Thứ Tư, 19 tháng 4, 2023

CÁCH XUẤT BẢN SÁCH – QUY TRÌNH XUẤT BẢN SÁCH HOÀNG GIA

 

CÁCH XUẤT BẢN SÁCH – QUY TRÌNH XUẤT BẢN SÁCH HOÀNG GIA – DỊCH VỤ XUẤT BẢN SÁCH HOÀNG GIA

SHARE: ROYAL BOOK PUBLISHING PROCESS


“Có một sự khác nhau giữa cách xuất bản sách truyền thống và cách xuất bản sách hiện đại” - There is a difference between traditional book publishing and modern book publishing.

1.Cách xuất bản sách truyền thống tập trung vào CUỐN SÁCH – cách xuất bản sách hiện đại tập trung vào THỊ TRƯỜNG

 

1. The traditional way of publishing books with a focus on the BOOKS – the modern way of publishing books with a focus on the MARKET

 

Sẽ không có gì sai khác nếu xuất bản sách cần phải tập trung vào cuốn sách, điều này đồng nghĩa với việc chúng ta cần có một quyển sách hay trước khi mong muốn quyển sách đó bán chạy hoặc giải quyết được các vấn đề khác lớn hơn. Trong cách xuất bản sách truyền thống bạn sẽ phải đi qua nhiều công đoạn thì quyển sách mới đến được độc giả - và cách thức làm điều này dường như hết sức khó khăn. Hơn thế nữa, những tác giả hiện đại họ không thường chọn cách xuất bản sách truyền thống mà thường chọn cách xuất bản sách hiện đại bởi vì cách xuất bản sách hiện đại phù hợp hơn với họ rất nhiều.

 

It doesn't make any difference if book publishing needs to be book-focused, which means we need to have a good book before we expect it to sell well or solve other major problems. than. In traditional book publishing you have to go through many stages to get the book to the readers - and the way to do this can seem extremely difficult. Moreover, modern authors do not often choose traditional book publishing, but often choose modern book publishing because modern book publishing is much more suitable for them.

 

Cách xuất bản sách hiện đại tập trung vào THỊ TRƯỜNG và đó là lý do tại sao phương pháp xuất bản sách này dễ dàng hơn rất nhiều, cách xuất bản sách hiện đại phù hợp với các Tác giả hiện đại – những Nhà Giáo dục hiện đại – những Doanh nhân hiện đại. Chúng tôi tin rằng cách xuất bản sách hiện đại sẽ là giải pháp hiệu quả để có thể giúp những Tác giả hiện đại – những Nhà Giáo dục hiện đại – những Doanh nhân hiện đại tấn công thị trường bằng cách cung cấp giải pháp thay đổi tư duy của khách hàng, cung cấp lượng thông tin và kiến thức đủ lớn để từ đó biến những gì được bán (bao gồm tất cả các sản phẩm) trở thành công cụ - giải quyết vấn đề cho khách hàng. Điều đó đồng nghĩa với việc cách xuất bản sách hiện đại là phương pháp hiệu quả để những Nhà kinh doanh hiện đại sử dụng cuốn sách như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất – và là phương thức gia tăng thu nhập hiệu quả nhất.

 

Modern book publishing is MARKET focused and that's why this method of book publishing is so much easier, modern book publishing is suitable for modern Authors – Modern Educators great - Modern Entrepreneurs. We believe that the modern way of publishing books will be an effective solution to help modern Authors - Modern Educators - Modern Entrepreneurs attack the market by providing change solutions. customer mindset, providing enough information and knowledge to turn what is sold (including all products) into a tool - to solve a customer's problem. That means the modern way of publishing books is an effective way for modern Entrepreneurs to use books as their most powerful marketing tool – and the most effective way to increase their income.

 


2.Cách xuất bản sách truyền thống tập trung vào ĐỘC GIẢ (NGƯỜI ĐỌC SÁCH) – Cách xuất bản sách hiện đại tập trung vào KHÁCH HÀNG (NGƯỜI MUA HÀNG)

 

2.Traditional way of book publishing focuses on READERS (READERS) – Modern way of book publishing focuses on CUSTOMERS (BUYERS)

 

Trong thế giới xuất bản sách truyền thống, mọi thành phần phải cần được tham gia để đưa văn hóa đọc đến với mọi người – qua đó có thể giúp cho độc giả đọc những quyển sách hay, điều này đồng nghĩa với việc sách chính là SẢN PHẨM – công cụ giải quyết vấn đề cho độc giả (thường là vấn đề về tư duy – hoặc là giải trí – hoặc là kiến thức…)… Tuy nhiên trong cách xuất bản sách hiện đại cung cấp giải pháp giải quyết vấn đề cho THỊ TRƯỜNG và vì thế tạo nên một VĂN HÓA không chỉ là VĂN HÓA ĐỌC mà là VĂN HÓA CHO THỊ TRƯỜNG mà doanh nghiệp cung cấp sản phẩm. Đó là lý do tại sao cách xuất bản sách hiện đại tập trung vào KHÁCH HÀNG (NGƯỜI MUA HÀNG) – và điều này đồng nghĩa với việc chúng ta có bước đột phá trong tiếp thị để đưa những tư duy mới ra thị trường… thông qua công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất thế giới.

 

In the world of traditional book publishing, all stakeholders need to be involved to bring reading culture to everyone – thereby helping readers read good books, which means that books are PRODUCTS – a tool to solve problems for readers (usually a problem of thinking – or entertainment – ​​or knowledge…)… However, in modern book publishing, it provides a solution to the problem. for the MARKET and thus creating a CULTURE that is not just a READING CULTURE but a CULTURE FOR THE MARKET in which the business supplies its products. That's why modern book publishing is CUSTOMER-focused - and that means we've got a marketing breakthrough to bring new thinking to market... through the world's most powerful marketing tool.

 

Tại Hoàng Gia chúng tôi hoạt động dựa trên mô hình xuất bản sách hiện đại với cách xuất bản sách hiện đại và vì thế bạn có thể sử dụng Quy trình xuất bản sách Hoàng Gia – Dịch vụ Xuất bản sách Hoàng Gia cho hoạt động kinh doanh của mình dựa trên mô hình kinh doanh độc nhất thế giới – Mô hình Kinh doanh hiện đại – Mô hình Kinh doanh lấy CON NGƯỜI làm trọng tâm và lấy “vấn đề của con người” (MỤC – ĐÍCH – SỐNG) làm trọng tâm, từ đó tạo nên mô hình kinh doanh đột phá – nhân rộng con đường kinh doanh không giới hạn. Để tìm hiểu kỹ hơn về MÔ HÌNH KINH DOANH HIỆN ĐẠI – Làm thế nào để có thể kinh doanh thành công trong kỷ nguyên mới – bạn có thể tham khảo khóa học “NHÀ KHỞI NGHIỆP – KINH DOANH THỨC TỈNH: THỨC TỈNH MỤC ĐÍCH KHỞI NGHIỆP – KINH DOANH & KHỞI NGHIỆP – KINH DOANH THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH” – từ Tác giả - Cố vấn Trần Trung Kiên – Người có trên 7+ năm khởi nghiệp – kinh doanh với Công ty Sách Hoàng Gia – Người đã đưa công ty Sách Hoàng Gia trở thành công ty số 1 Việt Nam trong lĩnh vực Xuất bản – Phát hành sách với Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia – Dịch vụ Xuất bản sách Hoàng Gia độc nhất vô nhị tại Việt Nam (Với quy trình 7P Publishing – 7P Phát hành sách).

 

At Hoang Gia we operate on a modern book publishing model with a modern way of publishing books and so you can use the Royal Book Publishing Process - Royal Book Publishing Service for your business. Our business is based on the world's unique business model – Modern Business Model – HUMAN centered and “human problems” (PURPOSE – PURPOSE – LIFE) , thereby creating a breakthrough business model - unlimited business expansion. To learn more about MODERN BUSINESS MODELS - How to be a successful business in the new era - you can refer to the course "Startup-starter - PROVINCIAL BUSINESS: PROVINCIAL PURPOSE ENTERPRISE - BUSINESS & START-UP - BUSINESS FOR THE RIGHT PURPOSE" - from Author - Advisor Tran Trung Kien - Who has over 7+ years of starting a business - doing business with Hoang Gia Book Company - The person who brought the book company Hoang Gia becomes the number 1 company in Vietnam in the field of Publishing - Publishing books with the Royal Book Publishing Process - The unique Royal Book Publishing Service in Vietnam (With 7P Publishing - 7P Process Book publishing).

 

3.Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia là Quy trình xuất bản sách hiện đại đầu tiên tại Việt Nam – có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao giữa Xuất bản sách truyền thống và Xuất bản sách hiện đại.

 

3.The Royal Book Publishing Process is the first modern book publishing process in Vietnam - with the longest history in Vietnam during the transition period between traditional book publishing and modern book publishing.

 

Tại Hoàng Gia, chúng tôi tạo ra một cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực xuất bản – phát hành sách với kinh nghiệm hơn 10+ năm kinh nghiệm – khởi đầu từ Tác giả - Cố vấn Trần Trung Kiên bước chân vào lĩnh vực xuất bản – phát hành sách hơn 10+ năm về trước, với dòng sách bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Trần Trung Kiên với quyển sách đầu tay của mình, anh đã phát triển một thương hiệu sách mạnh mẽ - quyển sách đầu tay của anh đạt giải FAHASA BẠC – Sách được bạn đọc yêu thích bình chọn hàng đầu Việt Nam, từ đó với thương hiệu này anh trở thành Cố vấn Tác giả cho hàng loạt các Tác giả tại Việt Nam có thể xuất bản – phát hành sách trở nên hiệu quả và dễ dàng.

 

At Hoang Gia, we create a new revolution in publishing - book publishing with more than 10+ years of experience - starting with Author - Advisor Tran Trung Kien entering the publishing industry – Released books more than 10+ years ago, with the best-selling book line in the Vietnamese market. With his first book, Tran Trung Kien, he has developed a strong book brand - his first book won the FAHASA SILVER Award - The book was voted the top favorite by readers in Vietnam, since then with the brand name. With this brand, he became the Author Advisor for a series of Authors in Vietnam who can publish - book publishing becomes efficient and easy.

 

Trong suốt hơn 7+ năm qua, anh phát triển Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia – Quy trình Xuất bản sách theo Mô hình 7P Publishing (*) (còn được gọi là 7P PHÁT HÀNH SÁCH) đầu tiên và duy nhất tại thị trường Việt Nam cung cấp một Dịch vụ Xuất bản sách hiện đại – Dịch vụ Xuất bản sách Hoàng Gia cho những Tác giả muốn phát triển thương hiệu, tiếp thị đồng thời chia sẻ tư duy – kiến thức – kinh nghiệm để có thể tạo ra được lượng khách hàng mới dồi dào từ con đường Doanh nhân – phát triển sự nghiệp cũng như tạo ra bước đột phá cho doanh nghiệp của mình.

Hoàng Gia rất hân hạnh được phục vụ Tác giả - Những Tác giả tự do – Những Nhà Giáo dục hiện đại – Những Nhà Đào tạo hiện đại – Những Nhà huấn luyện hiện đại – Những Nhà kinh doanh hiện đại – Những Doanh nhân hiện đại sử dụng mô hình Xuất bản sách hiện đại để phục vụ cho kế hoạch phát triển cá nhân và doanh nghiệp của mình.

 

During the past 7+ years, he has developed the first and only Royal Book Publishing Process - 7P Publishing Model (*) (also known as 7P Publishing) in the market. Vietnam provides a modern Book Publishing Service - Royal Book Publishing Service for Authors who want to develop their brand, market and share their thinking - knowledge - experience to be able to create An abundance of new customers from the Entrepreneur path - career development as well as creating a breakthrough for your business.

Hoang Gia is honored to serve Authors - Freelance Writers - Modern Educators - Modern Trainers - Modern Coaches - Modern Entrepreneurs - Modern Entrepreneurs use modern Book Publishing model to serve their personal and business development plans.


If you want to publish – publish a book in Vietnam with the Royal Book Publishing Process – will help you get there:

(Hanna - Royal Reporter)

 

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

All contact details:

Tran Trung Kien – Author - Advisor

 

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.com – www.hoixuatban.com

 

0 Comments:

Đăng nhận xét