Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2023

TÂM THƯ THỨC TỈNH CON NGƯỜI THÀNH CÔNG BÊN TRONG BẠN - Awaken your SUCCESS

TÂM THƯ THỨC TỈNH CON NGƯỜI THÀNH CÔNG BÊN TRONG BẠN – HÔM NAY (20/8/2020)

AWARENESS OF THE SUCCESSFUL HUMAN IN YOU – TODAY (August 20, 2020)


Chào bạn – Những người đang trên đường đến thành công!

Tôi có một tin vui muốn thông báo với bạn rằng sau hơn 7+ năm kinh nghiệm trong ngành xuất bản – phát hành sách, đã giúp hơn 150+ Tác giả xuất bản sách thành công, tự xuất bản hơn 7+ cuốn sách, tôi có một bí mật muốn chia sẻ với bạn – những người trên đường đến thành công.

 

Hello – Those who are on their way to success!

I have good news to inform you that after more than 7+ years of experience in the publishing industry - book publishing, helping more than 150+ Authors to publish successfully, self-publishing more than 7+ books, I I have a secret I want to share with you people on the road to success.

 

Thế giới này có 2 loại người: Những người thành công và những người thất bại. Khác biệt lớn nhất giữa người thành công và những người thất bại là bắt đầu từ trong tư duy của họ. Người thành công có loại tư duy khác hoàn toàn so với những người thất bại. Và đó là lý do tại sao đây chính là bí mật – có thể giúp bạn thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào, bao gồm cả cách thức để bạn chinh phục mục tiêu của chính mình.

 

There are two types of people in this world: Those who succeed and those who fail. The biggest difference between successful people and unsuccessful people is their mindset. Successful people have a completely different mindset than unsuccessful people. And that's why here's the secret - it can help you succeed in any field, including how to achieve your own goals.

 

Người thành công nghĩ mình là NGUYÊN NHÂN, người thất bại nghĩ mình là KẾT QUẢ.


Successful people think of themselves as the CAUSE, unsuccessful people think of themselves as the RESULTS.

 

Người thành công cho rằng mình là nguyên nhân của những gì mình nhận được trong cuộc đời mình và chịu trách nhiệm về những gì đang nhận được. Nếu mình muốn thay đổi những gì sẽ nhận về trong tương lai thì chính mình sẽ phải thay đổi những hành động trong hiện tại – là NGUYÊN NHÂN sẽ xảy ra kết quả trong tương lai, như cách mà hiện tại là hệ quả của quá khứ. Và vì thế: Người thành công đứng ra thay đổi những gì họ muốn nhận – bắt đầu từ thay đổi nguyên nhân và cuối cùng sẽ thay đổi được kết quả.

 

Successful people consider themselves to be the cause of what they are getting in their lives and are responsible for what they are getting. If we want to change what we will receive in the future, we will have to change our actions in the present - the CAUSE that will happen in the future, the way the present is the effect of the past. . And so: Successful people change what they want – starting with the cause and eventually changing the outcome.

 

Người thất bại bị ảnh hưởng về sự ảo tưởng về cuộc sống, mơ màng và không nhận thức được sự thật cũng như nguyên nhân nào đã sinh ra những vấn đề họ đang gặp phải. Cho nên họ không nhận thức được rằng họ đã đóng góp 90% phản ứng của họ để họ nhận lại 100% kết quả mà họ nhận được. Nói cách khác, nếu họ thay đổi được 90% phản ứng của họ về cuộc sống họ sẽ nhận lại 100% kết quả, hoặc dù có thay đổi hay không thì những gì họ nhận về - bắt đầu từ nguyên nhân họ đã tạo ra trong cuộc sống. Nhưng những người thất bại luôn tư duy mình là KẾT QUẢ, tại sao tôi phải chịu trách nhiệm 100% về cuộc sống cơ chứ? (Trong khi cuộc sống mới chính là nguyên nhân sinh ra các vấn đề của tôi?). Nếu một người không tư duy như họ là NGUYÊN NHÂN tạo ra kết quả, họ sẽ không bao giờ thay đổi nguyên nhân. Bí mật cuộc sống nằm ở chỗ, hãy tư duy về cuộc đời như thể 100% những gì bạn nhận được từ cuộc đời – thì chính bạn là NGUYÊN NHÂN đã tạo nên những điều như thế (cả tốt và xấu).

 

Losers are affected by illusions about life, daydreaming, and are not aware of the truth and the cause of the problems they are facing. So they don't realize that they contributed 90% of their response so that they get back 100% of the results they get. In other words, if they change 90% of their reactions to life they will get 100% of the results back, or change or not, what they get in return - starting with the cause they created. in life. But failed people always think of themselves as RESULTS, why should I take 100% responsibility for life? (While life is the cause of my problems?). If a person does not think like they are the CAUSE that produces the effect, they will never change the cause. The secret to life is, think about life as if it were 100% what you got from life – then you are the CAUSE that created it (both good and bad).

 

Đây chính là BÍ MẬT CUỘC SỐNG: Khi bạn quyết định – bạn là NGUYÊN NHÂN của cuộc sống của bạn – cuộc đời của bạn sẽ thay đổi 100% kể từ giây phút ấy. Nhưng có một bí mật còn lớn hơn: Vũ trụ sẽ hợp sức để giúp bạn đạt được ước mơ của mình.

 

THIS IS THE SECRETS OF LIFE: When you decide – you are the CAUSE of your life – your life will change 100% from that moment on. But there's an even bigger secret: The Universe will conspire to help you achieve your dreams.

 

Người thành công HỌC HỎI từ cuộc sống. Người thất bại nghĩ rằng họ đã BIẾT ĐỦ.

 

Successful people LEARN from life. Losers think they KNOW ENOUGH.

 

Người thành công luôn lắng nghe và học hỏi từ cuộc sống vì họ luôn biết rằng ở ngoài kia luôn có điều gì đó họ cần phải học để có thể cải tiến những việc họ đang làm. Người thất bại không chịu học hỏi và nghĩ rằng họ đã biết đủ. Cách đây khoảng 300 năm, khi người ta hỏi Nhà khoa học Isaac Newton điều gì mà ông tâm đắc nhất, ông đã trả lời rằng: “Những gì tôi biết chỉ là một giọt nước còn những gì mà tôi chưa biết là cả một đại dương bao la”. Sau hơn 200 năm sau đó, Nhà vật lý Thiên tài Anbert Einstein cũng có câu nói tương tự: “Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu dốt của con người, và tôi không chắc chắn lắm về điều đầu tiên”.

 

Successful people always listen and learn from life because they always know that there is always something out there that they need to learn in order to improve what they are doing. Losers refuse to learn and think they know enough. About 300 years ago, when people asked the scientist Isaac Newton what he was most interested in, he replied: "What I know is a drop of water, and what I do not know is an ocean. immense yang". More than 200 years later, Genius Physicist Albert Einstein said the same thing: “Only two things are infinite: the universe and human ignorance, and I'm not so sure about the first”.

 

Tại sao người thành công luôn học hỏi từ cuộc sống?

Thực ra cuộc đời này là một Trường học (mà người ta thường hay gọi là Trường đời) mà mỗi người là học sinh (đồng thời là Nhà huấn luyện) vĩnh cửu. Những người thành công nhanh nhất, tốt nhất là những người học hỏi từ những người thành công, và hơn thế nữa – họ học hỏi từ mọi thứ trong cuộc sống đưa đến cho họ, vì thực tế - tất cả những gì mà cuộc đời mang đến cho bạn đều là những BÀI HỌC.

Khi bạn nhận thức ra rằng cuộc đời chính là TRƯỜNG HỌC – bạn sẽ sống với sự thay đổi nhanh chóng, cải tiến nhanh chóng và thành công cũng nhanh chóng đến với bạn.

 

Why do successful people always learn from life?

In fact, this life is a School (which is often called the School of Life) where each person is a student (also a Trainer) for eternity. The people who succeed the fastest, the best are the ones who learn from successful people, and moreover - they learn from everything life gives them, because in fact - everything that life gives them. What we bring to you are all LEARNINGS.

When you realize that life is SCHOOL – you will live with rapid change, rapid improvement and rapid success.

 

Những người thất bại là những người không chịu học hỏi – không chịu lắng nghe cuộc sống đã thực sự dạy họ điều gì qua những vấn đề họ đang gặp phải. Người thành công luôn luôn học hỏi – luôn luôn lắng nghe – và thấu hiểu rằng những vấn đề trong cuộc sống là những thứ họ cần phải học hỏi để liên tục tiến lên, liên tục thành công.

 

Those who fail are the ones who refuse to learn – refuse to listen to what life has really taught them through the problems they are facing. Successful people are always learning – always listening – and understand that the problems in life are what they need to learn to keep moving forward, continuously succeeding.

 

Người thành công GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. Người thất bại để vấn đề giải quyết mình.

Người thành công không chỉ học hỏi qua các vấn đề mà họ chính là người giải quyết vấn đề. Trên đời có 2 vấn đề: Vấn đề của mình và vấn đề của người khác. Trước tiên người thành công TRUNG THỰC giải quyết các vấn đề của mình, và đến một lúc nào đó họ sẽ là người đi đến người khác để giải quyết các vấn đề của người khác (một cách trung thực).

Người thất bại do mơ màng, không thức tỉnh và không nhận ra rằng bên trong mỗi vấn đề họ đang gặp phải đều chứa đựng phần thưởng rất lớn dành cho họ, để từ đó họ thay đổi – họ học hỏi và họ tiến lên.

 

Successful people solve problems. People who fail let problems solve themselves.

Successful people don't just learn through problems, they are problem solvers. There are two problems in the world: your own problems and the problems of others. Successful people HONEST solve their problems first, and at some point they will be the ones going to other people to solve other people's problems (honestly).

People fail because they daydream, don't wake up, and don't realize that inside every problem they're facing lies a huge reward for them, from which they change - they learn and they move on.

 

Người thành công nhận thức được rằng VẤN ĐỀ chính là tiên đề của cuộc sống, là thứ luôn luôn tồn tại, một là họ giải quyết vấn đề - và họ sẽ nhận được phần thưởng, còn hai là họ để vấn đề giải quyết họ - và họ chẳng được gì (ngoài nỗi đau và hối tiếc).

 

Successful people realize that PROBLEM is the axiom of life, something that always exists, one is they solve the problem - and they get a reward, the other is that they let the problem solve them. - and they get nothing (other than pain and regret).

 

Trường học dạy ta một bài học rồi cho ta đi thi. Trường đời đưa ta một bài thi và ta sẽ học được một bài học. Và bài thi của Trường đời chính là CÁC VẤN ĐỀ mà bạn đang gặp phải. Hãy TRUNG THỰC thừa nhận các vấn đề trong cuộc sống của bạn – giải quyết chúng – bạn sẽ nhận được phần thưởng vô giá.

Chúc mừng bạn có thể di chuyển cuộc đời để có thể trở thành người thành công, và nếu vậy thì bạn sẽ nhận ra rằng bên trong bạn đã có chính con người đó – CON NGƯỜI THÀNH CÔNG – việc của bạn là chỉ cần mang con người đó ra thế giới – để HIỂN LỘ.


School teaches us a lesson and then gives us a test. The school of life gives you a test and you will learn a lesson. And the exam of the School of Life is the PROBLEM that you are facing. HONEST acknowledge the problems in your life – solve them – and you will be rewarded with priceless rewards.

Congratulations on being able to move your life around to become a successful person, and if you do then you will realize that you already have that person inside you – the SUCCESSFUL HUMAN – your job is to just bring your baby. the person to the world – to DISCOVER.

 

If you want to publish – publish a book in Vietnam with the Royal Book Publishing Process – will help you get there:

Thông điệp từ HANNA  | ROYAL AUTHORS

PHONE: 0373 65 05 05 / EMAIL: xuatbansachhoanggia@gmail.com0 Comments:

Đăng nhận xét