẠI) thì tốt nhất “ở nhà” thì tốt hơn. Vậy nên, một đời sống theo đúng mục đích – chính là SỰ CÂN BẰNG GIỮA HÀNH TRÌNH TÂM TRÍ (TƯƠNG LAI – và luôn có TƯƠNG LAI) và HÀNH TRÌNH TÂM LINH (HIỆN TẠI – và HIỆN TẠI mãi mãi).

Your OUTSIDE LIFE PURPOSE is related to the MIND JOURNEY – and has a future (present-to-next) time dimension. Your INSIDE LIFE PURPOSE is related to the SPIRIT – and is always the NOW – NOW (and forever the PRESENT – NOW). Just like the TRAVEL JOURNEY of a trip, your outer purpose is to get to the destination – and your inner purpose (also the main purpose) is to ENJOY THE TRAVEL IN ANY TIME.

In normal life, everyone is always heading to the next destination in the travel itinerary. In the journey to LIVE WITH THE PURPOSE, is the BALANCE BETWEEN ENJOYING EVERY MINUTE IN EACH DESTINATION OF THE TRAVEL TO EVERY TRAVEL DESTINATION PASSED. Because if you ENJOY EVERY CURRENT MINUTE ON THE TRAVEL JOURNEY – it already includes enjoying the destination of the trip (because actually the final destination of the trip – that is the POINT OF BEING. – IS YOUR HOME), and if during the trip we keep focusing on the next destination (without caring about the tourist destination - in the CURRENT), then it is best to “stay at home”. So, a life of purpose - is the BALANCE BETWEEN THE MIND JOURNEY (FUTURE - and always has a FUTURE) and Spiritual JOURNEY (PRESENT - and PRESENT forever).

Đó cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi: Làm thế nào để sống một đời sống theo đúng mục đích?

Ngoài ra, chúng ta có thể hình dung những thứ sau đây chính là HÀNH TRÌNH – LÀM THẾ NÀO – ĐỂ SỐNG – MỘT ĐỜI SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH, sau khi chúng ta phân biệt rõ đâu là mục đích sống bên ngoài (là mục đích phụ) và đâu là mục đich sống bên trong (là mục đích chính) của đời bạn – mà không có cái gì là phương tiện cả.

It is also the answer to the question: How to live a life of purpose?

In addition, we can visualize the following as JOURNEY – HOW – TO LIVING – A LIFE WITH THE PURPOSE, after we clearly distinguish what is the outer purpose of living (which is the goal). side goal) and what is the inner goal (which is the main goal) of your life – for which there is no such thing as a means.

MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI của bạn là NHỮNG GÌ BẠN LÀM và những mong muốn thông qua những gì bạn làm đó. MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN TRONG của bạn liên quan đến TRẠNG THÁI BẠN LÀM NHỮNG GÌ BẠN LÀM (TỈNH THỨC & HIỆN HỮU TOÀN TRIỆT). Vậy nên – SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH chính là hòa hợp giữa mục đích sống bên trong (TỈNH THỨC & HIỆN HỮU) - ở thời điểm HIỆN TẠI, và mục đích sống bên ngoài của đời bạn (những việc bạn làm và những mong muốn qua những gì bạn làm) – cũng ở thời điểm HIỆN TẠI. Do đó, SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH – là SỐNG Ở HIỆN TẠI và SỐNG Ở HIỆN TẠI MÃI MÃI.

Your PURPOSE TO LIVE OUTSIDE is WHAT YOU DO and what you expect through what you do. Your INSIDE LIFE PURPOSE is related to the state of what you do (fully awake & present). So – LIVING WITH YOUR PURPOSE is the harmony between your inner life purpose (Wakefulness & Existence) – at the PRESENT moment, and your outer life purpose (what you do and what you want). through what you do) – also at the PRESENT moment. Therefore, LIVE FOR THE PURPOSE – is to LIVE IN THE NOW and LIVE IN THE PRESENT EVERYDAY.

MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI của bạn là bán hàng, tiếp thị, truyền thông, viết lách, viết sách… và những mong muốn qua những gì bạn làm đó (độc lập tài chính, tự do tài chính, giàu có, thịnh vượng, tăng trưởng sự nghiệp…). MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN TRONG của bạn là TRẠNG THÁI BẠN LÀM NHỮNG VIỆC ĐÓ – vào khoảnh khắc hiện tại khi bạn làm những việc đó – chính là TỈNH THỨC & DUY TRÌ TRẠNG THÁI TỈNH THỨC MÃI MÃI. Vậy nên, SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH là hòa hợp giữa mục đích sống bên ngoài của bạn (bán hàng, tiếp thị, truyền thông, viết lách, viết sách…) - ở thời điểm HIỆN TẠI, với mục đích sống bên trong của bạn (TỈNH THỨC & DUY TRÌ TRẠNG THÁI TỈNH THỨC) - ở thời điểm HIỆN TẠI MÃI MÃI.

Your OUTSIDE LIFE PURPOSE is sales, marketing, communication, writing, book writing… and your desires through what you do (financial independence, financial freedom, wealth, prosperity, career growth…). Your INSIDE LIFE PURPOSE is the state in which you do those things – in the present moment when you do them – which is AWARENESS & KEEP AWESOME STATUS all the time. So, LIVE WITH YOUR PURPOSE is the harmony between your outer life purpose (sales, marketing, communication, writing, book writing...) - at the NOW, with your inner life purpose. you (wake up & KEEP AWESOME) - at the PRESENT TIME EVERYWHERE.

MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI của bạn là HÀNH TRÌNH TÂM TRÍ – là tất cả những gì bạn có thể NGHĨ ra được. MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN TRONG của bạn là HÀNH TRÌNH TÂM LINH – liên quan đến TRẠNG THÁI VÔ NIỆM (TỈNH TÁO MÀ KHÔNG CÓ CHÚT SUY NGHĨ)  - và “LẮNG NGHE SỰ TĨNH LẶNG” đến từ khoảng trống VÔ NIỆM – là khoảng cách giữa 2 dòng suy nghĩ. Vậy nên, SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH là hòa hợp giữa mục đích sống bên ngoài (tất cả những gì mà tâm trí NGHĨ – và muốn bạn làm) với mục đích sống bên trong (là TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN LẮNG NGHE – đến từ TRẠNG THÁI VÔ NIỆM (TỈNH TÁO MÀ KHÔNG CÓ CHÚT SUY NGHĨ NÀO)).

Your OUTSIDE LIFE PURPOSE is a JOURNEY OF MIND – it's all you can think of. Your INSIDE LIFE PURPOSE is a SPIRIT JOURNEY – related to a NOMINISE STATUS (AWAKENING WITHOUT THINKING) – and the “LISTENING TO THE SOLUTION” that comes from the void of NOMISE – which is the gap between 2 lines of thought. So, living with purpose is the harmony between living purpose outside (what the mind thinks – and wants you to do) with purpose living inside (which is ALL WHAT YOU HEAR – comes from STATE OF NON-CONCEPT (AWAY AWAY WITHOUT THINKING)).

MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI của bạn rất liên quan đến sự TIẾN HÓA – TƯƠNG LAI trên đời sống của bạn, nhiều hơn, chất lượng hơn, hoàn thiện hơn, tốt hơn, đẹp hơn, tích lũy càng nhiều càng tốt. MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN TRONG của bạn rất liên quan đến sự SÁNG TẠO HÓA – HIỆN TẠI VÀ HIỆN TẠI MÃI trên đời sống của bạn, ít hơn, đơn giản hơn, tối giản hơn, tự động hơn, tĩnh lặng hơn, giảm ít hơn. Vậy nên, SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH là sự hòa hợp giữa mục đích sống bên ngoài của bạn (SỰ TIẾN HÓA…) với mục đích sống bên trong của bạn (SÁNG TẠO HÓA…).

Your OUTSIDE LIFE PURPOSE is very much related to EVOLUTION – FUTURE in your life, more, more quality, more complete, better, more beautiful, accumulate as much as possible. Your INSIDE LIFE PURPOSE is very much related to CREATIVITY – PRESENT AND PRESENTATION EVERYTHING in your life, less, simpler, more minimalistic, more automatic, quieter, less reduced . Therefore, LIVE WITH THE PURPOSE is the harmony between your outer life purpose (Evolution…) with your inner life purpose (CREATIVE…).

MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI của bạn liên quan đến LẮNG NGHE VÀ ĐI THEO NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THẾ GIỚI BÊN NGOÀI. MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN TRONG của bạn rất liên quan đến TRẠNG THÁI CỦA BẠN – LẮNG NGHE VÀ ĐI THEO TIẾNG NÓI NỘI TÂM (tiếng nói đến từ KHÔNG GIAN NỘI TÂM – từ BẢN THỂ CHÂN CHẬT CỦA BẠN). Vậy nên, SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH là sự hòa hợp giữa mục đích sống bên ngoài (làm việc và hoàn tất những gì thuộc về thế giới bên ngoài) với mục đích sống bên trong (lắng nghe và hoàn thành mục đích sống tâm linh của cuộc đời bạn).

(…)

Your PURPOSE TO LIVING OUTSIDE involves LISTENING AND FOLLOWING WHAT'S ABOUT THE OUTSIDE WORLD. Your INSIDE LIFE PURPOSE is very much related to YOUR STATUS – LISTENING AND FOLLOWING YOUR INNER VOICE (the voice that comes from INSIDE SPACE – from YOUR SLOWLY BEAUTY). Therefore, living according to the right purpose is the harmony between the purpose of living outside (working and completing what belongs to the outside world) with the purpose of living inside (listening and fulfilling the purpose of spiritual life). of your life).

(...)

Và sự thật là, mục đích sống bên ngoài của bạn – sở dĩ được xem là mục đích phụ bởi vì không sớm thì chầy cuối cùng nó sẽ mất đi. Hoặc bạn sẽ nhận ra điều này: Khoảnh khắc mà bạn buồn nhất chính là khoảnh khắc mà bạn mất đi những gì bạn đã cố công tìm kiếm và tích lũy trong thế giới bên ngoài – nhưng đó chính là khoảnh khắc mà bạn sẽ THẤY được (như định mệnh an bài cho tất cả mọi người) – đó là khi CÁI CHẾT CỦA CÁI ĐÓ ĐẾN. Và khoảnh khắc đó chắc chắn sẽ đến với bạn – khi bạn nhận ra được CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI THÂN CỦA BẠN. Khi đó – MỌI TƯƠNG LAI ĐỀU MẤT HẾT, và bạn sẽ nhận ra sự thật là – CHẲNG CÓ TƯƠNG LAI GÌ CẢ - CHẲNG CÓ CÁI GÌ SẼ ĐẾN TRONG TƯƠNG LAI – bao gồm tất cả mục đích bên ngoài của bạn (những thứ chỉ có tương lai mới thấy được) – cũng sẽ không bao giờ đến. Khi một vật chết đi – TƯƠNG LAI KHÔNG CÒN – MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI KHÔNG CÒN – MỤC ĐÍCH PHỤ KHÔNG CÒN NỮA, chỉ còn lại MỤC ĐÍCH CHÍNH MÀ THÔI – là TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN “HIỆN HỮU TRONG HIỆN TẠI” đã qua – và bạn có tiếp tục HIỆN HỮU trong cõi bất diệt hay không? Và đó chính là MỤC ĐÍCH CHÍNH của đời bạn – đó là vì như thế.

And the truth is, your outer purpose in life is seen as a secondary purpose because sooner or later it will eventually disappear. Or you will realize this: The moment you are saddest is the moment when you lose what you have worked so hard to find and accumulate in the outside world – but that is the moment you will SEE. (as fate arranges for everyone) – that's when THE DEAD OF THAT COMES. And that moment will surely come to you – when you realize the DEATH OF YOUR loved one. Then – ALL FUTURE IS LOST, and you will realize the fact that – there is NO FUTURE at all – ANYTHING IS COMING IN THE FUTURE – include all your outer purposes (things that are only there is a future to be seen) – also will never come. When an object dies - the FUTURE is gone - OUTSIDE PURPOSE IS OUTSIDE - SIDE PURPOSE is gone, only the MAIN PURPOSE is left - ALL WHAT YOU 'EXISTENCE IN THE PRESENT' is gone – and do you continue to EXIST in eternity? And that is the MAIN PURPOSE of your life – that's why.

Và BẠN – có thể TỈNH THỨC và HIỆN HỮU – NGAY BÂY GIỜ - qua KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI này, và nếu bạn ĐI VÀO KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI đó MỘT LẦN – bạn sẽ nhận ra sự thật – và chính SỰ THẬT ĐÓ SẼ GIẢI PHÓNG BẠN. SỰ THẬT đó chỉ có thể tìm thấy qua khoảnh khắc BÂY GIỜ, và chỉ qua khoảnh khắc BÂY GIỜ - bạn mới có thể trở nên TỰ DO – HẠNH PHÚC thật sự.

Đó là lý do tại sao Chúa Yeshua, trong một phân đoạn Kinh Thánh đã nói: “Các ngươi sẽ biết đến SỰ THẬT, và SỰ THẬT sẽ GIẢI PHÓNG các ngươi được TỰ DO” (Kinh Thánh | Giăng 8:32).

And YOU - can be AWESOME and BEING - NOW - through this PRESENT MOMENT, and if you enter that present moment ONCE - you will realize the truth - and that very TRUTH WILL liberate. FRIEND. That TRUTH can only be found through the NOW moment, and only through the NOW moment can you become true FREEDOM - HAPPY.

That is why Lord Yeshua, in a passage of Scripture said, “Ye shall know the TRUTH, and the TRUTH will set you free” (Bible | John 8:32).

SỰ THẬT đó là gì? Đó chính là ĐIỂM CHẤM DỨT TỘI LỖI – để thoát khỏi nô lệ - đạt được sự TỰ DO; SỰ THẬT đó là ĐIỂM CHẤM DỨT KHỔ ĐAU – để thoát khoát đau khổ - đạt được sự HẠNH PHÚC, SỰ THẬT đó chính là SỰ SỐNG – CỘI NGUỒN DUY NHẤT VÀ BẤT DIỆT SINH RA MỌI THỰC THỂ SỐNG. Và SỰ THẬT đó chỉ có thể tiếp cận ngay thời điểm BÂY GIỜ - bằng cách ĐI QUA CÁNH CỔNG BÂY GIỜ  - và HIỆN HỮU mãi mãi qua CÁNH CỔNG BÂY GIỜ đó.

What is that TRUTH? That is the END OF SIN - to get rid of slavery - to achieve FREEDOM; That TRUTH is the END OF SUFFERING - to get rid of suffering - to achieve HAPPINESS, TRUTH is LIFE - THE ONLY AND INDEFINITE SOURCE that gives birth to all living realities. And that TRUTH is accessible only NOW - by GOING THROUGH THE GATE NOW - and EXISTING forever through that NOW GATE.

(Hanna - Royal Reporter)

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

All contact details:

Tran Trung Kien – Author - Advisor 

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.net hoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.com www.hoixuatban.com

 

0 Comments:

Đăng nhận xét