Thứ Hai, 10 tháng 4, 2023

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỂ VIẾT THƠ CHUYÊN NGHIỆP - NGHỀ TÁC GIẢ HOÀNG GIA

 HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỂ VIẾT THƠ

HOW TO WRITE POETRY - SHARE AUTHOR'S WORK

 

Viết một bài thơ là tất cả về quan sát thế giới bên trong hoặc xung quanh bạn. Một bài thơ có thể là về bất cứ điều gì, từ tình yêu đến mất mát đến cánh cổng gỉ ở nông trại cũ. Viết thơ có vẻ khó khăn, đặc biệt nếu bạn không cảm thấy bạn sáng tạo tự nhiên hoặc bùng nổ với những ý tưởng thơ mộng. Với cảm hứng và cách tiếp cận phù hợp, bạn có thể viết mộtbài thơ mà bạn có thể tự hào chia sẻ với những người khác trong lớp hoặc với bạn bè của bạn.

 

Writing a poem is all about observing the world within or around you. A poem can be about anything from love to loss to a rusty old farm gate. Writing poetry can seem daunting, especially if you don't feel like you're naturally creative or bursting with poetic ideas. With the right inspiration and approach, you can write a poem that you can proudly share with others in your class or with your friends.

 

1.Sử dụng hình ảnh cụ thể

Tránh hình ảnh trừu tượng và đi mô tả cụ thể về con người, địa điểm và mọi thứ trong bài thơ của bạn. Bạn nên luôn luôn cố gắng mô tả một cái gì đó bằng cách sử dụng năm giác quan: mùi, vị giác, cảm ứng, thị giác và âm thanh. Sử dụng hình ảnh cụ thể sẽ làm người đọc của bạn đắm chìm trong thế giới như văn miêu tả và dù hình ảnh trở nên sống động nhưng nội dung dài dòng.

Ví dụ, thay vì cố gắng mô tả một cảm giác hoặc hình ảnh với các từ trừu tượng, hãy sử dụng các từ cụ thể thay thế. Thay vì viết, "Tôi cảm thấy hạnh phúc," bạn có thể sử dụng các từ cụ thể để tạo ra một hình ảnh cụ thể, chẳng hạn như "Nụ cười của anh ấy sáng lên như tia sáng."


1.Use specific images

Avoid abstract images and go for specific descriptions of people, places, and things in your poem. You should always try to describe something using the five senses: smell, taste, touch, sight and sound. Using specific images will immerse your reader in the world as the text describes, and while the images come to life, the content is lengthy.

For example, instead of trying to describe a feeling or image with abstract words, use concrete words instead. Instead of writing, "I feel happy," you can use specific words to create a specific image, such as "His smile lit up like a ray of light."

 

2.Bao gồm các thiết bị văn học

Các thiết bị văn học như phép ẩn dụ và mô phỏng thêm nhiều loại và chiều sâu cho bài thơ của bạn. Sử dụng các thiết bị này có thể làm cho bài thơ của bạn nổi bật với người đọc và cho phép bạn vẽ một bức tranh chi tiết cho người đọc của bạn. Hãy thử sử dụng các thiết bị văn học trong suốt bài thơ của bạn, thay đổi chúng để bạn không chỉ sử dụng phép ẩn dụ hoặc chỉ mô phỏng bằng văn bản của bạn.

Một phép ẩn dụ so sánh một đối tượng hoặc đối tượng với chủ thể khác một cách đáng ngạc nhiên. Ví dụ "Tôi là một con chim trên dây."

Một cách so sánh một đối tượng hoặc chủ đề với một đối tượng khác bằng cách sử dụng “giống” hoặc “như” Ví dụ: “Cô ấy đơn độc như một con quạ trong một cánh đồng” hoặc “Trái tim tôi giống như một sân khấu trống.”

Bạn cũng có thể thử sử dụng các thiết bị văn học như nhân cách hóa, nơi bạn mô tả một đối tượng hoặc ý tưởng sử dụng phẩm chất hoặc thuộc tính của con người. Ví dụ "Chiếc xe bị chìm như một hòn đá" hoặc "Tình yêu của tôi giống như một cơn lốc xoáy trong một cái lọ."

 

2.Including literary devices

Literary devices such as metaphors and similes add variety and depth to your poem. Using these devices can make your poem stand out to your readers and allow you to paint a detailed picture for your readers. Try using literary devices throughout your poem, varying them so that you're not just using metaphors or just simulating your writing.

A metaphor that compares one object or objects to another in a surprising way. For example "I am a bird on a wire."

A way of comparing one object or subject with another using “like” or “like” For example: “She is as lonely as a crow in a field” or “My heart is like an empty stage.”

You can also try using literary devices like personification, where you describe an object or idea using human qualities or attributes. For example "The car sinks like a stone" or "My love is like a tornado in a jar."

 

 

3.Viết cho tai

Thơ được thực hiện để đọc to và bạn nên viết bài thơ của bạn với sự tập trung tạo âm thanh. Viết cho tai sẽ cho phép bạn chơi với cấu trúc bài thơ và lựa chọn từ của bạn. Lưu ý cách mỗi dòng thơ của bạn chảy vào nhau và cách đặt một từ bên cạnh một từ khác tạo ra một âm thanh hoặc nhịp điệu nhất định cho bài thơ của bạn.

Ví dụ, bạn có thể nhận thấy từ "phát sáng" âm thanh so với từ "long lanh". "Long lanh" có một âm thanh, trong đó gợi lên một hình ảnh của sự ấm áp và mềm mại cho người nghe. Từ “long lanh” là hai âm tiết và có âm “l” rõ rệt hơn. Từ này tạo ra một âm thanh sắc nét hơn, nhịp nhàng hơn cho người nghe.

 

3.Writing for the ear

Poetry is made to be read aloud and you should write your poem with a focus on creating sound. Writing for the Ear will allow you to play with your poem structure and word choice. Notice how each line of your poem flows into the other, and how placing one word next to another creates a certain sound or rhythm to your poem.

For example, you may notice the word "glow" sounds compared to the word "glitter". "Glitter" has a sound, which conjures an image of warmth and softness to the listener. The word “glitter” is two syllables and has a more pronounced “l” sound. This word produces a sharper, more rhythmic sound to the listener.

 

4.Tránh sáo rỗng

Thơ của bạn sẽ hay hơn nhiều nếu bạn tránh sáo rỗng, đó là những cụm từ đã trở nên quen thuộc mà bạn sử dụng quá nhiều đến mức chúng đã mất đi ý nghĩa. Mô tả sáng tạo và hình ảnh trong bài thơ của bạn để người đọc của bạn ngạc nhiên và hấp dẫn bởi văn bản của bạn. Nếu bạn cảm thấy một cụm từ hoặc hình ảnh nhất định sẽ quá quen thuộc với người đọc của bạn, hãy thay thế nó bằng cụm từ độc đáo hơn.

Ví dụ, bạn có thể nhận thấy bạn đã sử dụng "cô ấy bận rộn như một con ong" để mô tả một người trong bài thơ của bạn. Bạn có thể thay thế từ này bằng một cụm từ độc đáo hơn, chẳng hạn như "tay cô ấy luôn bị chiếm đóng" hoặc "cô ấy di chuyển trong nhà bếp với tốc độ điên cuồng."

 

4.Avoid clichés

Your poetry will be much better if you avoid clichés, which are phrases that have become so familiar that you use so much that they have lost their meaning. Describe creatively and visually in your poem so that your readers are surprised and intrigued by your text. If you feel a certain phrase or image will be too familiar to your readers, replace it with a more unique phrase.

For example, you may have noticed you used "she was as busy as a bee" to describe a person in your poem. You can replace this with a more unique phrase, such as "her hands are always occupied" or "she moves around in the kitchen at a frantic pace."

 

5. Đọc to bài thơ

Một khi bạn đã hoàn thành một dự thảo của bài thơ, bạn nên đọc to cho chính mình. Lưu ý cách các từ âm thanh vang lên có hòa nhịp chưa. Hãy chú ý đến cách mỗi dòng thơ của bạn chảy vào bài thơ tiếp theo. Giữ một cây bút ở gần để bạn có thể đánh dấu bất kỳ dòng hoặc từ nào nghe có vẻ vụng về hoặc lộn xộn.

Bạn cũng có thể đọc to bài thơ cho người khác, chẳng hạn như bạn bè, gia đình hoặc bạn đời. Yêu cầu họ trả lời bài thơ về nghe và thông báo ban đầu nếu họ có vẻ bối rối hoặc không rõ ràng về các cụm từ hoặc câu cú nhất định.


5. Read the poem aloud

Once you have completed a draft of the poem, you should read it aloud to yourself. Notice how the sounding words sound in harmony. Pay attention to how each line of your poem flows into the next. Keep a pen nearby so you can highlight any lines or words that sound clumsy or messy.

You can also read the poem aloud to others, such as friends, family, or a partner. Ask them to respond to the poem on hearing and the initial announcement if they seem confused or unclear about certain phrases or sentences.

 

6.Nhận phản hồi từ những người khác

Bạn cũng có thể chia sẻ bài thơ của mình với các nhà thơ khác để nhận phản hồi từ họ và cải thiện bài thơ của bạn. Bạn có thể tham gia một nhóm viết thơ, nơi bạn tập hợp các bài thơ của mình với các nhà thơ khác và cùng nhau làm thơ. Hoặc bạn có thể tham gia một lớp học viết thơ, nơi bạn làm việc với một người hướng dẫn và các nhà thơ tham vọng khác để cải thiện văn bản của bạn. Sau đó, bạn có thể nhận phản hồi bạn nhận được từ các đồng nghiệp và sử dụng nó trong bản sửa đổi bài thơ của bạn.

 

6.Get feedback from others

You can also share your poem with other poets to get their feedback and improve your poem. You can join a poetry group where you gather your poems with other poets and write poetry together. Or you could take a poetry class, where you work with an instructor and other aspiring poets to improve your writing. You can then take the feedback you get from your colleagues and use it in your poem revisions.

 

7. Sửa lại bài thơ của bạn

Một khi bạn đã nhận được thông tin phản hồi về bài thơ của bạn, bạn nên sửa đổi nó cho đến khi nó là lúc tốt nhất của nó. Sử dụng phản hồi từ người khác để cắt ra bất kỳ dòng nào để cảm thấy khó hiểu hoặc không rõ ràng. Hãy chắc chắn rằng mỗi dòng của bài thơ góp phần vào mục tiêu tổng thể, chủ đề, hoặc ý tưởng của bài thơ.

Bạn có thể viết bài thơ với sự hạn chế bất kỳ sự sáo rỗng hoặc cụm từ quen thuộc. Bạn cũng nên đảm bảo chính tả và ngữ pháp trong bài thơ là chính xác.

Nếu bạn có nhu cầu xuất bản sách thì hãy lên hệ qua Hotline: 0374650505 - Email: xuatbansachhoanggia@gmail.com - Miss, Hanna– Tác giả) –– Người sẽ giúp bạn xuất bản sách thành công trên từng con chữ!

 

7. Revise your poem

Once you have received feedback on your poem, you should revise it until it is at its best. Use feedback from others to cut out any lines that feel confusing or unclear. Make sure that each line of the poem contributes to the overall goal, theme, or idea of ​​the poem.

You can write the poem without any clichés or familiar phrases. You should also make sure the spelling and grammar in the poem are correct.

If you have a need to publish a book, please contact us via Hotline: 0373650505 - Email: xuatbansachhoanggia@gmail.com - Miss, Hanna – Author) –– The person who will help you publish your book successfully on every word!

 

0 Comments:

Đăng nhận xét