Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023

ĐĂNG KÝ XUẤT BẢN SÁCH TẠI HOÀNG GIA QUA ONLINE - INTERNATIONAL BOOK PUBLICATION CONSULTING - PROGRAM FOR EVERY CITIZEN

XUẤT BẢN SÁCH HOÀNG GIA ONLINE

REGISTERED BOOK PUBLISHING AT ROYAL THROUGH ONLINE

 

Đó là một quy trình mà chúng ta cứ hình dung như thế này.  Đăng ký xuất bản sách qua online hoặc offline khác nhau cơ bản ở chỗ là bạn có thể làm việc trong môi trường online thay vì làm việc trong môi trường offline. Với mô hình offline, hầu hết chúng tôi đảm bảo hóa thành quy trình đăng ký xuất bản qua các bước online. Bạn chỉ cần gửi thông tin qua một trong các email sau: hoixuatban@gmail.com; xuatbansachhoanggia@gmail.com hoặc TranTrungKien@doanhnhan.net.


It's a process that we keep picturing like this. Registering to publish books online or offline is fundamentally different in that you can work in an online environment instead of working in an offline environment. With the offline model, most of us make sure to turn into the publishing registration process through online steps. You just need to send information via one of the following emails:

hoixuatban@gmail.com; xuatbansachhoanggia@gmail.com

or TranTrungKien@doanhnhan.net.


Bạn có thể gửi tất cả những các thông tin về quyển sách in trong đó cho chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời thông qua email của bạn. Điều quan trọng ở đây là chúng tôi không chỉ là một nơi giúp cho quý vị in sách. Thật ra, Hoàng Gia chúng tôi tạo ra các giải pháp, mô hình kinh doanh sách cho những tác giả theo một cách hiệu quả nhất. Làm thế nào để mô hình có khả năng hiệu quả? Tất cả những quy trình đó chúng tôi đã làm được một cách hiệu quả, bao gồm quy trình bản quyền tác giả, quy trình đăng ký giấy phép xuất bản, quy trình đăng ký danh sách,… Tất cả đã được tối giản hóa qua online .Điều quan trọng nhất đó chính là chúng tôi cung cấp một mô hình kinh doanh, để qua đó các tác giả có thể kinh doanh sách của họ theo một quy trình tổng thể nhất có thể.

You can send all the information about the printed book in it to us and we will reply via your email. The important thing here is that we are more than just a place to help you print books. In fact, we create solutions, book business models for authors in the most effective way. How does the model potentially work? All those processes we have done effectively, including the copyright process, the publishing license registration process, the listing registration process, etc. have all been simplified through online . The most important thing is that we provide a business model through which authors can sell their books in the most comprehensive way possible.

Ai là những người sử dụng các quy trình kinh doanh sách của chúng tôi? Có 3 nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng thứ nhất đó chính là những tác giả muốn tự kinh doanh sách trong ngành công nghiệp trở thành tác giả. Thứ hai là những nhà kinh doanh sách nhưng thiếu về nội dung. Chúng tôi có thể cung cấp giải pháp nội dung thông qua chấp bút, thông qua đối thoại và có thể cung cấp nội dung thông qua ghi âm. Từ đó, có thể giúp cho những nhà kinh doanh sách như là một nhà phát hành sách. Thứ ba là những công ty trong các lĩnh vực khác nhau muốn sử dụng sách như là một công cụ tiếp thị cao ngoài thị trường. Và đây là phương thức thứ ba mà chúng tôi cung cấp ra ngoài thị trường. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp một giải pháp cho những nhà kinh doanh sách. Còn về quy trình đăng ký in sách online rất đơn giản. Bạn cứ gửi một trong ba email trên thì chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những thông số mong muốn. 

Who are the users of our book business processes? There are 3 target groups. The first group of people are authors who want to do their own book business in the authoring industry. The second is the book business but lack of content. We can provide content solutions through writing, through dialogue and can deliver content through recording. From there, it is possible to help book dealers such as book publishers. The third is that companies in different fields want to use books as a high marketing tool out of the market. And this is the third method that we offer to the market. That's why we offer a solution for book traders. As for the online registration process, it is very simple. You just send one of the three emails above and we will provide you with the desired parameters.

(Hanna - Royal Reporter)

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

All contact details:

Tran Trung Kien – Author - Advisor

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.comwww.hoixuatban.com

 

0 Comments:

Đăng nhận xét