Thứ Hai, 17 tháng 4, 2023

BÁO GIÁ CHI PHÍ XUẤT BẢN SÁCH - KẾ HOẠCH ĐỘC GIẢ TRẢ PHÍ

 CHI PHÍ XUẤT BẢN SÁCH VÀ KẾ HOẠCH ĐỂ ĐỘC GIẢ TRẢ CHI PHÍ NÀY CHO BẠN?

BOOK PUBLISHING COSTS AND PLANS FOR READERS TO PAY THIS COST FOR YOU?

 

Có bao giờ bạn suy nghĩ được rằng chi phí xuất bản sách thực sự là một khoản đầu tư cho tương lai và với khoản đầu tư này bạn sẽ mang về cho mình rất nhiều lợi nhuận. Và có thể thông qua đó bạn sẽ đạt được nhiều giá trị thành công hơn bao giờ hết. Với tư cách là một tác giả thì điều quan tâm hơn hết thảy đó chính là bạn có thể sử dụng chi phí xuất bản sách như là một khoản đầu tư cho độc giả của mình và với khoản đầu tư đó bạn sẽ mang về rất nhiều lợi nhuận và hơn bao giờ hết bạn có thể đạt được sự thành công cho chính mình bằng phương thức tiếp thị hiệu quả nhất cho bạn.

 

Have you ever thought that the cost of publishing books is really an investment for the future and with this investment you will bring yourself a lot of profit. And maybe through that you will gain more success value than ever before. As an author, the most important thing is that you can use the cost of publishing books as an investment for your readers and with that investment you will bring back a lot. profits and more than ever you can achieve success for yourself with the most effective marketing method for you.

 

Một quyển sách là một trong những phương thức tiếp thị hiệu quả đó và thông qua một quyển sách được xuất bản bạn có thể trở thành một tác giả được nhiều người biết đến, xây dựng thương hiệu thành công và hơn bao giờ hết nó có thể giúp cho bạn trở thành một trong những thương hiệu mạnh mẽ nhất trong thời đại của chúng ta. Chi phí xuất bản sách thật sự là một khoản đầu tư đó khi bạn hiểu rằng khoản đầu tư đó sẽ được khách hàng - chính là những độc giả, là những khách hàng tiềm năng của bạn trả cho bạn sau khi bạn bán sản phẩm cho họ.

 

A book is one of those effective marketing methods and through a published book you can become a popular author, build a successful brand and more than ever before. can help make you one of the most powerful brands of our time. The cost of publishing a book is really an investment when you understand that the investment will be paid by your customers - your readers, your potential customers after you sell the product to them. Surname.

 

Có bao giờ bạn nghĩ rằng chi phí xuất bản sách thực sự là chi phí tiếp thị nhưng trong tương lai chi phí tiếp thị đó sẽ được khách hàng hoàn tiền lại cho bạn. Tôi cho rằng một trong những cách thức và bạn có thể làm được điều này một cách hiệu quả nhất, có 3 điều sau đây để bạn có thể sử dụng chi phí xuất bản sách và kế hoạch mà độc giả sẽ trả chi phí này cho bạn:

 

Have you ever thought that the cost of publishing a book is really a marketing expense, but in the future that marketing cost will be refunded to you by the customer. I think one of the ways and you can do this most effectively, there are 3 things you can do to use the cost of publishing books and the plan that readers will pay this cost for: Friend:

 

Thứ nhất đó chính là bạn xuất bản quyển sách của mình với chi phí xuất bản sách tối thiểu.

Thứ hai đó là bán quyển sách của mình cho độc giả với giá trị của quyển sách được viết của bạn.

Và thứ ba đó là lặp lại bước 1 và bước 2.

Mỗi người trong chúng ta đều có sứ mệnh và nên chia sẻ sứ mệnh đó đến với mọi người. Mỗi người trong chúng ta đều có tư tưởng và nên chia sẻ tư tưởng đã đến với mọi người. Mỗi người trong chúng ta đều có tầm nhìn và chúng ta nên chia sẻ tâm nhìn đó đến với mọi người. Đó là bởi vì tất cả mọi người đều mong muốn để lại di sản cho thế hệ mai sau.

 

The first is that you publish your book with minimal publishing costs.

The second is to sell your book to readers for the value of your written book.

And the third is to repeat step 1 and step 2.

Each of us has a mission and should share that mission with everyone. Each of us has a thought and should share the thought that has come to everyone. Each of us has a vision and we should share it with everyone. That's because everyone wants to leave a legacy for the next generation.

 

Ý tưởng đó là một trong những cái rất quan trọng để thế hệ văn minh của chúng ta được hình thành. Một trong những lý do mà văn minh được tạo ra đó là do những con người mong muốn để lại di sản cho hệ mai sau, và ngay cả khi họ mất đi thì những điều họ để lại vẫn còn nguyên vẹn đó và được những thế hệ tiếp theo vận hành. Trong một kế hoạch thực sự thì xuất bản một quyển sách chính là phương thức để lại di sản cho thế hệ mai sau. Như bạn biết rằng, để xuất bản một quyển sách không phải là điều dễ dàng và chi phí xuất bản sách cũng không phải là nhỏ nhưng nếu bạn tin vào tương lai của một quyển sách thành công và nếu bạn tin tương lai về giá trị của bạn có thể được nhiều người tiếp nhận thì tôi cho rằng bạn sẽ thành công và xuất bản sách với bất kỳ chi phí nào.

 

That idea is one of the very important things for our civilized generation to be formed. One of the reasons that civilization was created is because people want to leave a legacy for the next generation, and even if they die, what they left behind is still intact and inherited. the next system to operate. In a real plan, publishing a book is the way to leave a legacy for future generations. As you know, to publish a book is not easy and the cost of publishing a book is not small but if you believe in the future of a successful book and if you believe in the value of If your book can be adopted by many people then I think you will be successful and publish the book at any cost.

 


Để có thể chính mình thành công trong cuộc sống và quan trọng hơn hết để bạn có thể thực hiện xuất bản sách thành công với bất kỳ chi phí nào thì hãy nhớ rằng chính độc giả là người trả chi phí xuất bản sách của bạn chứ không phải là bạn. Điều này có nghĩa rằng là khi bạn thực hiện một kế hoạch tiếp thị thì bạn không cần phải trả tiền cho kế hoạch tiếp thị mà chính khách hàng của bạn sẽ trả tiền cho kế hoạch tiếp thị đó. Hiển nhiên không phải là điều dễ dàng! Nếu như quyển sách có giá trị độc giả thì độc giả mới trả tiền cho quyển sách của bạn. Điều quan trọng hơn hết thảy vào thời điểm này đó chính là bạn tạo ra một quyển sách có giá trị cho độc giả của mình và phân phối quyển sách có giá trị đó đến với càng nhiều người càng tốt và chi phí xuất bản sách sẽ được độc giả hoàn tiền lại cho bạn trong tương lai. Kế hoạch này là một trong những kế hoạch dễ dàng nhất để bạn có thể gia nhập vào một trong những phương thức tiếp thị mà Robert Kiyosaki gọi đó chính là phương thức tiếp thị của người giàu. Tiếp thị của người giàu là một phương thức tiếp thị mà độc giả là người trả tiền cho kế hoạch tiếp thị đó. Và nếu bạn nghĩ đến điều này thì chi phí xuất bản sách hoàn toàn bằng không và nó thực sự là một khoản đầu tư rất xứng đáng cho cuộc đời của bạn và giúp cho độc giả tiếp cận với thông điệp của bạn rất nhiều.

 

To be successful in your own life and most importantly for you to make a successful book publishing at any cost, remember that it is your readers who pay the cost of publishing your book. are not you. This means that when you make a marketing plan, you don't need to pay for the marketing plan, your customers will pay for it. Obviously not an easy thing! If the book has reader value, then readers will pay for your book. The most important thing at this point is that you create a valuable book for your readers and distribute that valuable book to as many people as possible and the cost of publishing the book will be reduced. be reimbursed by readers in the future. This plan is one of the easiest to get you into one of those marketing practices that Robert Kiyosaki calls rich man marketing. Rich people marketing is a marketing method where the readers are the ones who pay for the marketing plan. And if you think about it, the cost of publishing a book is absolutely zero and it is really a well worth investment in your life and helps readers to reach your message a lot.

 

Khi bạn chia sẻ tư tưởng của bạn đến với nhiều người thì thông qua cách đó bạn cũng gia tăng thu nhập của mình. Một trong những phương thức gia tăng thu nhập của bạn đó chính là một quyển sách như là phương thức thứ hai có thể gia tăng thu nhập của mình là bán những sản phẩm xung quanh một quyển sách được xuất bản. Khi bạn làm điều này một cách tốt nhất và hiệu quả nhất thì cũng chính là lúc bạn hiểu ra rằng thị trường và giải quyết nhu cầu của thị trường là một trong những điều quan trọng hơn hết chứ không phải chi phí xuất bản cuốn sách.

 

When you share your ideas with many people, that way you also increase your income. One of the ways to increase your income is a book as a second way to increase your income is to sell products around a published book. When you do this in the best and most effective way, that's when you realize that the market and addressing the needs of the market is one of the most important things, not the cost of publishing the book.

 

Chi phí xuất bản một cuốn sách thật ra đó là khoản đầu tư mà bạn chắc chắn phải làm để có thể thành công như là một trong những tác giả có sách bán chạy. Điều này được thực hiện theo cách hiệu quả nhất mà tất cả chúng ta gọi là tạo ra một quyển sách hay bán chạy và trở thành người vận hành một cơ chế như vậy.

 

The cost of publishing a book is actually an investment that you definitely have to make in order to succeed as one of the best-selling authors. This is done in the most efficient way we all call creating a best-selling book and becoming the operator of such a mechanism.

 

Tác giả làm một trong những thương hiệu mạnh mẽ nhất trong thời đại của chúng ta và chi phí xuất bản sách chính là khoản tiền bản đầu tư cho kế hoạch để bạn trở thành một tác giả thành công như vậy.

 

Authorship is one of the most powerful brands of our time, and the cost of publishing a book is the capital investment in your plan to become such a successful author.

 

Theo một cách nào đó khi bạn mang đến giá trị cho độc giả của mình thì lúc này chi phí xuất bản sách trở thành một khoản đầu tư lợi nhuận cho tương lai, đầu tư cho độc giả của mình, đầu tư cho thị trường của mình và đầu tư theo chính nguyên tắc “cho trước nhận sau” - chính là nguyên tắc vĩnh cửu của thế giới này. Chi phí xuất bản sách chính là khoản cho trước còn lợi nhuận từ quyển sách được xuất bản chính là khoản lợi nhuận, bạn nhận được trong tương lai. Và chắc chắn rằng khoản lợi nhuận bạn nhận được trong tương lai sẽ lớn hơn rất nhiều chi phí xuất bản sách và lúc đó chi phí xuất bản sách không phải là điều đáng quan tâm mà điều quan tâm hơn hết chính là độc giả của bạn và giá tiền của một quyển sách có thể giúp cho độc giả của bạn giải quyết vấn đề của họ như thế nào?

 

Để một quyển sách có giá trị cho độc giả thì 3 điều sau đây là đáng quan tâm:

Thứ nhất: Bắt đầu từ nhu cầu và vấn đề của độc giả để bạn viết một quyển sách. Và khi viết một quyển sách chính là để giải quyết vấn đề và nhu cầu đó.

Thứ hai: Cộng tác với những công ty xuất bản sách chuyên nghiệp để thể hiện một quyển sách được xuất bản với nội dung và hình thức chuyên nghiệp.

Thứ ba: Đó chính là sử dụng những công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất để mang thông điệp của bạn đến với mọi người và cũng như để quyển sách của bạn tiếp cận được với độc giả nhiều hơn hết.

 

For a book to be valuable to readers, the following three things are worth considering:

First: Start from the needs and problems of your readers to write a book. And when writing a book is to solve that problem and need.

Second: Collaborate with professional book publishing companies to present a published book with professional content and appearance.

Third: It is about using the most powerful marketing tools to bring your message to the people and also to make your book more accessible to the audience.

 

Với 3 phương thức như vậy, bạn hoàn toàn có thể trở thành một tác giả thành công và chi phí xuất bản sách thực sự là một khoản đầu tư mà bạn cần phải thực hiện để có thể trở thành một trong những tác giả thành công có sách bán chạy. Và trong những kế hoạch lớn mà chúng ta cần quan tâm đó chính là để một quyển sách bán chạy trước nhất phải là một quyển sách hay, để một quyển sách hay trước nhất phải làm một quyển sách có giá trị cho độc giả, để một quyển sách có giá trị cho độc giả là một quyển sách giải quyết vấn đề và nhu cầu của họ.

 

With 3 such methods, you absolutely can become a successful author and the cost of publishing a book is really an investment that you need to make to become one of the successful authors. There are bestsellers. And among the big plans that we need to care about is that for a best-selling book to be a good book first, for a good book to first be a valuable book for readers, to A valuable book for readers is one that addresses their problems and needs.

 

Khi bạn bắt đầu viết sách với tư duy giải quyết vấn đề và nhu cầu của độc giả thì chắc chắn quyển sách của bạn sẽ đạt được hiệu quả và chi phí xuất bản sách chính là khoảng lợi nhuận đầu tư mà bạn cần quan tâm để trong tương lai bạn có lợi nhuận lớn hơn bao giờ hết. Đây là một trong những cách thức bạn có thể đầu tư cho chính mình và đạt được lợi nhuận lớn trong tương lai. Và nếu như điều này xảy ra chúc mừng bạn gia nhập vào thế giới mới của những tác giả thành công và cách mà sử dụng thương hiệu tác giả để có thể thay đổi thế giới như thế nào?

Nếu bạn mong muốn biết được chi phí xuất bản sách và xuất bản sách thành công thì hãy liên hệ với Tác giả - Cố vấn Tác giả Trần Trung Kiên - Tác giả của quyển sách "17 Cach để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn với một cuốn sách"

 

If you want to publish – publish a book in Vietnam with the Royal Book Publishing Process – will help you get there:

Thông điệp từ HANNA  | ROYAL AUTHORS

PHONE: 0373 65 05 05 / EMAIL: xuatbansachhoanggia@gmail.com


0 Comments:

Đăng nhận xét